Genesis 14:8

Genesis 14:8 ASND

Ngayon, tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim at Bela ang mga sundalo nila sa Lambak ng Sidim
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Genesis 14:8