Job 36:27

Job 36:27 ASND

“Ang Dios ang nagpapaakyat ng tubig mula sa lupa at ginagawa niyang ulan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share