Khiav Dim 30:2

Khiav Dim 30:2 HMOWSV

Ua dav xwm fab xwm meem ntev ib tshim dav ib tshim siab ob tshim. Cov kub ntawm kaum thaj mas ua keev kiag ntawm lub thaj los.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share