2 Hari 10:36

2 Hari 10:36 ASND

Naghari si Jehu sa Israel doon sa Samaria sa loob ng 28 taon.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share