Genesis 14:4

Genesis 14:4 ASND

Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedorlaomer sa loob ng 12 taon, pero nang ika-13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Genesis 14:4