លោកុ‌ប្បត្តិ 1:10

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:10 ពគប

ទ្រង់​ហៅ​ទី​គោក​នោះ​ថា​ជា​ដី ហើយ​ទី​ទឹក​ដែល​ប្រមូល​គ្នា​នោះ​ថា​ជា​សមុទ្រ នោះ​ទ្រង់​ក៏​ឃើញ​ថា​ល្អ
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share