Matiu 1
SPSNTPO

Matiu 1

1
U Asangar Tsuvun E Jisas Krais
(Lk 3.23-38)
1I tovein fuainy tsuvun e Jisas Krais, e Jisas Krais a tsubnaain ten Devit, ai Devit a tsubnaain ten Abraham.
2Abraham ayei na taman e Aisak; Aisak ayei na taman e Jekop; Jekop ayei na taman e Juda an fuainy famuinyasiny tsunia; 3Juda ayei na taman e Peres me Sira, tsinar rari Temar; Peres ayei na taman e Esron; Esron ayei na taman e Ram; 4Ram ayei na taman e Aminadap; Aminadap ayei na taman e Nason; Nason ayei na taman e Salmon; 5Salmon ayei na taman e Boas, tsinan ya Reheb; Boas ayei na taman e Obet, tsinan ya Rut; Obet ayei na taman e Jesi; 6Jesi ayei na taman e Devit a Aatouf.
Devit ayei na taman e Solomon tsinan ya Betsiba e natsun Uraia faamuan; 7Solomon ayei na taman e Riaboam; Riaboam ayei na taman e Abija; Abija ayei na taman e Eisa; 8Eisa ayei na taman e Jeosafat; Jeosafat ayei na taman e Joram; Joram ayei na taman e Usaia; 9Usaia ayei na taman e Jotam; Jotam ayei na taman e Eihes; Eihes ayei na taman e Hesekaia; 10Hesekaia ayei na taman e Manase; Manase ayei na taman e Amon; Amon ayei na taman e Josaia; 11Josaia ayei na taman e Jekonaia an fuainy famuinyasiny tsunia to tan nainy te nom finy ra naa ri rin vainy Isrel ser naa fi naa Babilon ri faarei ton vainy gog.
12Te faarei arin vainy gog unya Babilon ai Jekonaia faarei to taman Silatiel. Silatiel ayei na taman e Serababel; 13Serababel ayei na taman e Abuid; Abuid ayei na taman e Eliakim; Eliakim ayei na taman e Eso; 14Eso ayei na taman e Sedok; Sedok ayei na taman e Ekim; Ekim ayei na taman e Eliud; 15Eliud ayei na taman e Eliasa; Eliasa ayei na taman e Matan; Matan ayei na taman e Jekop; 16Jekop ayei na taman e Josep, ai Josep faarei to natsioiny Meri, e tsinan Jisas te koo ri Krais, a Mes to te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.
17To sa faarei men safunuu ana fats a aatai tanik me ten Abraham sa nainy onot me ten Devit, an safunuu ana fats a aatai to tanik me ten Devit sa nainy ruak me tan nainy te naa fi naa ri Babilon sa ri faarein vainy gog, ana safunuu ana fats a aatai to ito te faarei fi rin tsoiny gog Babilon sai nainy ruak me te agiir fi Jisas.
Tou Agiir Ten Jisas Krais
(Lk 2.1-7)
18To aya nan a sanaan te agiir fi me Jisas Krais. Tsinan ya Meri to te us of ari Josep, sai tabuiny fanging rori, Meri nat fi nei ayei nai faagiir non a guei tana parits tan Aaven Taabos. 19E Josep a tsoiny fanging ten Meri na rof fiisok ana ya pon to ma gargar faamo tsuiny naa ya, ayei tsugainy ma farejiaf e Meri matar a vainy faavot.
20Te fakats farokot ya na ka to, ana morena tana Tsunaun ruak towa tan taraa sa tsue, “Josep tsubnaain ten Devit, oraav vaare ma fifanging minyi Meri a faarei to natsum, tana saa, to tan Aaven Taabos, ayei kuraa iny non ya. 21Ayei nai faagiir non na guei tsoiny ana nyi te nai koo Ya Jisas, tana saa, Ayei nai saup fatabin rarori na vainy Tsuan, tana fasaraa tana fo aveto tsuri.”
22Fo mamatsiny ka to te ruak an vegiau tana Tsunaun ruak iny man ovei enato nguen na isen na kuigin muan,
23“A moun a 'aun to te nai kuraa nats non ana ya te faagiir a guei tsoiny ana ri te koo ya Imanuel” (Aisaia 7.14)
(kifon vegiau to Imanuel, “Gov kaa fiisen ramirora.”)
24Te tagun bus e Josep, ayei kat to na ka te tsue of ya na morena tana Tsunaun to sana ayei fanging bus e Meri. 25Sana Ayei gima fiinot fiisen mi ya onot te faagiir finy e Meri na Guei Tsoiny. Ai Josep koo Towa Jisas.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About U Vurungan Rof Foun Ten Gov Nane Jisas Krais