លោកុ‌ប្បត្តិ 36:27

លោកុ‌ប្បត្តិ 36:27 ពគប

នេះ​ជា​កូន​ចៅ​អេស៊ើរ គឺ​ប៊ីលហាន សាវ៉ាន និង​យ៉ាកាន
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ
Share