Nechemyah 10:12

Nechemyah 10:12 OJB

(13) Zakkur, Sherevyah, Shevanyah
OJB: Orthodox Jewish Bible
Share