Genesis 14:1

Genesis 14:1 ASND

Nang panahong iyon, sina Haring Amrafel ng Shinar, Haring Arioc ng Elasar, Haring Kedorlaomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Genesis 14:1