MATA 1
PNT

MATA 1

1
Yeesu Kiristu yírbògəntò əní
(Lk 3.23-38)
1Yeesu Kiristu yírbògən əní ai: Yeesu yòo Abraham nìm, Dauda nanúsɛ́nwa. 2Abraham lɛ̀ Isiakui, Isiaku lɛ̀ Yakubui, Yakubu lɛ̀ Zuda vəŋ dòovəi. 3Zuda lɛ̀ Fare vəŋ Zai, nùnú vəní Tamai. Fare lɛ̀ Ɛsromi, Ɛsrom lɛ̀ Arami, 4Aram lɛ̀ Aminadabi, Aminadab lɛ̀ Nasuni, Nasun lɛ̀ Salmoŋi. 5Salmoŋ lɛ̀ Boosui, nùnú əní Rahabi, Boosu lɛ̀ Obɛbi, nùnú əní Rudui. Obɛb lɛ̀ Zɛsei. 6Zɛse lɛ̀ gɛ̀n Daudai.
Dauda lɛ̀ Sulemanui, Uri ka̧a̧l bə́l li. 7Sulemanu lɛ̀ Robuami, Robuam lɛ̀ Abiai, Abia lɛ̀ Asai. 8Asa lɛ̀ Zosafatai, Zosafata lɛ̀ Zorami, Zoram lɛ̀ Oziai. 9Ozia lɛ̀ Zotami, Zotam lɛ̀ Akazai, Akaza lɛ̀ Ɛzekiai. 10Ɛzekia lɛ̀ Manasei, Manase lɛ̀ Amoŋi, Amoŋ lɛ̀ Zosiai. 11Zosia lɛ̀ Zɛkonia vəŋ dòovəi. Sóo bee ri və yaa gù̧u̧ à̧a̧ tùrdo Zɛruzalɛmnáb Babiloŋ ɛ́g di.
12Piri ən bee Zɛkonia yaa lɛ̀ Salatieli, Salatiel yaa lɛ̀ Zorobabeli. 13Zorobabel lɛ̀ Abiui, Abiu lɛ̀ Ɛliakimi, Ɛliakim lɛ̀ Azorai. 14Azora lɛ̀ Sadokai, Sadoka lɛ̀ Akimi, Akim lɛ̀ Ɛliui. 15Ɛliu lɛ̀ Ɛliazai, Ɛliaza lɛ̀ Matani, Matan lɛ̀ Yakubui. 16Yakubu lɛ̀ Zosɛbi, Mari wóo. Mari bee yaa lɛ̀ro Yeesui, və ká̧ŋnu Kiristu.
17Təŋ ya Abraham vəŋ Dauda dí ní, yír lɛnno fób vəŋ naro. Gù̧u̧ Dauda sóo ri, há̧a̧ là sóo ya və gù̧u̧ à̧a̧ tùr Zɛruzalɛmnáb Babiloŋ ɛ́g díi, yír lɛnno fób vəŋ naro. Gù̧u̧ sóo ya və ɛ̀m Babiloŋ níi, há̧a̧ làrì Kiristu sóo ri, yír lɛnno fób vəŋ naro.
Mú ya və lɛ̀ Yeesu ní
(Lk 2.1-7)
18Və́ kìibà mú ya və lɛ̀ Yeesu Kiristu ní: Nùnú Mari bee ba və pə́lèro Zosɛb dàŋnu kárì ka̧a̧lɛ̀. Mari lànnəŋ Zosɛb wàri bai, Vannáb Fú̧u̧ig kó puro, yaa à̧a̧ro bə́lɛ̀. 19Wóo Zosɛb bee yòo yír ya kóŋ ɛn vəŋ bàanu ní, yá̧a̧nə̀u bə́ə vírdì bai. Yaa sábdo ka̧a̧l ai záa yágdì. 20Zosɛb sáb gu ní, Vannáb malekia ví'i puro nə́rə̀g di, mùu puro daŋ: “Zosɛb, Dauda nanúsɛ́nwa, a wà̧a̧ ka̧a̧l mán Mari kárì pai. Bə́l ya à̧a̧ ní yò Vannáb Fú̧u̧ig kó púrì. 21Dàŋ war lɛ́rì, a dàŋ pu níil əní ká̧nì Yeesu, gàm wəi dàŋ yír əntò sór vírdì vee ɛn ni rì.”
22Ɛntò ya Vannáb bal daŋi tòmyagnáb yag díi wəi kó wárgəŋ nì, bal daŋ:
23Yá̧a̧lwa dàŋ bə́l á̧a̧rì,
və dàŋ war bee ká̧nì Ɛmanuel,
daŋgəŋ ti ní: Vannáb yòo kəbə́ təŋ ni.
24Zosɛb sí̧i̧ ní, yaa kó dùuro ɛntò ya malekia daŋ pu ní, yaa kàro ka̧a̧l Mari bee. 25Vəŋ fa̧a̧ má̧a̧n gá pai, há̧a̧ ka̧a̧l Mari lɛ̀rì guvɛ. Zosɛb yaa ká̧ pu war bee níil Yeesu.

©1985 Alliance Biblique Universelle ABU


Learn More About Pere New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.