Khiav Dim 30:3

Khiav Dim 30:3 HMOWSV

Muab cov tseem kub luam kiag lub thaj sab saud thiab plaub fab thiab cov kub thaj huvsi thiab muab kub ua ib tug caj ntswm lo puag ncig lub thaj.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share