Yóáane 1
USANT

Yóáane 1

1
Aagómá máiye.
1maramá tarôq íma urái-tupaama Aagómá mi-kánááráqá máqe-uraitana Aagómá Áánûqtute maa-kááyáqá máqe-uraaye.
2Aagómá Áánûqtugaraq máqe-uraayana Aagómá Áánûqtuma mimórámá máqe-uraiye.
maramá tarôq íma urái-kanaama
3Aanapó máqte-qtaataqa abarokáq aúkáiye.
wenamáárîq máqte-qtataaqa abarokáq íaukaiye.
4Aagómá áyaqnobake wemá kéqokeq-wamma aúwaraimma yímikaiye.
miráipoata paá mááe.
kéqokeq-karui-yataaqa tarôq uráiye.
miráipoana paá wáiye.
Aagómá wenáyaqnobaqa aúwaraimma wáqe-uraitana min-áúwáraímmá waayúkagoni arunóbáqá ómmá tágama wáqe-uraiye.
5maan-ómmá kumayupí tágagiye.
kumayupí tágagitana maan-ómmá mú mikákáá akoqnáá-kumayuqa wáiye.
6Áánûqtu móra-nakoma timákáraitana tágai-yataaqtaba timá yímikaiye. Áánûqtuni watáá-wataa-naqa wemá máqe-uraiye. maa-nákónáwîqa Yóáane téta ááyaraae. 7maan-nákómá tágai-nakoqtabama timá-yiminena iráiye. iráitata wenáarake máqte-kayukama yirummá amínoe. ááqibo maamin-áítábá iráiye. 8Yóáane tágainaqa wemá íma máiye. paá tágagi-aimma mamé iráiye. 9árai-tagainaqa mararáq yínana máqte-kayukaraqa tágaginiye. maannáyaba Áánûqtuni áraimma tágai-yataaqtaba téna tiráiye.
10mararáqá Aagómá máqe-uraitana Aanapó maramá Áánûqtu tarôq uráimma aarawaamá Aamá kéiteta íma ítaraae.
11Aagómá wení waayúkaraq iráimma mi-káyúká weqtábámá íawikaae.
12miráimanibo yaímma óq-wayuka weqtábámá kéyikainata
Áánûqtu yemmá náápaamma yímikaitata wení iyápó aúkáae.
maan-íyápó-ánnámá Áánûqtuni wenáwîkaq kéitaae. 13yeráwáqá maqíkáraimma naaerákén-íyápóráá íma ákáraimibo Áánûqtu maqíkáraiye. waayúkati yimuq-yatááqnápó íma ákáraimibo Áánûqtu maqíkáraiye. aarawaabíké íma marákáraitana Áánûqtu wenamáárîq wení iyápó-annama maqíkáraiye.
14Aagómá waékáimiye.
Aagómá aúma wemá pááq uráiye.
mararáq kukéna watáiye.
ketááráqá kukéna watáiye.
mirái-nakoma wení tágama-yataaqa Yóáane netuqyaa-káyúkágáráq aónaraae.
Áánûqtuni kímora áanikoni tágama-yataaqa aónaraae.
Aagómá aúgaraq-naqa wení tágama-yataaqa aboánôpake akoqnáá matáiye. maaminnâ tágama-yataaqa kaayoné-í-yátááqá ógikaima ôriq umá wáitana ááqibo maami-káayóné-í-yátááqá aati-aatimá paá wáiye.
15Yóáane wetábá mirá téna wenáá-wenaa tiráiye: “Aagómá aúgaraq yínítabama mirá téq kemá Yóaane timá tímikaune. Aagómá naayóbágá máqe-uraimma maramá tarôq íma urái-kanaama máqe-uraiye. miráipoaq wenáaimma yaaguyaqmé kéyune. ááqibo íbêq-kanaayataba Aagómá aúgaraq-naqa tinaaépaq kéinnama aanibo tágagiyabama min-náqá tinaaépaq íma kéiye. tágagiyabama uyátárai-naqa ketúbáqá máiye.” téna Yóáane tiráiye.
16min-áúgáráq-náqá
arunábáqá kaayoné-yátááqá ógikaiye.
kaayoné-yátááqá ógikaipike ketáá matáunatae.
ayúgutaipike ketáá matáunatae.
wení kaayoné-yátááqá ókaraq-okaraq umá ketáá kétimitae.
naayón-ámáán-áímmá yuwéna Áánûqtuma aúgen-amaan-aimma timá waéqma akoqnáá uráiye.
17Áánûqtuma Móteti aammá aúmakain-aikaraa aammá yawítíqtukain-aikaraqa ámikaitana káqo-qtataaqa kaayoné umá aati-aatimá wái-yataaqa Îtuma mamé iráiye. 18móra-nakoma Áánûqtuma íma aónéwaimiye. Áánûqtu wemá wenamáa wení áanikoma máiye. wenamáa kímora áanikoma ákáin-iyapoma aati-aatimá amakaq máitana áanikoma wenaboáqtábámá paá tiráátiraiye.
Yóáane nommá peráí-nákómá nóinabi timá yímikaiye.
19aanibo Yóáanenopaqa anó-monoq-wayukama Aríbaeti-annagaraq Yérútááre-wayukama timáyíkaraae. Yérútáárebake yaímma-wayukati yíwîqa Aríbaeti-annama monoq-káwáá-wáyúkámá máqe-uraae. Yóáanenopaqa kukéta ítama aónaraae: “emá náawabono?” téta tirááe. 20Yóáane wemá paá tiráiye: “kemá Metáíya íma máune.” téna tiráiye. 21móragaraq Aríbaeti-annama Yérútáárebake ítama aónaraae: “ááqibo emá paá náawabono? Irááiya máano?” téta ítaraae. Yóáane tiráiye: “ímiye” tiráiye. Aríbaeti-annama móragaraqa ítama aónaraae: “emá Áánûqtuni amuné-náqá máano?” téta ítaraae. Yóáane timá yímikaiye: “aaqáo” tiráiye. 22Aríbaeti-annama ááqaanibo ítama aónaraae: “timá timiyo! é náawabono? timá tíminataa ketáá timátíkaa-kayukata mó timá-yimenunatae. etábámá enamáárîq nóinae kéteno?” téta ítama aónaraae. 23wé Yóáane wetábá téna Áítáíyani watáama yauwéqma timá yímikaiye: “kemá paá aagómá kaqmáápaqa máune. ketáagoma pááqya-kanaama abarokáq kétaayaiye. uyátárai-nakoni aammá kaqmáápaqa mó tarôq oro! min-ánón-ámmá arupú oro!” mirá téna timá yímikaiye 24Pérati-wayukayopake óq-wayukama iréta móragaraq ítama aónaraae: 25“emá tirááne ‘kemá Metáíya íma máune. íma Írááiya máune. íma Áánûqtuni amuné-náqá máune.’ té emá timá tímikaanatae. ááqibo nôraq itaaq nommá kébeqyikaano?” tewana 26Yóáane timá yímikaiye: “paá nokáráqá kébeqyikaune. maa taíbaq-wayukati aúkáapimma móra-naqa máitata yeráwáqá íma ítaraamanibo wemá 27uyátárai-nakoma tinaaépaqa kéitaq ketí mú mikáq-náqá kemá wení maqné-náqá maqnégánópóaqa wení aítauq-anaan-annama íma kanaaráq uwaénúnamiye.” téna Yóáane Béqtanibaqa timá yímikaiye. 28miráuraitana Yótaa-non-abapaqa mikáqá Yóáane nommá péqyikewaipaqa pááq uráiye.
Áánûqtuni tipi-típi-araaqa
29miráuma aabáyaama Yóáanen-opaqa Îtuma kéitana Yóáane Îtumma aónarena maará téna abarokáq tiráiye: “aónaaro! maannáma Áánûqtuni tipi-típi áráakaa-naqa máiye. wemá maa-márábí-kúmíq-yátááqá kebó-yátáákáráq mamá matuwánéna kukáiye.” 30wetábámá keráwáqá timá tímikaune: “tinaaépaq uyátárai-nakoma kéitana ketí mú mikáq-náqá kemá naayóbáqá pááq uráune wemá máqe-urainana miráipoana wemmá yaaguyaqmá kéyune.” téna Yóáane tiráiye. 31Yóáane óqa tiráiye: “áqnáabaqa kemá kenamáárîqa íaonaraune. wemá náawabiyo? nóiqtaba kemá iráúnábô? nommá má kébeqyikaunaboata ááqibo miráuma Ítíráaeo-wayukama wemmá aónanoe. 32Yóáane ókaraq tiráiye: “kemá Áánûqtuni Aágoma kégumita aónaraune máaraa kukéna Aágoma wekáqá ku máqe-uraiye. 33aanibo kemá kenamáárîqa wemmá íma ítaraunamanibo kemô nokáráqá péqyikao téna timátíkáí-nakoma mémá-kánáábímá timá tímikaiye. ‘emá aónenanamo Áánûqtuni Aágoma kumínama móra-nakoni aúraqa ku máinama anaaékaqa min-nákómá Áánûqtuni Aágogaraqa pérakaniye.’ tena 34kemá kenamáárîq aónareq tiráune. ‘min-náqá Áánûqtuni mú mikákáá-náqá máiye.’” téna Yóáane tiráiye.
Îtuma wení áqnáae-noiyapoma
35aabáyaama Yóáane wenanaaé warááya-nakaratama máeta 36áánibo Îtuma paá ureíre kéitata aónaraae. Yóáane abarokáq tiráiye: “aónaakao! maannáma Áánûqtuni tipi-típi-araare.” téna tiráiye. 37kaayaq-nákórátá yegárágá ítaarayapoata Îtumma anaaé 38waqmé kéoyana Îtuma waéqma yimónaraaye. maa-kááyáqá Îtuma ítama aónaraiye: “kenákámá nóiqtaba abáá kéoyo?” téna yenáká timá yímikaiye. aanibo yenákámá tirááye: “Aráábaeo, náakaraq kéwaeno? teta (Aráábae wenáaimma yirááti-naqa máiye.) 39Îtuma tiráiye: “ketê iréka yaónaakao!” téna tiráiye. miráimanibo yenáká iréta Îtugaraqa mi-nókáámá máqe-uraaye aabaúmá énaikaqa waaqókáqá kaayaqté-kaayaqte (4.00 kiroki) inéna uráiye. 40yenákábíké móra-nakoma wemá Yóáane ítaraipoana Îtuma anaaéma wakáiye wenáwîre Áánaru Tááímoni Pítaa wenábâkoe. 41Áánaru páátákáá awaaómmá Tááímoni ko aónatuwena timá ámikaiye téna “Metáíya kerátámá aónarauye” (Metáíya wenáaimma Áánûqtunopake mú mikákáá mái-naqa). 42Tááímoni Áánaru áwíqmena Îtukaqa uráiye. Îtuma wemmá aónarena tiráiye: “emá Tááímonio, Yóáanen áaniko, ení aúgen-awiqa Tépati wániye.” téna tiráiye. ááqibo paá Pítaa min-áwíqá ááyanunatae. Tépati wenáaimma “óqtamma” wáiye. 43aabáyaama Kááriri-marupaqa Îtuma uínéna kéena kóuraiye. Píripima aónarena timá ámikaiye: “ketinaaé waraao!” 44Píripi Beqtáirapake kéiye. mimórá-márúkáqá Áánaruyaa Pítaa yeqtí márûkare. 45anaaékaq Píripi Natáániomma aónarena timá ámikaiye: “móra-nakoma Móteti Áánûqtuni amuné-nákáráq naayóbáq wetábá agatááe mimórá-nákómá aónaraunatae. wemá Îtuma Yótêbi wení áanikoma Náátárêtibake máiye.” Píripi téna tiráiye. 46Natáánio íkéitamma maará wemá tiráiye: “Náátárêtibakenabiyo? aaqáo! mikáké íráqô-qtataaqa paá íma kéimiye.” téna tiráiye. Píripi timá ámikaiye: “enamáárîq iré aónaao!” téna tiráiye. 47Îtunopaqa Natáánio kéena Îtuma káonaiye. wemmá káonena Îtuma abarokáqá tiráiye: “aónaaro! maan-nákómá Ítíráaeobake-nakoma máena wení agaemá íma wáiye.” téna Îtuma Natáánioqtabama mirá-tiraiye. 48Natáánio ítama aónaraiye: “ketábámá náaraq umá ketí áaimma ítaraano?” téna tiráiye. ááqibo Îtuma tiráiye: “Píripi emmá íma ááyaraitaq yaa áménaapaqa máanaq túyánápí aónaraunamiye.” téna tiráiye. (mi-tágón-áwîqa “píki”). 49aanibo Natáánio timá ámikena: “Aráábaeo, emá Áánûqtuni áanikoma máane. Ítíráaeo-mararaqa máqte-qtataakaqa anómma máane.” kétena tiráiye. 50Îtuma yauwéqma tiráiye: “emá píki yaa áménaapaqa máanaqa aónaraune maará téqo túnnama minnáyabama kétima-timeno? múte anó-qtataaqa anaaékaq ôriq umá aónanoe.” Îtuma mirá téna 51óq-aimma tiráiye: “áraine. keráwáqá abaayámmá yawákínaqa abo Áánûqtuni márûpake wení kaqtó-wayukama wíyokakaa-kama taígani mú mikáq-náqá Waayúkagon-Araakaq wenôpaqa kuké ute íyaq aónanoe.” téna tiráiye.

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About aúgen-anona-anonaimma