Mathai 5
HMOBSV

Mathai 5

5
Zaaj lug qhuab qha sau roob
(Lk. 6:20-23)
1Thaus Yexu pum tuabneeg coob coob, nwg txawm nce moog rua sau roob. Thaus nwg nyob tsawg lawd nwg cov thwjtim txawm lug cuag nwg. 2Nwg txawm qheb ncauj qha puab tas,
3“Cov kws pluag saab ntsuj plig tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov Ntuj Ceeb Tsheej yog puab tug lawm.
4“Cov kws quaj ntsuag tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov puab yuav tau txais kev nplig sab.
5“Cov kws txu fwjchim tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov puab yuav tau lub nplajteb ua puab tug.
6“Cov kws tshaib nqhes txujkev ncaaj nceeg, tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov puab yuav tsau npo.
7“Cov kws muaj lub sab khuvleej tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov puab yuav tau txais kev khuvleej.
8“Cov kws lub sab dawb huv tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov puab yuav pum Vaajtswv.
9“Cov kws tswm kev hum xeeb tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov puab yuav raug hu ua Vaajtswv le tub.
10“Cov kws raug kev tswm txom vem yog ua ncaaj nceeg tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov Ntuj Ceeb Tsheej yog puab tug lawm.
11“Thaus luas thuaj hab tswm txom mej hab daag ab ham txhua yaam lug phem rua mej vem yog tim kuv, mej tau nyob kaaj sab lug. 12Ca le zoo sab xyiv faab tsua qhov mej tub muaj nqe zug ntau rua sau ntuj ceeb tsheej lawm, vem luas tub tswm txom cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob ua mej ntej ib yaam nkaus.
Ntsev hab qhov kaaj
13“Mej yog cov ntsev rua lub nplajteb. Yog ntsev tsuag lawm, yuav ua kuas rov daw tau le caag? Yeej tsw muaj qaabhau daabtsw le lawm, tsuas muaj kws muab pov tseg rua tuabneeg tsuj xwb.
14“Mej yog qhov kaaj rua lub nplajteb. Lub nroog kws nyob sau roob yuav muab npug tsw tau le. 15Tsw muaj leejtwg taws teeb es muab thoob khwb ca, tsuas muaj kws muab txawb rua sau lub chaw txawb teeb txhad le ci pum kev rua txhua tug huv lub tsev ntawd. 16Ib yaam le ntawd mej ca le ci taab meeg tuabneeg suavdawg sub puab txhad pum mej tej num zoo hab qhuas mej leej Txwv kws nyob sau ntuj ceeb tsheej.
Yexu ua rua Mauxe txuj kevcai tav
17“Tsw xob xaav has tas kuv lug rhuav Mauxe txuj kevcai hab cov xwbfwb cev lug tej lug qha. Kuv tsw tau lug rhuav, yog lug ua kuas tav xwb. 18Kuv has tseeb rua mej tas, thaus lub ntuj lub teb tseed muaj nyob Mauxe txuj kevcai yuav tsw pluj ib npe lossws ib nyuas teev hlo le moog txug thaus tej ntawd tav huvsw. 19Yog le ntawd leejtwg tso tej kevcai nuav nqai kws miv kawg tseg hab qha lwm tug ua lawv le ntawd, tug hov yuav raug hu tas yog tug yau kawg huv ntuj ceeb tsheej. Tassws yog leejtwg xyum hab qha tej kevcai hov, nwg yuav raug hu tas yog tug luj huv ntuj ceeb tsheej. 20Kuv qha rua mej tas, yog mej tsw muaj txujkev ncaaj nceeg ntau dua cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai, mej yeej yuav nkaag tsw tau rua huv ntuj ceeb tsheej hlo le.
Yexu qha txug kev chim
21“Mej tub nov tej lug kws qha rua cov tuabneeg thau u has tas, ‘Tsw xob tua tuabneeg, yog leejtwg tua tuabneeg tug hov yuav raug teem txem.’#5:21 saib Ts. D. 20:13 22Tassws kuv has rua mej tas, txhua tug kws chim rua nwg kwvtij yuav raug teem txem. Leejtwg has rua nwg kwvtij tas, ‘Nam tuabneeg ruag’#5:22 nam tuabneeg ruag: lug Kili has tas: Lakha kws yog lug Alaa kws saib tsw taug luas tug hov yuav raug teem txem rua huv cov thawj lub rooj sablaaj,#5:22 cov thawj lub rooj sablaaj: lug Kili has tas: Xaaheree hab leejtwg has tas, ‘Nam tuabneeg vwm,’ tug hov yuav raug muab nrum rua huv ntuj tawg kub. 23Vem le nuav yog koj saamswm muab hov txhua chaw xyeem rua ntawm lub thaaj es ncu tau tas koj kwvtij tseed muaj kev tu sab rua koj, 24koj ca le muab tej kws yuav muab xyeem hov tso rua ntawm lub thaaj ib saab es rov moog nrug tug kwvtij hov has hum sws raug zoo tsaiv le maav tuaj muab xyeem. 25Ca le nrug tug yeej kom has kuas hum sai rua thaus meb ua ke moog rua tsev tu plaub, tsaam tes tug yeej kom muab koj cob rua tug txav txem, mas tug txav txem yuav muab koj cob rua tug ceev xwm tes koj yuav raug kaw rua huv tsev lojfaaj. 26Kuv qha tseeb rua koj tas, koj yuav tawm tsw tau moog txug thaus them taag txhua npiv huvsw.
Yexu qha txug kev nkauj nraug
27“Mej tub nov tej lug kws qha has tas, ‘Tsw xob deev luas quaspuj luas quasyawg.’#5:27 saib Ts. D. 20:14 28Tassws kuv has rua mej tas, txhua tug kws saib ib tug quaspuj twg hab xaav ntxag nwg mas tub deev tug quaspuj hov huv lub sab lawm. 29Yog koj saab qhov muag xws ua rua koj ua txhum, ca le muab kaus pov tseg. Qhov kws koj lub cev pam ib yaam lawm kuj zoo dua le taag nrho koj lub cev raug muab nrum rua huv ntuj tawg. 30Yog koj saab teg xws ua rua koj ua txhum, ca le muab txav pov tseg. Qhov kws koj lub cev pam ib yaam lawm kuj zoo dua le taag nrho koj lub cev raug muab nrum rua huv ntuj tawg.
Yexu qha txug sws nrauj
(Mth. 19:9; Mk. 10:11-12; Lk. 16:18)
31“Tseed muaj lug qha has tas, ‘Yog leejtwg yuav nrauj nwg tug quaspuj, ca nwg ua ntawv nrauj cev rua tug quaspuj hov.#5:31 saib Kc. 24:1 32Tassws kuv has rua mej tas, txhua tug kws muab nwg tug quaspuj nrauj tsw yog tim qhov kws deev hluas nraug kuj yog nwg ua rua tug quaspuj hov moog deev hluas nraug. Hab yog leejtwg yuav tug puj nrauj hov ua quaspuj kuj yog nwg deev luas quaspuj.
Yexu qha txug twv ntuj twv teb
33“Hab mej tub nov tej lug kws qha rua cov tuabneeg thau u has tas, ‘Tsw xob rhuav tej lug kws mej twv lawm, mej yuav tsum ua lawv le tej lug kws mej twv rua tug Tswv.’#5:33 saib X.Txh. 30:2 34Tassws kuv has rua mej tas, tsw xob twv hlo le, tsw has twv ntuj, tsua qhov lub ntuj yog Vaajtswv lub zwm txwv, 35lossws twv lub nplajteb tsua qhov lub nplajteb yog Vaajtswv lub rooj tag taw, lossws twv txug Yeluxalee tsua qhov Yeluxalee yog tug Vaajntxwv kws luj kawg lub nroog. 36Tsw xob twv txug koj lub taubhau tsua qhov koj ua tsw tau kuas cov plaubhau dawb ib txuj lossws dub ib txuj. 37Thaus mej has lug, lu kws ‘Yog’ kuj has tas ‘Yog,’ lu kws tsw yog ca le has tas ‘Tsw yog’ xwb. Yog has tshaaj nuav lawm kuj yog lug ntawm kev phem xwb.#5:37 kev phem: lossws: tug kws phem
Qhov kws ua pauj
38“Mej tub nov tej lug kws qha tas, ‘Qhov muag pauj qhov muag, nav pauj nav.’#5:38 saib Ts.D. 21:24, L.Kc. 24:20, Kc. 19:2 39Tassws kuv has rua mej tas, tsw xob tawm tsaam tug kws ua phem. Yog leejtwg ntaus koj saab plhu xws, ca le tig saab phem rua nwg ntaus hab. 40Hab yog leejtwg xaav muab koj nplua yuav koj lub tsho, mas ca le muab koj lub tsho ntev rua nwg hab. 41Yog leejtwg yuam kuas koj moog ib kilu kev kuj ca le nrug nwg moog ob kilu kev. 42Ca le pub rua tug kws thov koj, hab tsw xob fee plhu ntawm tug kws xaav qev koj ib yaam daabtsw.
Hlub yeeb ncuab
(Lk. 6:27-28,32-36)
43“Mej tub nov tej lug kws qha tas, ‘Yuav tsum hlub kwvtij zej zog hab ntxub koj cov yeeb ncuab.’#5:43 saib L.Kc. 19:18 44Tassws kuv has rua mej tas, mej yuav tsum hlub mej cov yeeb ncuab hab thov Vaajtswv paab cov kws tswm txom mej, 45mej txhad yog leej Txwv kws nyob sau ntuj le tub. Tsua qhov nwg pub nwg lub nub tawm tuaj rua cov tuabneeg phem hab cov tuabneeg zoo, hab nwg tso naag lug rua cov tuabneeg ncaaj hab cov tuabneeg tsw ncaaj ib yaam nkaus. 46Yog mej tsuas hlub cov kws hlub mej xwb, mej tau nqe zug le caag? Txawm yog cov tuabneeg sau se los kuj ua ib yaam le ntawd los tsw yog? 47Yog mej tsuas nrug mej cov kwvtij thaam xwb, mej tau ua daabtsw zoo tshaaj lwm tug? Txawm yog lwm haiv tuabneeg los puab kuj ua ib yaam le ntawd los tsw yog? 48Vem le nuav mej yuav tsum ua tuabneeg zoo kawg nkaus, ib yaam le mej leej Txwv Ntuj yog tug zoo kawg nkaus.”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.