Marcu 1
NTR

Marcu 1

1
Lucrarea lui Ioan Botezătorul
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:2-16; Ioan 1:19-28)
1Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2Așa cum este scris în Isaia, profetul:
„Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe mesagerul Meu,
care-Ți va pregăti calea“#1:2 Vezi Mal. 3:1..
3 Iată glasul celui ce strigă în deșert:
„Pregătiți calea Domnului,
neteziți-I cărările!“#1:3 Vezi Is. 40:3..
4S-a arătat Ioan, cel ce boteza în deșert și proclama botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5Toată regiunea Iudeei și toți ierusalimiții au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 6Ioan era îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. 7Ioan predica și zicea: „După mine vine Cel Care este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt demn să mă aplec să-I dezleg cureaua sandalelor. 8Eu v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt“.
Botezul lui Isus
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22; Ioan 1:32-34)
9În acele zile, Isus a venit din Nazaretul Galileei și a fost botezat de Ioan în Iordan. 10Și imediat după ce a ieșit din apă, El a văzut cerurile deschise și Duhul coborând spre El asemenea unui porumbel. 11Și din Ceruri s-a auzit un glas: „Tu ești Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“.
Ispitirea lui Isus în deșert
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12Imediat Duhul L-a dus în deșert. 13El a stat în deșert timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satan. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii Îi slujeau.
Primii ucenici
(Mt. 4:12-22; Lc. 4:14-15; 5:2-11)
14După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, proclamând Evanghelia lui Dumnezeu. 15El zicea: „S-a împlinit vremea! Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat! Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!“.
16În timp ce trecea pe lângă Marea Galileei, Isus i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare, căci erau pescari. 17Isus le-a zis: „Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni!“. 18Ei și-au lăsat imediat năvoadele și L-au urmat.
19Mergând puțin mai încolo, i-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui. Ei erau într-o barcă și își reparau năvoadele. 20Imediat i-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, împreună cu cei angajați, și L-au urmat.
Isus vindecă în Capernaum un om demonizat
(Lc. 4:31-37)
21S-au dus în Capernaum și, imediat, în ziua de Sabat, Isus a intrat în sinagogă și a început să-i învețe pe oameni. 22Ei erau uimiți de învățătura Lui, căci El îi învăța ca Unul Care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. 23Chiar atunci, în sinagoga lor era un om care avea în el un duh necurat.
El a strigat, 24zicând:
‒ Ce avem noi de-a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu Cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!
25Isus l-a mustrat, zicând:
‒ Taci și ieși din el!
26Atunci duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l și strigând cu glas tare. 27Toți au rămas uimiți, așa că se întrebau între ei, zicând: „Ce este aceasta? Este o învățătură nouă, care are autoritate! El poruncește chiar și duhurilor necurate, iar ele Îl ascultă!“. 28Și I s-a dus vestea imediat pretutindeni, în întreaga vecinătate a Galileei.
Isus vindecă bolnavii
(Mt. 8:14-17; Lc. 4:38-41)
29Imediat după ce au ieșit din sinagogă, au intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. 30Soacra lui Simon era întinsă în pat, având febră, și ei I-au vorbit imediat despre ea. 31El S-a apropiat, a apucat-o de mână și a ridicat-o. Și febra a lăsat-o, iar ea a început să le slujească.
32Când s-a lăsat seara, după ce a apus soarele, i-au adus la El pe toți cei care aveau boli și pe cei demonizați. 33Întreaga cetate era adunată la ușă. 34El i-a vindecat pe mulți care aveau diferite boli și a alungat mulți demoni. Pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că Îl cunoșteau.
Isus predică în Galileea
(Lc. 4:42-44)
35Dis-de-dimineață, când era încă foarte întuneric, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.
36Dar Simon și cei ce erau cu El au început să-L caute 37și, când L-au găsit, I-au zis:
‒ Toți Te caută!
38 Isus le-a răspuns:
‒ Să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am ieșit!
39Și S-a dus în toată Galileea, predicând în sinagogi și alungând demoni.
Curățirea unui bolnav de lepră
(Mt. 8:2-4; Lc. 5:12-16)
40A venit la El un lepros, care a îngenuncheat și L-a rugat, zicând:
‒ Dacă vrei, poți să mă curățești!
41Cuprins de milă, Isus a întins mâna, l-a atins și i-a zis:
Da, vreau. Fii curățit!
42Și imediat lepra s-a îndepărtat de la el și a fost curățit.
43 Isus i-a spus să plece imediat, avertizându-l 44și zicându-i:
‒ Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise,#1:44 Vezi Lev. 14:1-32. ca mărturie pentru ei.
45Dar el, ieșind, a început să proclame și să răspândească vestea atât de mult, încât Isus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară, în locuri pustii. Și oamenii veneau la El de pretutindeni.

Biblia, Noua Traducere Românească™ NTR™

Copyright © 2007, 2010, 2016, 2021 Biblica, Inc.

Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate.

The Bible, New Romanian Translation™

Copyright © 2007, 2010, 2016, 2021 by Biblica, Inc.

Used with permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About Noua Traducere Românească

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.