លោកុ‌ប្បត្តិ 2:6

លោកុ‌ប្បត្តិ 2:6 ពគប

គ្រាន់​តែ​មាន​ចំហាយ​ឡើង​ពី​ដី​មក​ស្រោច‌ស្រប់​លើ​ផែនដី​ប៉ុណ្ណោះ
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share

លោកុ‌ប្បត្តិ 2:6

Share