Jọnụ 1
IKKNT
1
Isi Nke Ohu
Jesu Wụ Oku Osolobuẹ
1Isi mbidọn, onyẹ hụ wụ Oku Chuku rị arị; onyẹ hụ wụ Oku Chuku lẹ Chuku rị; onyẹ hụ wụ Oku Chuku wụ Chuku. 2Ya lẹ Chuku rị isi mbidọn. 3Chuku ke ihiẹn ile rịnị ghahan'a; onwọnni ihiẹn Chuku ke hụn o kelẹni ghahan'a. 4Imẹ ẹ kẹ ndụn rị; ndụn hụ wụ ukpẹ ịhịan ile. 5Ukpẹ hụ e nwun imẹ ishi, kanị ishi a s'ẹka tinyụn a.
6O nwọn okẹnnyẹ ohu Osolobuẹ zihẹ; ẹfan a wụ Jọnụ. 7Ọ bịa d'a shịanị Ukpẹ hụ ẹri, kẹni ịhịan ile nụ ẹri ẹ, kweri. 8Ẹlẹ ya wụ Ukpẹ hụ, kalẹ ọ bịa d'a shịanị Ukpẹ hụ ẹri. 9Onyẹ hụn wụ Ezigbo Ukpẹ hụn e ye ịhịan ile ukpẹ lala imẹ ụwa ogẹn ahụn.
10Ọ rị imẹ ụwa, hụn Osolobuẹ gi ẹ ke, kanị ụwa amarịnn'a. 11Ọ bịa d'e kunrun ndị nke ẹ, kanị ndị nke ẹ anabanhann'a. 12Kanị, ndị ile nabanhann'a, ndị ile kwerinin'ẹ, o ye wẹ ikẹn nị wẹ wụrụ ụmụ Osolobuẹ: 13ẹlẹ ịhịan mụ wẹ; egini wẹ uche ịhịan mụ wẹ, onwọnni okẹnnyẹ han wẹ mụ wẹ, kama, Osolobuẹ mụ wẹ.
14Oku Chuku nọ họnrin ịhịan, sọn ẹnyi biri elu-ụwa. Ẹfọma lẹ ezioku jun imẹ ẹ! Ẹnyi a hụnọlẹ ikpẹn ẹ, ikpẹn akpụ Nwa ohu Chuku-Nẹdi mụ rọ.
15Jọnụ ku oku ẹ, yi, “Ọnwan wụ onyẹ hụn m rị e ku ogẹn m gi sị, ‘Onyẹ hụn lalanị m mẹmẹgụ ka m, makẹlẹ ọ rị a rị nị wẹ d'a mụ m.’ ”
16Ẹfọma ahụn jun imẹ ẹ hụ e ru ẹnyi ẹka mmagi-mmagi. 17Osolobuẹ ye Iwu ghahanị Mozizi; kanị ẹfọma lẹ ezioku gha ẹka Jesu Kristi bịa. 18Onwọnni onyẹ hụntu Osolobuẹ, kanị akpụ Nwa ohu ọ mụ sụọ, hụn wụ Osolobuẹ, hụn ya lẹ Nẹdi ẹ rị, e mẹgụọ ẹnyi marịn Osolobuẹ.
Kẹ Jọnụ Hụn E Mẹ Mirin-Chuku Dọn Shịanị Jesu Ẹri
(Mat 3.1-12; Mak 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Ọnwan wụ ẹri Jọnụ shịa ogẹn ndị-ndu ndị Ju gi gha Jerusalẹm zihẹ ndị nchụn-ẹjan lẹ ndị Livaị d'a jụ a, “Onyẹ k'ị wụ?” 20Jọnụ nọ kupụ a, ọ ghọrịnị; ọ sị wẹ, “Ẹlẹ m Kraịstị.”
21Wẹ nọzị jụ a, “Onyẹ k'ị wụ nwan? Ịyụ wụ Ẹlaịja?”
Ọ nọ sị, “Ẹlẹ mmẹ.”
Wẹ nọ jụzị a, sị, “Ịyụ wụ Onyẹ-amụma hụ pụ-ichẹn?”
Ọ sị, “Mba.”
22Wẹ nọ sị a, “Onyẹ k'ị wụ nwan? Gwa ẹnyi nị ẹnyi marịn ihiẹn ẹnyi sikọ d'a gwa ndị zini ẹnyi. Onyẹ k'ị sị ya k'ị wụ?”
23Ọ nọ gi ihiẹn onyẹ-amụma wụ Azaya ku za wẹ, sị,
“Mmẹ wụ olu hụ rị e yi oro imẹ atụ,
a sị,
‘Kwa nị ụzọ Di-nwọnni-ẹnyi n'o zinrin!’ ”
24Ndị Itu Farisi hụn rị imẹ ndị hụ wẹ zihẹn'ẹ 25nọ jụ a, “Kị haịn nwan i gi e mẹ mirin-Chuku omẹni y'ẹlẹ Kraịstị mọbụ Ẹlaịja mọbụ Onyẹ-amụma hụ pụ-ichẹn?”
26Jọnụ nọ sị wẹ, “M gi mirin mmaka e mẹ mirin-Chuku, kanị o nwọn onyẹ turu imẹ ụnụ hụn ụnụ marịnlẹni. 27Ịya wụ onyẹ hụ lalanị m mẹmẹgụ. Erudẹni m onyẹ sikọ d'a tọpụ eriri akpụkụ a.”
28Ọnwan mẹ imẹ Bẹtani, nfetu Jọdanị, ebe Jọnụ nọ rị e mẹ mirin-Chuku.
Jizọsị Wụ Nwa-ebulu Osolobuẹ
29Eki e fọn, Jọnụ nọ hụn Jizọsị k'ọ lala, Jọnụ nọ sị, “Lee n'ẹ! Ọnwan wụ Nwa-ebulu Osolobuẹ hụn e wepụ njọ ụwa! 30Ịya kẹ m rị e ku ogẹn m gi sị, ‘M mẹmẹgụ, okẹnnyẹ ohu kanị m lala.’ Ịya ka m makẹni ọ rị arị nị wẹ d'a mụ m. 31E te marịn m'a, kanị m rị e mẹ mirin-Chukuni m rị e gi mirin e mẹ kẹni ndị Izrẹlụ marịn a.”
32Jọnụ shịa ẹri, sị, “M hụn Mmọn-nsọ k'ọ gha elu-igwee hidanla nọkẹ nduru, nọkwasị a. 33E te marịn m'a, kanị onyẹ hụn zi m d'e gi mirin mẹ ịhịan mirin-Chuku sị m, ‘Onyẹ i jẹnkọ d'a hụn kẹ Mmọn-nsọ hidan nọkwasị, ịya wụ onyẹ hụ jẹnkọ d'e gi Mmọn-nsọ mẹ ịhịan mirin-Chuku.’ 34A hụnọlẹ m'a; e kuọlẹ m nị ịya wụ Nwa Osolobuẹ.”
Ndị nsọnmazụụn Ibuzọ Jesu Kpọ
35Eki e fọn, ebe Jọnụ lẹ ndị nsọnmazụụn a ẹbụọ wuzozi, 36Jọnụ hụ e lee Jesu ebe ọ ghafekọ, ya ọ nọ sị, “Lẹhụ Nwa-ebulu Osolobuẹ!” 37Ndị nsọnmazụụn Jọnụ ẹbụbụọ ahụn a nụ k'o ku ihiẹnni, wẹ nọ sọnmẹ Jesu. 38Jesu e gbehutọ, hụn wẹ kẹ wẹ rị e sọn ẹ, ọ nọ sị wẹ, “Kị ụnụ chọkọ?” Wẹ nọ sị, “Rabaị, elebe k'i bi?” (“Rabaị” wụ “Onyẹ-nkuzi.”)
39Ọ nọ sị wẹ, “Bịa nị d'e lee ẹ.” Wẹ nọ jẹn d'a hụn ebe o bi; ihiẹn rịkẹ ọkụrọkụ ẹnọ efinnaị rị a kụ ogẹn hụ; wẹ nọ du ẹ nọdịchanrịn ụhụọhịn hụ.
40Onyẹ ohu imẹ madụ ẹbụbụọnị nụ ihiẹn Jọnụ ku sọnmẹ Jesu wụ Andrụ nwẹnẹ Saịmọnụ Pita. 41Ọ nọ bu ụzọ chọjẹn nwẹnẹ ẹ wụ Saịmọnụ, sị a, “Ẹnyi a hụnọlẹ Onyẹ Nzụọpụha Hụ Osolobuẹ Tumẹ#1.41 Mezaya. hụn wụ Kraịstị.” 42Andrụ nọ we Saịmọnụ d'e kunrun Jizọsị. Jizọsị nọ bu ẹnya tụma Saịmọnụ, sị a, “Yụ wụ Saịmọnụ nwa Jọnụ. Ẹfan ị jẹnkọ nwan d'a wụ Kẹfasị#1.42 Asụsụ ndị Ju..” (Kẹfasị wụ Pita ọnụ Griki hụn wụ Ọmụma).
43Eki e fọn, Jesu chọ n'o jẹn Galili; ọ hụn Filipu, ọ nọ sị a, “Sọnmẹ m.” 44Filipu wụ onyẹ Bẹtisaịda, obodo Andrụ lẹ Pita. 45Filipu a hụn Natanẹlụ, ọ nọ sị a, “Ẹnyi a hụnọlẹ onyẹ hụ Mozizi de imẹ Iwu, onyẹ ahụn wẹ dezikwọ imẹ ẹkụkwọ ndị-amụma — Jesu onyẹ Nazarẹtị nwa Josẹfụ rọ.”
46Natanẹlụ nọ sị a, “Nị ihiẹn rị mma saẹka gha Nazarẹtị pụha?”
Filipu nọ sị a, “Bịa d'e lee.” 47Ogẹn Jizọsị gi hụn Natanẹlụ k'ọ lala d'e kunrun ẹ, ọ nọ sị, “Ọnwan wụchanrịn onyẹ Izrẹlụ hụn nwọnlẹni ẹro!”
48Ya kẹ Natanẹlụ nọ sị a, “Nanị ị dọn marịn m?”
Jizọsị nọ sị a, “A hụngụọdẹ m'i k'ị rị okpuru osisi figi hụ nị Filipu d'a kpọ ị!”
49Natanẹlụ nọ sị, “Onyẹ-nkuzi, eziẹ ịyụ wụ Nwa Osolobuẹ; ịyụ wụ Eze ndị Izrẹlụ!”
50Jizọsị nọ sị a, “Y'e kweriọlẹ makẹni m gwa ị hụ nị m hụn ị okpuru osisi figi?! Ị jẹnkọ d'a hụndẹ ihiẹn ndị ka ọnwan!” 51Ọ nọ sị a, “M rị a gwa ụnụ ezioku, ụnụ jẹnkọ d'a hụn kẹ elu-igwee kpupụ, hụn ndị mmọn-ozi Osolobuẹ rị e jẹnjẹn e jẹnlụa ebe Nwa nke Ịhịan rị.”

© 2018 Mission for Language Translation/Ika Bible Translation Committee amp © Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About Elu Ọhụn: Ẹkụkwọ-Nsọ - Azụụn Ọhụn rịn'a