លោកុប្បត្តិ 36:41

លោកុប្បត្តិ 36:41 KHOV

អ័ហូ‌លី‌បាម៉ា​១ អេឡា​១ ពីណូន​១
KHOV: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ
Share