GENESI 1
NSO51

GENESI 1

1
Tlhôlô
1Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase. 2Lefase le be le gobelane le se na selo; godimo ga bodiba go le leswiswi; moya wa Modimo o alametše meetse. 3Modimo a re: Seetša a se be gona! Seetša sa na sa ba gona. 4Modimo a bona seetša e le se botse; mme a aroganya seetša le leswiswi. 5A re seetša ke Mosegare; leswiswi a re ke Bošego. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la pele.
6Modimo a re: A go be le leratadima gare ga meetse le meetse; e be go aroganya meetse le meetse. 7Mme Modimo a dira leratadima. Meetse a ka tlase ga leratadima a a aroganya le meetse a ka godimo ga lona. Mme gwa ba bjalo. 8Modimo a re leratadima ke Legodimo. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la bobedi.
9Modimo a re: Meetse a ka tlase ga legodimo a a kgobokane felo gotee, gore go bonale mo go omilego. Mme gwa ba bjalo. 10Modimo a re mo go omilego ke Lefase; mogobe wa meetse a re ke Lewatle. Mme Modimo a bona e le mo gobotse. 11Modimo a re: Lefase a le mele bjang le dimela tša go enywa peu, le dihlare tša dienywa, tše di yago ka mehuta ya tšona ge di tšweletša dienywa tše di nago le dipeu. Mme Modimo a bona e le mo gobotse. 12Ke mo lefase le medišitšego bjang le dimela tša go enywa dipeu di eya ka mehuta ya tšona, le dihlare tše di yago ka mehuta ya tšona di tšweletša dienywa tše di nago le dipeu. Mme Modimo a bona e le mo gobotse. 13Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la boraro.
14Modimo a re: Lerateng la legodimo a go be le dietša tša go aroganya masegare le mašego, tša go ba ditaetšo tša mabaka le tša matšatši le tša nywaga. 15E be dietša lerateng la legodimo tša go bonegela lefase. Mme gwa ba bjalo. 16Ke mo Modimo a dirilego dietša tše pedi tše kgolo, seetša se segolo sa go buša mosegare, le seetša se senyenyane sa go buša bošego; a dira le dinaledi. 17Dietša tše o di beile lerateng la legodimo, ya ba tša go bonegela lefase, 18le tša go buša mosegare le tša go buša bošego, tša go aroganya seetša le leswiswi. Mme Modimo a bona e le mo gobotse. 19Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la bone.
20Modimo a re: Meetse a a nyeunye dinyeunya tše di phelago, le 'nonyana di fofe godimo ga lefase di lebane le lerata la legodimo. 21Ke mo Modimo a hlodilego dihlapi tše kgolo, le nyabanyabe ya diphedi ka moka tše di nyeunyago meetseng di eya ka mehuta ya tšona, le dinonyana ka moka tša diphego di eya ka mehuta ya tšona. Mme Modimo a bona e le mo gobotse. 22Modimo a na a di šegofatša a re: Tswalang le ate le tlale meetseng a lewatle; nonyana tšona di ate faseng. 23Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la bohlano.
24Modimo a re: Lefase a le tšweletše diphedi di eya ka mehuta ya tšona, diruiwa le digagabi le diphoofolo tša naga di eya ka mehuta ya tšona. Mme gwa ba bjalo. 25Ke mo Modimo a dirilego diphoofolo tša naga di eya ka mehuta ya tšona, le diruiwa di eya ka mehuta ya tšona, le digagabi ka moka tša nageng di eya ka mehuta ya tšona. Modimo a bona e le mo gobotse.
26Bjale Modimo a re: A re direng motho ka go swantšha ka rena, a swane le rena; a buše dihlapi tša lewatle le nonyana tša godimo, le diruiwa, le lefase ka moka, le digagabi ka moka tše di gagabago lefaseng. 27Ke mo Modimo a bopilego motho, a mmopa ka go itshwantšha, a mmopa ka go swantšha ka yena Modimo; a ba bopa monna le mosadi. 28Modimo a ba šegofatša, a bolela le bona a re: Tswalang le ate, tlalang lefase, le le fenye le buše hlapi tša lewatle le nonyana tša godimo, le nyabanyaba yohle ya diphedi mo faseng. 29Modimo a re: Sedio, ke le neile dimela ka moka tša go enywa peu tša mo lefaseng ka moka, le dihlare tšohle tše di lego mo go lona tša dienywa tša dipeu tša tšona; e be dijo tša lena, 30le tša diphoofolo ka moka le nonyana tšohle tša godimo, le tšohle tše di gagabago mo lefaseng di na le moya o phelago. Ke di neile dimela ka moka tše ditala e be dijo tša tšona. Mme gwa ba bjalo. 31Ya re ge Modimo a lebelela tšohle tše a di dirilego, a bona e le tše botse kudu. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la go selela.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About BIBELE