លោកុ‌ប្បត្តិ 36:1

លោកុ‌ប្បត្តិ 36:1 ពគប

នេះ​ជា​បញ្ជី​តំណ​វង្ស​ពី​អេសាវ គឺ​ជា​អេដុម
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ
Share