YouVersion Logo
Search Icon

Jọni 1

1
Ikwu-ọnu ke ghọru badnụ
1Nụ mbọm hne Ikwu-ọnu wam zị, Ikwu-ọnu wam nụ Chiokike zị nụ mbọm, Ikwu-ọnu wam bụ Chiokike. 2Ya nụ Chiokike zị nụ mbọm.
3Be keru kpakara nhne hite n'aka a, ọ zá nhne ke be keru hne ọ zị́la. 4Ikwu-ọnu wam bụ risi bụdnu, bụdnu wam bụ masị iwhne ke badnụ. 5Iwhne wam nọomu nụ rime ọchichiri, ọchichiri nwée rikne nwegidne a.#1:5 nwée rikne nwegidne a: mọbu nwée rikne ghọhia a.
6Chiokike ziyaru otu nyerukna rẹwhna a bụ Jọni. 7Jọni varụ lele nye akebne ke iwhne wam, ma kpakara ele nụrnu izi a kweru n'iwhne wam. 8Jọni bụ́o iwhne wam, kọvu ọ bụ nye akebne iwhne wam. 9Ka bụ iwhne wam n'ezi bụ ke varụ n'ọwa, ke neenye kpakara ele badnụ iwhne.
10Ikwu-ọnu wam zị n'ọwa, ọ bụ n'ezi nụ Chiokike keru ọwa hite nụ rime a, kọvu ọwa máa nye ọ bụ. 11Ọ vakwnusiri ele ke a, kọvu ele ke a nábnanyana a. 12Kọvu kpakara ele nabnanyarnụ a, kwerumakọ nụ rẹwhna a, o nyernu be rikne be bụru rụmu Chiokike. 13Be mụ́ge ele ka lele kpa be mụrnu ele badnụ. Be mụ́ge be hite n'echiche ke badnụ, mọbu hite nụ nda k'ọwa, kọvu Chiokike bụ Nda be.
14Ikwu-ọnu wam ghọru badnụ, va wuru n'esilawụru aị. A whnụrnu igwugwu a, bụ igwugwu ke Nnwọ Nda a mụrnu kpọi, oru nụ ezi ọka jihịaru nụ rime a.
15Jọni gbarụ akebne gbasịri a, siwama, kaa, “Ka bụ nye me nookwu ọka a nụ o snogwu m n'aznụ, kọvu ọ kakwo m, kwnornu nụ ọ zị sụ be mụrnu m.”
16Hite n'oru a zị agịda, a nwernu ngọzi tụkwasi nụ ngọzi. 17Chiokike hiri n'aka Mozizi nyee iwu, Chiokike nyee masịri oru nụ ezi ọka hite n'aka Jizọsi Karaịsi. 18Ọ zá nye whnụleru Chiokike anya. Nnwọ Nda a mụrnu kpọi, nye bụ Chiokike, nye zị n'akwankọ ke Nda a, mernu ele badnụ mahịa Nda a.
Jọni karụ nụ ọ bụ́o Karaịsi
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19Ka bụ akebne Jọni gbarụ nga ele risi ele Ju zị nụ Jerusẹlem ziznernu ele arịohna nụ ele Livaị be sịkwa a, “Ị bụ nyele?”
20Jọni sarụ be, ọ gọ́la ẹgo, kọvu o kwusiri a rikne, kaa, “M bụ́la m Karaịsi.”
21Be sịkwa a, “Ị bụ kọ nyele? Ị bụ Ẹlaija sa?”
Jọni kaa, “Ọ́za.”
Be sịkwa a, “Ị bụ Nye Ọwhnurninya wam?”#1:21 Nye Ọwhnurninya wam: Gwnụ Ditaronomi 18:15; Ẹrnu Ele Izi 3:22.
Ọ sarụ be, “Ọ́za.”
22Be kaa, “Kanụ aị nye ị bụ, ma a mahịa nhne a jaakanụ ele dusiri aị. Kịni bụ nhne i kwuru gbasịri ẹhni i?”
23Jọni sarụ be,
“M bụ m akpịri nye nọokpo okwo n'ẹli-ịkpa,
‘Anụ mekwata apna Nyenwe aị ma ọ snịrni asnị,’
lele kpa Azaya nye ọwhnurninya kwuru.”
24Ele izi ele Farisi ziyaru, 25sịkwaru Jọni, “Ị bụ́o Karaịsi, mọbu Ẹlaija, mọbu Nye Ọwhnurninya wam, kịni mernu ị nọowu ele badnụ mini?”
26Jọni sarụ be, “M ji m mini nọowu ele badnụ mini, kọvu otu nyenum gwuzo n'esilawụru anụ, nye anụ máa. 27O snogwu m n'aznụ, kọvu m kwésile m ọ tọma eriri okoro-ọchi a.”
28Kpakara nhne ka mernu nụ Bẹtani n'ọbosi ẹhnam ke aznụ Osimini Jọdani kịyari, hne Jọni nọowu ele badnụ mini.
Jizọsi, Nnwọ Atnụrnu Chiokike
29N'ekile a, Jọni whnụrnu Jizọsi hne o naavakwnusi a, ọ kaa, “Anụ le, ka bụ Nnwọ Atnụrnu ke Chiokike, nye noovume mmehie k'ọwa. 30Ka bụ nye wam me nookwu ọka nga me karụ, ‘Otu nyenum sno m n'aznụ, kọvu ọ kakwo m, kwnornu nụ ọ zị sụ be mụrnu m.’ 31M máam nye ọ bụ, kọvu m nọowu ele badnụ mini ma ele Izirẹli mahịa nye ọ bụ.”
32Ka bụ akebne Jọni gbarụ, “M whnụrnu m Enine Nsọ hi n'oligwe lele nduru dnakwasị a, dazịri n'olu a. 33Kọvu nụ m máam nye ọ bụ. Chiokike nye ziyaru m me wụ ele badnụ mini kannụ m, ‘Ị jọowhnu Enine Nsọ hi n'oligwe dnakwasị otu badnụ dazịgidne nụ ya, nye wam bụ nye jeeji Enine Nsọ nọowu ele badnụ mini.’ 34Me nụ iwhuru m whnụrnu a, gba akebne nụ nye ka bụ Nnwọ Chiokike.”
Ele mbọm sno apna Jizọsi
35N'ekile a, Jọni nụ ele sno apna a lawụru gwuzo. 36Nga ọ whnụrnu Jizọsi hne o neewhe, ọ kaa, “Anụ le Nnwọ Atnụrnu ke Chiokike.”
37Ele sno apna a lawụru wam nụrnu a, be snornu Jizọsi. 38Jizọsi tụhnasnarnu whnụ nụ be noosno a n'aznụ, ọ sịkwa be, “Kịni bụ nhne anụ noopio?”
Be kaa, “Rabaị” (ke bụ, Nye-zni-nhne), “Ndaa hne i wu?”
39Jizọsi sarụ be, “Anụ va whnụrnu.” Ọ bụ nhne nụ lele ọtnu-ige ke ẹno n'iwhnehnie,#1:39 Ọtnu-ige ke ẹno n'iwhnehnie: ọkwukwo ke mbọm kwuru ige nri awa be snornu a zne whnụrnu hne o wu, be nụ a dazịri kpakara ọbochi wam.
40Otu nụ rime ele nụrnu nhne Jọni kwuru ke snornu Jizọsi bụ Anduru nwene rukna Saịmoni Pita. 41Ngangam, o piohịaru nwene a rukna, Saịmoni, ọ kanụ a, “A whnụna m Mezaya” (ke bụ Karaịsi). 42O kwuznenu Jizọsi Saịmoni.
Jizọsi legidne Pita anya kaa, “Ị bụ Saịmoni nnwọ Jọni, be jookwu i Kifasi,” be tụhnasna a, Pita, ke bụ rugwu.
Jizọsi sukwuru Filipu nụ Natanẹli
43N'ekile a, Jizọsi kpebi o zne Galili, o piohịa Filipu, ọ kanụ a, “Snornu m zne.”
44Filipu, Anduru nụ Pita hi nụ ẹli Bẹtesaida. 45Filipu pohịa Natanẹli, ọ kanụ a, “A whnụrnu nye wam Mozizi nụ ele ọwhnurninya gbarụ nhne gbasịri a n'ọkwukwo nsọ, Jizọsi nye Nazarẹti, nnwọ Josefu.”
46Natanẹli sịkwa a, “Ẹli Nazarẹti, o nwernu nhne ọma ọbula ke jeehi n'ẹli Nazarẹti whụya?”
Filipu sarụ a, “Vaa, whnụrnu.”
47Nga Jizọsi whnụrnu Natanẹli naavakwnusi a, o kwu nhne gbasịri a, “Ka bụ nye Izirẹli n'ezi, nye aghịgho zị́la nụ rime a.”
48Natanẹli sịkwa a, “Nda kpa i jiri mahịa m?”
Jizọsi sarụ a, “M whnụrnu m jị nụ mkpururu isisi figi sụ Filipu sukwuru i.”
49Natanẹli sarụ a, “Nye-zni-nhne, ị bụ Nnwọ Chiokike. Ị bụ eze Izirẹli.”
50Jizọsi sịkwa a, “Ị kweruru kpọi kwnornu nụ m karụ m nụ m whnụrnu m jị nga ị zị mkpururu isisi be kwu figi? Ị jọowhnu nhne ke kakwo ka.” 51Ọ kanụ be, “Me kanụ anụ ezi ọka, anụ jọowhnu hne oligwe kpumernu, nụ ele enine izi Chiokike neepnezne, neehidna n'olu Nnwọ ke Badnụ.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy