លោកុប្បត្តិ 36:1

លោកុប្បត្តិ 36:1 KHOV

នេះ​ជា​បញ្ជី​ដំណ​វង្ស​ពី​អេសាវ គឺ​ជា​អេដំម
KHOV: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ
Share