Ñwaè' Matïìyoè 1
LNT

Ñwaè' Matïìyoè 1

1
1Ŋwà' ca yi ce suŋ àmbò ràrǎ Jisos Krǎis ce e m ba muu Dɛvìd, Dɛvìd à ba muu Abràhâm.
2Abràham à m bi Aisìk, Aisìk à bi Jakòp,
Jakòp à bi Judà ba bfʉr vi.
3Judà à m bi Pɛrɛ̀s ba Sarɛ̀ ce yàp ma à m ba Tamàr.
Pɛrɛ̀s à bi Ɛsiròm,
Ɛsiròm à bi Râm.
4Ram à m bi Àminadàp,
Àminadàp à bi Nashòn,
Nashòn à bi Sarmòn.
5Sarmòn à m bi Buwàs ce yì ma à m ba Rahàp,
Buwàs à bi Obɛ̀d ce yì ma à m ba Rûr,
Obɛ̀d à bi Jɛɛsì.
6Jɛɛsì à m bi ŋkʉʉ Dɛvìd.
Dɛvìd à bi Solomʉ̀n ce yì ma à m ba ŋgwa Yurìyà nà,
7Solomʉ̀n à bi Rɛbùwàm,
Rɛbùwàm à bi Àbijà,
Àbijà à bi Asà.
8Asà à m bi Jɛsafàr,
Jɛsafàr à bi Joràm,
Joràm à bi Òsayà,
9Òsayà à bi Jotàm,
Jotàm à bi Ɛhàr,
Ɛhàr à bi Hɛ̀sìkayà.
10Hɛ̀sìkayà à m bi Mànasìs,
Mànasìs à bi Amòn,
Amòn à bi Jòsayà.
11Jòsayà à m bi Jɛ̀konàr ba bfʉr vi à nfè' ce a m ce koo bèe Judà à rkòŋ ce du àgho à to' Babilòn nà.
12A ka' koo wowèe dù àgho à to' Babilòn,
Jɛ̀konàr à bi Shɛlatɛ̀r,
Shɛlatɛ̀r à bi Sɛ̀robabɛ̀r,
13Sɛ̀robabɛ̀r à bi Àbiyùr,
Àbiyùr à bi Ɛlayikìm,
Ɛlayikìm à bi Asòr.
14Asòr à m bi Sadòk,
Sadòk à bi Akìm,
Akìm à bi Ɛ̀liyùr.
15Ɛ̀liyùr à m bi Ɛ̀lisà,
Ɛ̀lisà à bi Matàm,
Matàm à bi Jakòp,
16Jakòp à bi Josɛ̀f ce e m ba nduu yì Mɛ̀ɛri ce e m bi Jisòs ce a ce too enɛ Krâis.
17Banɛ ŋgʉ̀ bèe à m ba ncòp-kyèe-à-rrʉ̀ʉ kɛ' embe nfè' yì Abràhâm, du ba' mbe nfè' yì Dɛvìd, a ker ba ncòp-kyèe-à-rrʉ̀ʉ kɛ' embe nfè' yì Dɛvìd du ba' mbe nfè' a m ce koo bèe ce dù àgho à to' Babilòn nà, a ba ncòp-kyèe-à-rrʉ̀ʉ kɛ' embe nfè' ce a m dù nè bèe à to' Babilòn du ba' mbe nfè' yì Krǎis anà.
18A mbò rbi Jisos Krǎis li m ba à njɛ̀ɛ enɛ̂. Yì ma ce à m ba Mɛ̀ɛri à m koo kwàŋ ese Josɛ̀f enɛ e bo dù bgùu a ye. Tɛ a ye a ka' kèe rìŋni mnyor àmbò nduu a nje, e ba nè rbʉ̀ à ŋger Yʉ' Rara. Josɛ̀f à lo a riŋ enɛ e yu nè rbʉ̀. 19Josɛ̀f ce e m ba nduu yì à m ba ŋwɛ̌ nyɛɛnì, a ke' ce kòŋ enɛ e coosi ye à mʉ̀ bèe ka', a ce kwà'shi enɛ e be kwesi gùu tɛ ŋwɛ̀ mò' riŋ ka'. 20E ka' ce kwà'shi à rgèe wa'a, a yɛ rlo àmbò ncìndap Tata Nyʉ̀ à vʉ̀ a laa nè ye enɛ̂, “Josɛ̀f muu Dɛvìd, fa wɛp à rlòr ŋgwa wǒ Mɛ̀ɛri ka', njobè' muu ce e yu njep yě rbʉ̀ nà à lò ba ese Yʉ' Rara. 21E be bi muu mbaŋrù tɛ à fa li rlii enɛ Jisòs, njobè' e be gèe tɛ yì bèe a luŋ efa yàp buu bbebep.” 22Buu ca wɛɛwɛ vi m ba wa'a tɛ yuu ce Tata Nyʉ̀ à m làa njì enjep yì ŋwɛ̀ ncep ntuu yi bo ghɛɛte njo. E m làa enɛ̂, 23“Muu ŋgòŋgò be ba nè rbʉ̀, bi muu mbaŋrù tɛ a fa li rlii enɛ Ɛ̀manùwɛ̀l.” 24Josɛ̀f à ka' lɛ' efa mmirlò, a gee yuu ce ncìndap Tata Nyʉ̀ à m suŋ ye à rlo nà, a lor ŋgwa yì a du a ye fa yě là'. 25A ye a m rìŋni mnyor àmbò nduu ba nje ka' caar e bi muu mbaŋrù anà. E ka' bi, Josɛ̀f à fa rlii muu enɛ Jisòs.

Limbum New Testament © Bible Society of Cameroon, 2003.


Learn More About Limbum New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.