Levi Tej Kevcai 15:33

Levi Tej Kevcai 15:33 HMOWSV

thiab ntsig txog tej pojniam uas ua mob pojniam. Tej no puavleej ntsig txog cov pojniam txivneej uas muaj kua ntws los thiab ntsig txog tus txivneej uas nrog tus pojniam uas qias tsis huv pw.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share