မတ်ႈ 5
SHNCL

မတ်ႈ 5

5
တြႃး​ၸဝ်ႈ​ဢၼ်​ႁေႃး​တီႈ​ၼိူဝ်​လွႆ
1မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ၸဝ်ႈ​ယေႇသု၊ႁၼ်​ၵူၼ်း​ၼမ်ၼႃႇ​လူင်လၢင်​ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ​ၶိုၼ်ႈ​ၵႃႈၼိူဝ်​လွႆ​ၵႂႃႇ​ဢေႃႈ။ တီႈ​ၼၼ်ႈ​မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​တပႄးၸဝ်ႈ​တင်းလၢႆ​လွမ်ႉႁွပ်ႈ​မၼ်းၸဝ်ႈ​မႃး​ၼၼ်ႉ​မၼ်းၸဝ်ႈ​ၼင်ႈ​လႄႈ၊- 2တႄႇၸႃႉ​ပိုတ်ႇ​ပၢၵ်ႇ​ႁေႃးလၢတ်ႈ​တြႃး​တီႈ​ၶဝ်​ဢေႃႈ။
တြႃး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢၼ်​မၼ်းၸဝ်ႈ​ႁေႃးလၢတ်ႈ
(တူၺ်း၊ လု 6:20-23)
3“ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ႁူဝ်ၸႂ်​ၶျႃးတႅမ်ႇ​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။
မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ၸဝ်ႈ​ပဵၼ်​မိူင်း​ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ။
4ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ၶူမ်ၸႂ်​ၶူမ်ၶေႃး​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။
တီႈ​ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တၵ်း​ႁႂ်ႈ​သႃႇၸႂ်​ဢေႃႈ။
5ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ႁူဝ်ၸႂ်​ၼိမ်သိမ်ႇ​ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။
ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​ဢမူၺ်ႇ​ၸွမ်းၼင်ႇ​ၵတိ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ဢေႃႈ။
6ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​မီး​ႁူဝ်ၸႂ်​ဢၼ်​ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ
တွင်ႉမႆႈ​ပႃႇရမီႇ​တၢင်း​သိုဝ်ႈ​တေႃႇ​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။
တီႈ​ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တၵ်း​ႁႂ်ႈ​ႁွတ်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​လိူင်ႇ​ၸႂ်​ဢေႃႈ။
7ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ႁူဝ်ၸႂ်​ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ​ဢဵတ်းလူ​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။
တီႈ​ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တၵ်း​ႁၵ်ႉ​ဢဵတ်းလူ​ဢေႃႈ။
8ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ႁူဝ်ၸႂ်​ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။
ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ႁၼ်​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ဢေႃႈ။
9ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ႁႂ်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ပိူၼ်ႈ​ၽိတ်း​ၵၼ်​ထၢတ်ႇယဵၼ်​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။
ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​ႁွင်ႉဝႃႈ၊ ပဵၼ်​လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ဢေႃႈ။
10ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ​ငႅၼ်းသႄး​ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ၸွမ်း​တြႃး​တၢင်း​ဢၼ်၊
သိုဝ်ႈတေႃႇ​ၼၼ်ႉ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ၸဝ်ႈ​ပဵၼ်​မိူင်း​ၶဝ်​ဢေႃႈ။
11“မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ပိူၼ်ႈ​သႄႉသွမ်း​တၢင်ႇ​ဢပျတ်ႈ​ဢၼ်​ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ​ဢမ်ႇၸႂ်ႈ​ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်​တီႈ​သူ​လႄႈ​ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ​ငႅၼ်းသႄး​သူ​ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ​သူ​ပဵၼ်​တပႄး​ၵဝ်​ၼၼ်ႉ​သူ​မီး​မၢင်ႇၵလႃႇ​ဢေႃႈ။- 12ၸူမ်းသိူဝ်း​မူၼ်ႈပျေႃႇ​တႃႉ။ သူးလၢပ်ႈ​ဢၵျူဝ်း​ဢၼ်​ယႂ်ႇ​ၼႃႇ​ၼၼ်ႉ​မႄးႁႅၼ်း​ဝႆႉ​ပုၼ်ႈ​သူ​ၵႃႈၼႂ်း​မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ၸဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ။ ပရေႃးၽႅတ်ႈ​ဢၼ်​ပေႃႇမႃး​ဢွၼ်တၢင်း​သူ​တင်းလၢႆ​ၸိူဝ်း​ၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ပူၼ်ႉမႃး​ယဝ်ႉ။
လွင်ႈ​ၵိူဝ်​ဢိၵ်ႇတင်း​ဢၼ်လႅင်း
(တူၺ်း၊ မႃႇ 9:50လု 14:34-35)
13“သူ​ပဵၼ်​မိူၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၵိူဝ်​ပုၼ်ႈ​ၵူၼ်း​ၼႂ်း​လေႃးၵႃႉ​ၼႆႉ​ဢေႃႈ။ ၵိူဝ်​ၼႆႉ​ပေႃး​ဢၼ်​ၸဵမ်း​မၼ်း​ႁၢႆ​ၵႂႃႇ​ၸိုင်၊ဢမ်ႇ​ၸၢင်ႈ​ၶိုၼ်း​လႆႈ​ဢၼ်​ၸဵမ်း​မၼ်း​ၼၼ်ႉ​ထႅင်ႈ​ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇ​ပွင်ႇလွင်ႈ​ၵႃႈသင်​ယဝ်ႉ​လႄႈ၊ဢဝ်​ထိမ်ႈ​ပႅတ်ႈ​ပႃႈ​ၼွၵ်ႈ​ႁႂ်ႈ​ၵူၼ်း​ယဵပ်ႇ​ၵူၼ်း​ၶၢမ်ႈ​ၵူၺ်း​ယဝ်ႉ​ဢေႃႈ။
14“သူ​ပဵၼ်​မိူၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ဢၼ်​လႅင်း​ပုၼ်ႈ​လေႃးၵႃႉ​ၼႆႉ​ဢေႃႈ။ ဝဵင်း​ဢၼ်​တႄႇ​ဝႆႉ​ၵႃႈၼိူဝ်​ပၢႆၸိၵ်း​လွႆ​ၸိုင်၊ဢမ်ႇ​သိူင်ႇ​ဢမ်ႇ​လပ်ႉ​ဝႆႉ​လႆႈ။- 15ဢမ်ႇ​မီး​ၽူႈလႂ်​တႆႈ​ၵွၵ်းၽႆး​သေလႄႈ​ဢဝ်​ပဵတ်ႈ​ႁူမ်ႇ​သုမ်ႇ​ဝႆႉ၊ ၸၢင်ႈ​ဢဝ်​တၢင်ႇ​ဝႆႉ​ၵႃႈၼိူဝ်​ၶဵင်ႇ​တီႈ​တႆႈၽႆး​ဢၼ်​သုင်၊ပုၼ်ႈ​လွင်ႈ​ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​တၵ်း​ပၼ်​ဢၼ်​လႅင်း​ၵႃႈတီႈ​ၵူၼ်းႁိူၼ်း​ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။
လွင်ႈတၢင်း​ဢၼ်​ႁိူဝ်ႈလႅင်း
16“ပိူင်လဵဝ်​ၵၼ်​ၼႂ်း​သူ​ၼႆႉ​မိူၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၵွၵ်းၽႆး​ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ​ဢၼ်​လႅင်း​သူ​ထွင်ႇ​ႁိူဝ်ႈ​ပႃႈၼႃႈ​ပိူၼ်ႈ​တႃႉ။ လွင်ႈ​မၼ်း​ၸမ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ​တၵ်း​ႁၼ်​တၢင်းၵမ်​တၢင်းၵျၢင်ႉ​ဢၼ်​လီ​သူ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​ယွင်ႈယေႃး​ပေႃႈၸဝ်ႈ​သူ​ဢၼ်​မီး​ယူႇ​ၵႃႈၼိူဝ်​မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ပုၼ်ႉ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။
သွၼ်ပၼ်​လွင်ႈ​ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး
17“ၵဝ်​မႃး​ႁႂ်ႈလႆႈ​ယႃႉ​ၵျၢမ်း​ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး​တင်း​ၵျၢမ်း​ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ​ၸိူဝ်း​ၼၼ်ႉ​ဝႃႈၼႆ၊ယႃႇပေ​ထၢင်ႇ​ၽိတ်း။ ၵဝ်​မႃး​ပုၼ်ႈ​တၵ်း​ႁႂ်ႈလႆႈ​မႃး​ယႃႉ​ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး​ပုၼ်ႈ​တၵ်း​ႁႂ်ႈလႆႈ​ပျေႉၸုမ်ႇ​ဢေႃႈ။- 18ၵဝ်​ဝႃႈ​တီႈ​ၸိုဝ်ႈ​တီႈ​ၸႂ်ႈ​မၼ်း​ၸမ်ႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ​ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်​တင်း​လိၼ်မိူင်း​ဢမ်ႇ​ပႆႇ​သုတ်းသဵင်ႈ​ႁၢႆ​ဝၢႆး​ၵႂႃႇ​ၼၼ်ႉ၊တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ​ၸမ်ႈ​ၼိုင်ႈ​မဵတ်ႉ​ၼိုင်ႈ​လႄႈ​သင်၊ၸူဝ်ႈ​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​ပႆႇ​ပဵၼ်​ၸွမ်း​ပျေႉၸုမ်ႇ​ၼၼ်ႉ​တေ​ဢမ်ႇ​လႆႈ​လု​လႆႈ​ႁၢႆ​သေ​ၵႃႈၼႂ်း​ၵျၢမ်း​ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး​ၼႆႉ။- 19ပိူဝ်ႈ​ၼႆ​လႄႈ၊ၵေႃႉ​ဢၼ်​ၽိတ်းပိူင်ႈ​သဵၼ်ႈ​တြႃး​ဢၼ်​လဵၵ်ႉ​သေပိူၼ်ႈ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​သင်၊သမ်ႉ​သွၼ်ပၼ်​ပိူၼ်ႈ​ႁႂ်ႈ​ႁဵတ်း​ၽိတ်း​ၸွမ်း​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​သင်၊ၵေႃႉ​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​တၢင်း​ႁွင်ႉ​ၵေႃႉ​ဢၼ်​လဵၵ်ႉ​သေပိူၼ်ႈ​ၵႃႈၼႂ်း​မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ၸဝ်ႈ​ပုၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ပိူင်လဵဝ်​ၵၼ်​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ၵမ်ၵျၢင်ႉ​ၸွမ်း​တြႃး​ပိင်းၺၢပ်ႈ​ဢၼ်​လဵၵ်ႉ​သေပိူၼ်ႈ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​သင်၊သမ်ႉ​သွၼ်ပၼ်​ပိူၼ်ႈ​ႁႂ်ႈ​ႁဵတ်း​ၸွမ်း​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ​သင်၊ၵေႃႉ​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​တၢင်း​ႁွင်ႉ​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ယႂ်ႇ​သေပိူၼ်ႈ​ၵႃႈၼႂ်း​မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ၸဝ်ႈ​ပုၼ်ႉ​ဢေႃႈ။- 20ၵဝ်​ႁေႃးလၢတ်ႈ​ပၼ်​သတိ​တီႈ​သူ​လႄႈ​ဝႃႈ​ၸမ်ႉ၊ပေႃး​တၢင်းၵမ်​တၢင်းၵျၢင်ႉ​သူ​ယင်း​ဢမ်ႇလီ​လိူဝ်တွၼ်း​ၼႃႇ​သေ​တၢင်းၵမ်​တၢင်းၵျၢင်ႉ​ၵူၼ်း​ၵိူင်း​ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း​သြႃႇ​မေႃ​ၵျၢမ်း​ထမ်ႇမႃႉ​ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ၼၼ်ႉ​ၸိုင်၊သူ​ဢမ်ႇ​လႆႈ​ၶဝ်ႈ​ၵႃႈၼႂ်း​မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ၸဝ်ႈ​ပုၼ်ႉ။
တၢင်း​ဢၼ်​သင်ႇ​သွၼ်​လွင်ႈ​ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ
21“သူ​လႆႈ​ငိၼ်း​ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး​ဝႆႉ​ပုၼ်ႈ​ၵူၼ်း​မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘ယႃႇပေ​ဢဝ်​ဢသၢၵ်ႈ​ၵူၼ်းတၢႆ။ ၵေႃႉ​ဢၼ်​ဢဝ်​ဢသၢၵ်ႈ​ၵူၼ်းတၢႆ​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​တၢင်း​ဢၼ်​ၸီႇယၢင်ႇ​ဢေႃႈ၊’ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ယဝ်ႉ။-#တူၺ်း၊ ဢွၵ်ႇ 20:13 22တြႃး​ဢၼ်​ၵဝ်​ႁေႃး​ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ်​သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ​ဢၼ်​ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ​တေႃႇ​ပီႈၼွင်ႉ​မၼ်း​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​တၢင်း​ဢၼ်​ၸီႇယၢင်ႇ​ဢပျတ်ႈ​ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ​ဢၼ်​လၢတ်ႈ​တီႈ​ပီႈၼွင်ႉ​မၼ်း​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘ၵူၼ်းငိူဝ်ႈငႃႉ’ ဝႃႈၼႆ​ၼၼ်ႉ၊လႆႈ​ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ​တၢင်း​ဢၼ်​ၸီႇယၢင်ႇ​ၽၢႆႇၼႃႈ​ၶုၼ်လုမ်း​ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ​ဢၼ်​လၢတ်ႈ​တီႈ​ပီႈၼွင်ႉ​မၼ်း​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘မႂ်း​မိူၵ်ႈ’ ဝႃႈၼႆ​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​လႆႈ​ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ​ၽႆးငရၢႆး​ဢေႃႈ။- 23ပိူဝ်ႈ​ၼႆ​လႄႈ​မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​မႂ်း​ဢၢင်ႈ​တေ​လူႇ​ၵႃႈတီႈ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၽၢႆႇၼႃႈ​ၶဵင်ႇ​တၢင်းလူႇ​ယူႇ​လႄႈ​ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ​လွင်ႈ​ဢၼ်​ပီႈၼွင်ႉ​မႂ်း​မီး​တီႈ​တၵ်း​တၢင်ႇ​ဢပျတ်ႈ​မႂ်း​ဝႆႉ​ၼၼ်ႉ၊- 24ဢဝ်​ၶိူင်ႈ​တၢင်းလူႇ​မႂ်း​ၼၼ်ႉ​တမ်း​ဝႆႉ​ႁိမ်း​ၶဵင်ႇ​တၢင်းလူႇ​သေလႄႈ​ပွၵ်ႈ​ၵႂႃႇ​တွင်းပၢၼ်ႇ​ၵႄႈလိတ်ႈ​တၢင်းၽိတ်း​မႂ်း​ၼၼ်ႉ​ႁႂ်ႈ​ယဝ်ႉ​ၵွၼ်ႇ၊ၸင်ႇ​ၶိုၼ်း​မႃး​လူႇ​တၢင်းလူႇ​မႂ်း​ၵႃႈတီႈ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တႃႉ။ မီး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
25“ပေႃး​သေၵေႃႉသေၵူၼ်း​ႁဵတ်း​ဢမု​ၸွႆး​တြႃး​သႂ်ႇ​မႂ်း​လႄႈ​ဢွၼ်​ၵႂႃႇ​တီႈ​လုမ်း​ၼၼ်ႉ​ၸိုင်၊ၶျေႃးဝွၼ်း​တွင်းပၢၼ်ႇ​ႁႂ်ႈ​မၼ်း​ပျေႇၸႂ်​မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ယင်း​မီး​ဢၶိင်ႇ​ယင်း​ပႆ​တၢင်း​ၵႂႃႇ​ယူႇ​ၼၼ်ႉ​တႃႉ။ ပေႃး​ဢမ်ႇၼၼ်​မၼ်း​တၵ်း​ဢဝ်​မႂ်း​ဢၢပ်ႈ​တီႈ​ၶုၼ်လုမ်း​လႄႈ​ၶုၼ်လုမ်း​ၼၼ်ႉ​တၵ်း​ဢၢပ်ႈပၼ်​ၵႃႈၼႂ်း​မိုဝ်း​ၵႄႇႁၢၼ်​သေယဝ်ႉ၊ၶင်​မႂ်း​ဝႆႉ​ၼႂ်း​ထွင်ႇ​ဢေႃႈ။- 26ၵဝ်​ဝႃႈ​တီႈ​ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ​မၼ်း​ၸမ်ႉ၊ပေႃး​လႆႈ​ပဵၼ်​ၵႂႃႇ​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼၼ်​ယဝ်ႉ​ၸိုင်၊ၸူဝ်ႈ​ဢၼ်​မႂ်း​ဢမ်ႇ​ပႆႇ​တႅၼ်း​ငိုၼ်း​ၵုမ်ႇ​ၵုမ်ႇ​ၼၼ်ႉ​ဢမ်ႇ​လႆႈ​ဢွၵ်ႇ​ထွင်ႇ။
လွင်ႈတၢင်း​ဢၼ်​ၵူတ်ႉ​မေး​ပိူၼ်ႈ
27“သူ​လႆႈ​ငိၼ်း​တြႃး​ပိင်းၺၢပ်ႈ​ဝႆႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘ယႃႇပေ​ၵူတ်ႉ​မေး​ပိူၼ်ႈ’ ဝႃႈၼႆ​မီး​ဝႆႉ​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ၊-#တူၺ်း၊ ဢွၵ်ႇ 20:14 28တြႃး​ဢၼ်​ၵဝ်​ႁေႃး​ၸမ်ႉ၊ ‘ပေႃး​ၵူၼ်းၸၢႆး​ဢဝ်​တင်း​တႃ​ၵိလေႇသႃႇ​လႄႈ​တူၺ်း​မေး​ပိူၼ်ႈ​ၸိုင်၊တၢင်းၼႂ်း​ၸႂ်​မၼ်း​ၽိတ်းပိူင်ႈ​မေႇထုင်ႇ​ဢၼ်​ဢမ်ႇတြႃး​တီႈ​မႄႈယိင်း​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ၊’ မီး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 29ပေႃး​မၢၵ်ႇတႃ​ၶွၼ်ၶႂႃ​မႂ်း​ႁဵတ်း​ႁႂ်ႈ​မႂ်း​ၽိတ်းပိူင်ႈ​ဢပျတ်ႈ​ၸိုင်၊ၶွၵ်း​ဢွၵ်ႇ​ပႅတ်ႈ​တႃႉ။ တၢင်း​ဢၼ်​ဢၢင်ႇၵႃႇ​မႂ်း​ဢၼ်​ၼိုင်ႈ​လု​ၼၼ်ႉ​ယိင်း​ၶႅၼ်း​တေ​လီ​သေ​တၢင်း​ဢၼ်​တူၵ်း​ငရၢႆး​တင်း​တူဝ်​ဢေႃႈ။- 30မိူၼ်​ၼင်​ၼၼ်ႉ၊ပေႃး​မိုဝ်း​ၶွၼ်ၶႂႃ​မႂ်း​ၼၼ်ႉ​ႁဵတ်း​ႁႂ်ႈ​မႂ်း​ၽိတ်းပိူင်ႈ​ဢပျတ်ႈ​ၸိုင်၊တႅပ်း​ပႅတ်ႈ​တႃႉ။ တၢင်း​ဢၼ်​ဢၢင်ႇၵႃႇ​ဢၼ်​ၼိုင်ႈ​လု​ၼၼ်ႉ​ယဵင်ႈၶႅၼ်း​တေ​လီ​သေ​တူၵ်း​ငရၢႆး​တင်း​တူဝ်​ဢေႃႈ။
လွင်ႈတၢင်း​ဢၼ်​ၽူဝ်မေး​ပႅတ်ႈၵၼ်
(တူၺ်း၊ မတ်ႈ 19:9မႃႇ 10:11-12လု 16:18)
31“သမ်ႉ​မီး​တြႃး​ပိင်းၺၢပ်ႈ​ဝႆႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘ပေႃး​ၵူၼ်းၸၢႆး​ၶႂ်ႈ​ပႅတ်ႈ​မေး​မၼ်း​ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ​မၼ်း​တႅမ်ႈလိၵ်ႈ​ဢၼ်​ပႅတ်ႈၵၼ်​ၶၢတ်ႇ​ၵၼ်​ၼၼ်ႉ​ပၼ်​မေး​မၼ်း​တႃႉ၊’ ဝႃႈၼႆ​ဝႆႉ​ယဝ်ႉ။-#တူၺ်း၊ ႁေႃး 24:1-4 32တြႃး​ဢၼ်​ၵဝ်​ႁေႃး​ၸမ်ႉ၊ ‘လိူဝ်​သေ​တၢင်း​ဢၼ်​မေး​မၼ်း​လဵၼ်ႈ​ၽူဝ်ၼွႆႉ​လႄႈ​ပေႃး​ၵူၼ်းၸၢႆး​ပႅတ်ႈ​မေး​မၼ်း​ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ​လွင်ႈတၢင်း​သေ​ၸိူဝ်ႉ​သေ​ပိူင်​ၸိုင်၊မၼ်း​ႁဵတ်း​ႁႂ်ႈ​မေး​မၼ်း​ၽိတ်းပိူင်ႈ​ဢမ်ႇၵႃး၊ၵေႃႉ​ဢၼ်​ဢဝ်​မႄႈယိင်း​ၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ​ၽိတ်းပိူင်ႈ​မေး​ပိူၼ်ႈ​ဢေႃႈ၊’ မီး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
လွင်ႈ​ဢၼ်​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ
33“ထႅင်ႈ​လွင်ႈ​ၼိုင်ႈ​သူ​လႆႈ​ငိၼ်း​တြႃး​ပိင်းၺၢပ်ႈ​ဝႆႉ​ပုၼ်ႈ​ၵူၼ်း​မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘ယႃႇပေ​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ​လၢႆ​လၢႆ​လွၵ်ႇ​လွၵ်ႇ။ တၢင်း​ဢၼ်​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ​တီႈ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ​တေ​လႆႈ​ပႂ်ႉထိင်း​ႁႂ်ႈ​မၼ်ႈၵိုမ်း​ဢေႃႈ၊’ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ။-#တူၺ်း၊ ႁဵတ်း 19:12။ ထိူၼ်ႇ 30:2 34တြႃး​ဢၼ်​ၵဝ်​ႁေႃး​ၸမ်ႉ၊ယႃႇပေ​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ​လႃးလႃး။ ယႃႇပေ​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ​တေႃႇ​ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်။ လွင်ႈ​မၼ်း​ၸမ်ႉ၊ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်​ပဵၼ်​ပလၢင်ႇ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ဢေႃႈ။- 35ၵႃႈတီႈ​လိၼ်မိူင်း​ၵေႃႈ​ယႃႇပေ​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ။ လိၼ်မိူင်း​ပဵၼ်​တီႈ​တမ်း​တိၼ်​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ​ဝဵင်း​ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵေႃႈ​ယႃႇ​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ။ ပဵၼ်​ဝဵင်း​မႁႃႇ​ၶုၼ်လူင်​ဢေႃႈ။- 36ယႃႇပေ​ဢဝ်​ႁူဝ်​သူ​တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ​ၵႂၢမ်း​သဵတ်ႈၸႃႇ။ ၶူၼ်ႁူဝ်​သူ​သဵၼ်ႈ​ၼိုင်ႈ​ၵူၺ်း​ၵေႃႈ​သူ​ဢမ်ႇ​ၸၢင်ႈ​ႁဵတ်း​ႁႂ်ႈ​ၽိူၵ်ႇ​မႃး​လမ်​မႃး​လႆႈ။- 37ၵႂၢမ်း​ဢၼ်​သူ​တၵ်း​လၢတ်ႈ​ၼၼ်ႉ၊လၢတ်ႈ​သိုဝ်ႈ​သိုဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ ‘ၸႂ်ႈ​ၶႃႈ​ယဝ်ႉ။’ ဢမ်ႇၼၼ်​ၵေႃႈ​လၢတ်ႈ​ဝႃႈ၊ ‘ဢမ်ႇၸႂ်ႈ​ၶႃႈ။’ ဝႃႈၼႆ​ၵူၺ်း​တႃႉ။ ၵႂၢမ်း​ဢၼ်​ပူၼ်ႉ​ပႅၼ်​သေ​ၶေႃႈၵႂၢမ်း​ၸိူဝ်း​ၼႆႉ​ၸမ်ႉ၊ပဵၼ်​မႃး​ၵႃႈတီႈ​ၶုၼ်​ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ​ၵူၺ်း​ဢေႃႈ။ မီး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
လွင်ႈတၢင်း​ဢၼ်​တွပ်ႇတႅၼ်း​ၶိုၼ်း
(တူၺ်း၊ လု 6:29-30)
38“သူ​လႆႈ​ငိၼ်း​ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး​ဝႆႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘မၢၵ်ႇတႃ​ၶွၼ်​ၼိုင်ႈ​တၵ်း​လႆႈ​သေ​ပုၼ်ႈ​မၢၵ်ႇတႃ​ၶွၼ်​ၼိုင်ႈ၊ၶဵဝ်ႈ​သိၵ်ႈ​ၼိုင်ႈ​တၵ်း​လႆႈ​သေ​ပုၼ်ႈ​ၶဵဝ်ႈ​သိၵ်ႈ​ၼိုင်ႈ​ဢေႃႈ၊’ ဝႃႈၼႆ​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ။-#တူၺ်း၊ ဢွၵ်ႇ 21:24 39တြႃး​ဢၼ်​ၵဝ်​ႁေႃး​ၸမ်ႉ၊ ‘ယႃႇပေ​ၶိုၼ်း​တွပ်ႇ​တီႈ​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ၽိတ်း​မႂ်း​ၼၼ်ႉ။ ပေႃး​ပိူၼ်ႈ​တူပ်းၵႅမ်ႈ​မႂ်း​ၽၢႆႇၶႂႃ​ၸိုင်၊ဝၢႆႇ​ပၼ်​ၵႅမ်ႈ​မႂ်း​ၽၢႆႇသၢႆႉ​ထႅင်ႈ​လူးၵွၼ်ႇ​တႃႉ။- 40ပေႃး​ပိူၼ်ႈ​ၸုင်​မႂ်း​ၶိုၼ်ႈ​လုမ်း​လႄႈ​မႂ်​ဢဝ်​သိူဝ်ႈ​မႂ်း​ၸိုင်၊ပၼ်​ၽႃႈဝႆ​မႂ်း​ၸွမ်း​တႃႉ။- 41ပေႃး​ၵေႃႉ​ဢၼ်​မီး​ဢႃႇၼႃႇ​လႄႈ​ၸႂ်ႉ​မႂ်း​ႁၢပ်ႇ​ၶူဝ်း​မၼ်း​ၵႂႃႇ​ၶၢဝ်းတၢင်း​လၵ်း​ၼိုင်ႈ​ၸိုင်၊သူင်ႇ​ပၼ်​မၼ်း​ၵႂႃႇ​ထိုင်​သွင် လၵ်း​လူးၵွၼ်ႇ​တႃႉ။- 42တီႈ​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ယွၼ်း​မႂ်း​ၼၼ်ႉ​ပၼ်​တႃႉ။ တီႈ​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ယွၼ်း​ယိမ်​တီႈ​မႂ်း​ၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ​ၵူႈ​ယိမ်​ပၼ်​တႃႉ၊’ မီး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
တၢင်း​ဢၼ်​သင်ႇ​သွၼ်​ႁႂ်ႈ​ႁၵ်ႉ​ရၢၼ်ႇသူႇ
(တူၺ်း၊ လု 6:27-2832-36)
43“သူ​လႆႈ​ငိၼ်း​တြႃး​ပိင်းၺၢပ်ႈ​ဝႆႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ‘ႁၵ်ႉ​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ​ၵၼ်​တင်း​မႂ်း​တႃႉ။ ၸင်း​ရၢၼ်ႇသူႇ​မႂ်း​တႃႉ၊’ ဝႃႈၼႆ​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ။- 44တြႃး​ဢၼ်​ၵဝ်​ႁေႃး​ၸမ်ႉ၊ ‘ႁၵ်ႉ​ရၢၼ်ႇသူႇ​သူ​တႃႉ။ သူးတွင်း​ပုၼ်ႈ​ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ​ငႅၼ်းသႄး​သူ​ၼၼ်ႉ​တႃႉ၊’ မီး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 45ပေႃး​သူ​ႁဵတ်း​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼၼ်​ၸိုင်၊သူ​တၵ်း​လႆႈ​ဢၶႂၢင်ႉ​ဢၼ်​ပဵၼ်​လုၵ်ႈ​ပေႃႈၸဝ်ႈ​သူ​ဢၼ်​မီး​ယူႇ​ၵႃႈၼိူဝ်​မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​ပုၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​လႄႈ​ဝႃႈ​ၸမ်ႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ​သူ​ၼၼ်ႉ​ႁႂ်ႈ​ၵၢင်ဝၼ်း​ႁိူဝ်ႈလႅင်း​ၵႃႈၼိူဝ်​ၵူၼ်းလီ​ၵူၼ်းၸႃႉ​မိူၼ်​မိူၼ်​ၵၼ်​ဢေႃႈ။ မိူၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼၼ်​မၼ်းၸဝ်ႈ​ႁႂ်ႈ​ၽူၼ်တူၵ်း​ၵႃႈၼိူဝ်​ၵူၼ်း​သိုဝ်ႈ​တေႃႇ၊ၵူၼ်း​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​သိုဝ်ႈ​တေႃႇ​တင်းလၢႆ​ၽဵင်ႇ​ၽဵင်ႇ​ၵၼ်​ဢေႃႈ။- 46ပေႃး​မႂ်း​ႁၵ်ႉ​ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ႁၵ်ႉ​မႂ်း​ၼၼ်ႉ​ၵူၺ်း​ၸိုင်၊တၵ်း​လႆႈ​ဢၵျူဝ်း​တီႈ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၵႃႈသင်။ ၵူၼ်း​ဢၼ်​ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ​ၶဝ်​တေႃႈယင်း​ႁဵတ်း​ထၢၼ်ႇ​ၼႆႉ​ယူႇ။- 47ပေႃး​မႂ်း​တူင်ႉတၵ်ႉ​ပီႈၼွင်ႉ​မႂ်း​ၵူၺ်း​ၸိုင်၊တၵ်း​မျၢတ်ႈ​တွၼ်း​လိူဝ်​ၵႃႈသင်။ ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​ယုမ်ႇမၢတ်ႈ​ၸဝ်ႈၽြႃး​တင်းလၢႆ​ၵေႃႈ​ယင်း​ႁဵတ်း​ထၢၼ်ႇ​ၼႆႉ​ယူႇ။- 48ၵွပ်ႈ​လွင်ႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၼႆ​လႄႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ဢၼ်​ပေႃႈၸဝ်ႈ​သူ​ဢၼ်​မီး​ယူႇ​ၵႃႈၼိူဝ်​မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်​လႄႈ​ပျေႉၸုမ်ႇ​လီ​ငၢမ်း​ၼၼ်ႉ၊ သူ​ၵေႃႈ​ဢွၼ်ၵၼ်​ပျေႉၸုမ်ႇ​လီ​ငၢမ်း​တႃႉ။ မီး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.