Juan 1
MSK

Juan 1

1
Yang Makagagaom na Gyugual nang Tingug
1Anay da nang wa pa yang kariko nang inimo dadaan iyan da yang Makagagaom na gyugual nang Tingug. Yaan aw yang Dios maginagad kay Dios yaan. 2Anay da iyan yaan inagad nang Dios. 3Yang kariko nang inimo pyapaimo nang Dios sang Makagagaom na gyugual nang Tingug, na aw buku pa naan way amaimo sang kariko nang inimo. 4Agkanaan yang kinaboi na way kataposan. Yaan na kinaboi maynang allag na yakaparawang sang dumdum nang manga otaw antak silan matigam sang paagi nang Dios. 5Yaan na allag yang yakawara sang kangitngit na yuduglum sang kanilan dumdum. Wa adaug yang kangitngit saan na allag.
6-7Pipili nang Dios yang otaw na pyagangaranan ni Juan, syosogo naan yaan antak magpakatigam sang manga otaw bain saan na allag antak silan kariko somarig saan na allag. 8Buku si Juan naan na allag, awgaid si Juan yang syosogo nang Dios antak naan pakatigam sang manga otaw yaan na allag.
9Yang allag na pyapakatigam ni Juan sang manga otaw yang maturus na allag na yadatung asining donya na yakaparawang sang dumdum nang kariko nang otaw. 10Iyan yaan sang donya na inimo naan, toyo wa yaan ikilaraa nang manga otaw disang donya. 11Yadatung yaan sang kanaan tyoonan banwa na Israel, toyo wa yaan atangkapa nang taga Israel. 12Awgaid kariko nang yatangkap kanaan kayan syomarig kanaan, yatagan naan nang gaom antak maimo manga anak nang Dios. 13Yamaimo silan manga anak nang Dios buku nang pinaagi sang imo nang otaw, buku nang pinaagi sang pagbuut nang otaw, awgaid pagbuut nang Dios.
14Yaan na allag yang Makagagaom na gyugual nang Tingug na anay da inagad nang Dios. Yamaimo yaan otaw pagdatung ani sang donya kayan yaguya yaan ani kanatu. Yamallaat yaan laban sang manga otaw. Podo matungtung yang kanaan pyagalaong. Kikita ta yang kanaan pagkaDios na tudtuud magonawa sang kanaan Ama na Dios, kay bogtong yaan na Anak nang Dios. Pyagangaranan yaan ni Jesu Kristo. 15Si Juan yang yagapakatigam sang manga otaw bain kanaan. Gyagagaan naan yang paglaong, “Yani yang pyagalaong ko kamayo na masapit kanak domatung. Labaw yaan kanak kay wa pa ak akawtaw dadaan da yaan iyan.” 16Way tatamanan nang pagkallaat kanatu nang Anak nang Dios, wakaw yagasapitsapit yang panalangin naan kanatu. 17Si Moises yang syosogo nang Dios pagpakatigam kanatu sang manga balaod, awgaid si Jesu Kristo yang syosogo naan na gapakatigam kanatu na yaan yang pyagaponowan nang karugun nang Dios kanatu, yaan yang pyagponowan nang matungtung na pagindo bain sang Dios. 18Dungan way kimita sang Dios, yang bogtong gaid na Anak naan, kay mataranak silan, yaan yang yagapakatigam kanatu bain sang Dios.
Yang Pyagalaong ni Juan na Magbawtismoway
(Mateo 3:1-12; Markos 1:1-8; Lukas 3:1-18)
19Pyapakadto kang Juan nang manga pangoro na Judio ag Jerusalem yang manga magampoway aw yang kanilan manga tomatabang antak magosip daw sini yaan si Juan. 20Yimibak si Juan kanilan, pyagalaong naan yang tinuud, laong, “Buku ko yang Ginoo na si Kristo na syosogo nang Dios na makani sang donya.” 21Kayan yoman silan magosip kang Juan, laong, “Antak, sini kaw kadi, si Elias?” Yimibak si Juan, laong, “Buku.” Yoman silan magosip, laong, “Ikaw agaw yang propeta na tyatagadan nami na manga Judio?” Yoman mibak si Juan, laong, “Buku.” 22Kayan yaglaong silan kang Juan, “Aw buku kaw ni Elias aw buku nang propeta, paglaongan kanami adoon daw sini kaw, antak nami katigaman, kay pagalaong nami sang yagasogo kanami.” 23Kayan yimibak si Juan kanilan, laong, “Ako yang pyagalaong kadini nang propeta na si Isaias na ako magalaong disang banwa na way maguya, na agagaan yang paglaong, ‘Pataana mayo dadyawa yang agiyan nang Ginoo.’”
24Aon arag syosogo nang manga Pariseo na arag yagaosip kang Juan, laong, 25“Aw buku kaw nang Ginoo na si Kristo, aw buku kaw ni Elias, aw buku kaw nang propeta na madatung, nanga yagabawtismo kaw sang manga otaw disang tobig?” 26Yimibak si Juan kanilan, laong, “Yang pyagabawtismo ko sang manga otaw yang tobig. Awgaid iyan agkamayo yang wa mayo akatigami daw sini yaan. 27Maori pa yaan kanak domatung, toyo labaw yaan kanak sang gaom. Wakaw dili ak makagayon kanaan na imoon ak allang naan na magaobad sang liston nang kanaan sapatos.”
28Aadto silan managbaraw Betania na dipag nang Jordan na bawtismowanan ni Juan sang manga otaw.
Yang Pyagangaranan nang Nati nang Karnero nang Dios
29Pagkamasurum kitaun ni Juan si Jesus na yagapadurug agkanaan, kayan yaglaong si Juan bain kang Jesus, “Tanawa, ani la yang pyagangaranan nang Nati nang Karnero nang Dios na syosogo nang Dios ani sang donya antak maglingat sang sara nang manga otaw pinaagi sang kanaan pagkamatay. 30Yaan yang pyagalaong ko kamayo na aon masapit kanak domatung na labaw pa kanak kay wa pa ak akawtaw dadaan da yaan iyan. 31Maski ako nangaon wa ak akatigam na yaan yang syosogo nang Dios ani kanatu, awgaid pyapagbawtismo ako nang Dios sang manga otaw na taga Israel antak silan matigam kanaan.”
32Yabay si Juan maglaong, “Baya pa ako na yatigam na yaan yang syosogo nang Dios. Yatigam ako kay kikita ko yang Balaan na Espirito sikun aglangit na maynang salampati na yitingun agkanaan. 33Nangaon wa ak akatigam na yaan yang syosogo nang Dios, awgaid yang Dios na yagasogo kanak pagbawtismo nang tobig yagalaong kanak, ‘Yang ikitaun mo na itingunan nang Balaan na Espirito na mukunsad, yaan yang magapalasak sang Balaan na Espirito disang manga otaw.’ 34Kikita ko yang pyagalaong kanak nang Dios, wakaw pyagalaong ko kamayo na yaan sa agaw yang Anak nang Dios.”
Yang Mona na Manga Inindo ni Jesus
35Pagkaallaw oman, si Juan aw yang dowa na kanaan manga inindo yakaon oman disaan. 36Kikita naan si Jesus na yalabay, kayan yaglaong yaan, “Yaan yang pyagangaranan nang Nati nang Karnero nang Dios.” 37Pagdungug nang kanaan dowa na inindo sang pyagalaong naan, maparabay silan gimiyod kang Jesus. 38Yilingi si Jesus aw kitaa naan silan na yigiyod kanaan. Laong naan kanilan, “Nanang pagaosip mayo?” Laong nilan, “Wain kaw magauya, kay magindoway?” 39Laong ni Jesus, “Bay da, antak kamo kimita.” Kayan yomagad silan kanaan aw kitaa nilan yang pyagauyaan naan. Kyomorang da silan disaan ninyan na gabi kay gabi la.
40Si Andres na lomon ni Simon Pedro yang isa na yudungug sang pyagalaong ni Juan bain kang Jesus kayan yomagad kang Jesus. 41Yaparabay si Andres komadto kang Simon Pedro na kanaan lomon aw paglaong yaan, “Si Kristo na tyatagadan ta na syosogo nang Dios na magaari sang donya, pyagakita nami.” 42Kayan pyagagad ni Andres si Simon Pedro adto kang Jesus. Tyatanaw yaan ni Jesus aw paglaong, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Pagangaranan kaw ni Sepas.” (Yang kaologan naan na aran bato, yang aran na Pedro arag bato yang kaologan.)
Pyagaagad ni Jesus si Pelipe aw si Natanael
43-44Pagkamasurum, makaungud si Jesus na makadto Galilea, kayan yomanaw yaan. Pyagakita naan si Pelipe na taga Betsaida, banwa na pyagauyaan ni Andres aw si Pedro. Laong ni Jesus kang Pelipe, “Agad kanak.” 45Kayan pyagkita ni Pelipe si Natanael, laong naan kang Natanael, “Pyagakita nami yang otaw na syosolat ni Moises asang libro nang balaod, na syosolat arag nang manga propeta nang Dios. Yaan si Jesus na taga Nasaret, anak yaan ni Jose.” 46Laong ni Natanael, “Midiin kitaa yang maturus na otaw disang Nasaret?” Yimibak si Pelipe, laong, “Adi kaw aw tanawa.”
47Pagkita ni Jesus kang Natanael na yagapadurug agkanaan, maglaong yaan, “Yaang kay yang tinuud na taga Israel, yaan yang way karimbong.” 48Yagaosip si Natanael kang Jesus, laong, “Nanga yatigam kaw kanak, na baya adoon kita magakita?” Yimibak kanaan si Jesus, laong, “Kikita ta kaw na yagasilong asang kaoy na igera nang wa pa kaw pagaagadan ni Pelipe.” 49Laong ni Natanael, “Ikaw yang Anak nang Dios, kay Ginoo. Ikaw yang ari nang Judio na sakop nang Israel.” 50Laong ni Jesus kang Natanael, “Yotoo kaw kay yagalaong ako na kikita ta kaw na yagasilong asang pono nang kaoy na igera. Labaw pa saan yang pangkitaun mo na manga kaburungburungan.” 51Kayan yaglaong si Jesus kanilan, “Pagalaong ko kamayo na tinuud ikitaun mayo yang langit na akaowangan kayan kinita mayo yang sogwanun nang Dios na manga tagalangit na magakadtokadi, aglangit aw agkanak, kay ako yang gyugual nang Anak nang otaw.”

© 1975, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Mansaka

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.