Matayo 1
SOG

Matayo 1

1
Oluzi lwa Yesu Kurisito
(Luk 3:23-38)
1Oluzi lwa Yesu Kurisito mwidhukulu wa Daudi, mwidhukulu wa Aburahamu luti bwe lwali: 2Aburahamu yazaala Isaaka, Isaaka yaazaala Yakobo, Yakobo yaazaala Yuda ni baganda be. 3Yuda yazaala Perezi ni Zera mu Tamari Perezi yaazaala Hezironi, Hezironi yaazaala Ramu. 4Ramu yazaala Amminadabu, Amminadabu yaazaala Nahashoni, Nahashoni yaazaala Salumoni. 5Salumoni yazaala Boazi mu Rahabu, Boazi yaazaala Obedi mu Ruthi, Obedi yaazaala Yesse. 6Yesse yazaala Daudi kyabazinga ate Daudi yaazaala Solomoni mu oyo eyali muka Uria.
7Solomoni yazaala Rehoboamu, Rehoboamu yaazaala Abiya, Abiya yaazaala Asa. 8Asa yaazaala Yehoshafati, Yehoshafati yaazaala Yoramu, Yoramu yaazaala Uzzia. 9Uzzia yazaala Yothamu, Yothamu yaazaala Ahazi, Ahazi yaazaala Hezekia. 10Hezekia yazaala Manasse, Manasse yaazaala Amoni, Amoni yaazaala Yosia. 11Yosia yazaala Yekonia ni baganda be, mu byanda eby'okuwangangusibwa okw'e Babiloni.#2 Bakyab 24:14-15; 2 Byom 36:10; Yer 27:20
12Nga batwaliibwa e Babiloni, Yekonia yazaala Shealutieli, Shealutieli yaazaala Zerubbabeli. 13Zerubbabeli yazaala Abiudi, Abiudi yaazaala Eliakimu, Eliakimu yaazaala Azori. 14Azori yazaala Zadoki, Zadoki yaazaala Akimu, Akimu yaazaala Eliudi. 15Eliudi yazaala Eleazari, Eleazari yaazaala Matthani, Matthani yaazaala Yakobo. 16Yakobo yazaala Yosefu iba Maria, eyazaala Yesu ayetebwa Kurisito.
17Kale ense dhityo bwe dhaali: Okuva ku Aburahamu okutuuka ku Daudi, ense ikumi na ina okuva ku Daudi okutuuka ku kuwangangusibwa okw'e Babiloni ense ikumi na ina okuva ku kuwangangusibwa okw'e Babiloni okutuuka ku Kurisito, ense ikumi na ina.
Okuzaalibwa kwa Yesu Kurisito
(Luk 2:1-7)
18Okuzaalibwa kwa Yesu Kurisito kuti bwe kwali. Maria, inhina, ng'amaze okwandhula Yosefu, aye ng'akaali kumubayira, kyaboneka ng'ali nda ku bwa Mwoyo Mutukuvu.#Luk 1:27 19Yosefu iba, olw'okuba yali muntu mutuufu, era nga tiyayenda kumuswaza, mule yaasalagho okumulekagho mu ngiso. 20Aye aba akaalowooza ekyo, malaika wa Musengwa yaamubonekera mu kirooto yaamukoba ati: “Yosefu omwana wa Daudi, otatya kutwala Maria abe mukazi wo, kuba ky'alinda kya Mwoyo Mutukuvu. 21Aidha kuzaala omwana wa bulenzi, era oidha kumutuuma eriina lya Yesu, kuba n'oyo alirokola abantu mu bibi byaibwe.”#Luk 1:31 22Bino byonabyona byaligho okutuukiriza Musengwa kye yayogerera mu mulanzi ati: 23“Bona, omughala omwegha aja kutoola enda azaale omwana wa bulenzi, era eriina balimweta Emmanueli”, ekitegeeza kiti: “Katonda ali n'ife.”#Isa 7:14
24Yosefu bwe yasisimuka mu ndoolo yaakola nga malaika wa Musengwa bweyamulagira, yaatwala Maria mukazi we, 25aye nga ghazira bya bufumbo okutuusa bwe yazaala omwana ow'obulenzi era yaamutuuma eriina Yesu.#Luk 2:21

Baibuli Ekibono kya Katonda © The Bible Society of Uganda, 2014


Learn More About Baibuli Ekibono kya Katonda 2014

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.