1 Samuel 4:1

1 Samuel 4:1 ASND

Kumalat sa buong Israel ang mensahe ni Samuel. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo nang mga panahong iyon. Nagkampo ang mga Israelita sa Ebenezer, at ang mga Filisteo naman ay sa Afek.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Samuel 4:1