Josue 19:19

Josue 19:19 ASND

Hafaraim, Shion, Anaharat
ASND: Ang Salita ng Dios
Share