2 Hari 10:26

2 Hari 10:26 ASND

at kinuha nila roon ang alaalang bato at dinala sa labas ng templo, at sinunog.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share