Markus 2
N11NN

Markus 2

2
Den lamme mannen
(Matt 9,1–8; Luk 5,17–26)
1 # 2,1 han var heime kanskje same huset som i 1,29, altså huset til Peter. Nokre dagar seinare kom Jesus til Kapernaum att, og det vart kjent at han var heime. 2Det samla seg så mange at dei ikkje fekk rom, ikkje framfor døra eingong. Og han forkynte Ordet for dei. 3Då kom dei til han med ein som var lam. Det var fire mann som bar han. 4#2,4 braut dei opp taket Det flate taket vart halde oppe av bjelkar. Mellom dei var det eit flettverk av kvist dekt med ei blanding av leire og strå. I romerske hus var det vanleg med takstein av brend leire. Jf. Luk 5,19. Men sidan dei ikkje kunne koma fram til han for alt folket, braut dei opp taket over den staden der Jesus var, laga ei opning og firte ned båra som den lamme låg på. 5Då Jesus såg trua deira, sa han til den lamme: «Son, syndene dine er tilgjevne.»
6No sat det nokre skriftlærde der. Dei tenkte i hjartet: 7#Sal 103,3; Jes 43,25; 1 Joh 1,9 «Korleis kan han seia noko slikt? Han spottar Gud! Kven andre kan tilgje synder enn éin – det er Gud?» 8Straks visste Jesus i ånda at dei tenkte slik, og han sa til dei: «Kvifor går de med slike tankar i hjartet? 9Kva er lettast å seia til den lamme: ‘Syndene dine er tilgjevne’ eller: ‘Stå opp, ta båra di og gå’? 10#2,10 Menneskesonen den nemninga Jesus oftast bruker om seg sjølv. Jf. Dan 7,13f. =Jesu titlar. Men for at de skal vita at Menneskesonen har makt på jorda til å tilgje synder» – og no talar han til den lamme – 11«så seier eg deg: Stå opp, ta båra di og gå heim!» 12#Matt 9,33 Då reiste mannen seg, tok straks båra si og gjekk ut framfor dei alle, så dei vart reint frå seg av undring. Dei lova Gud og sa: «Noko slikt har vi aldri sett.»
Jesus kallar Levi
(Matt 9,9–13; Luk 5,27–32)
13Jesus gjekk ut langsmed sjøen att. Der kom det mykje folk til han, og han underviste dei. 14#2,14 Levi blir kalla Matteus i Matt 9,9. tollbua Kapernaum låg ved den viktige handelsvegen Via Maris mellom Syria og Middelhavet. =toll. Då han gjekk vidare, fekk han sjå Levi, son til Alfeus, som sat på tollbua. Jesus sa til han: «Følg meg!» Då reiste han seg og følgde han.
15 # 2,15 tollarar Oppgåva med å krevja inn =toll og avgifter i Romarriket vart pakta bort til særskilde tenestemenn. Dei var ofte freista til å ta større toll enn dei hadde rett til (Luk 3,12f). Jødar som tok på seg den slags arbeid, vart rekna som ureine, forakta av landsmennene sine og jamstelte med openberre syndarar. var til bords =bordskikkar. Sidan var Jesus gjest i huset hans, og mange tollarar og syndarar var til bords saman med Jesus og læresveinane hans, for det var mange som følgde han. 16#2,16 farisearane =retningar innanfor jødedomen. Då dei skriftlærde mellom farisearane såg at han åt saman med syndarar og tollarar, sa dei til læresveinane: «Et han saman med tollarar og syndarar?» 17#Luk 19,10; 1 Tim 1,15 Jesus høyrde det og sa til dei: «Det er ikkje dei friske som treng lege, men dei som har vondt. Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar.»
Fest og faste
(Matt 9,14–17; Luk 5,33–39)
18 # 2,18 faste å avstå frå mat og drikke. På Jesu tid var det vanleg at lovtrue jødar fasta to dagar i veka. Farisearane og læresveinane til Johannes heldt faste. Folk kom og spurde Jesus: «Kvifor fastar ikkje dine læresveinar når læresveinane til Johannes og læresveinane til farisearane gjer det?» 19«Kan vel bryllaupsgjestene fasta medan brudgomen er hos dei?» svara Jesus. «Så lenge dei har brudgomen hos seg, kan dei ikkje fasta. 20Men det skal koma ei tid då brudgomen blir teken frå dei, og når den dagen kjem, då skal dei fasta.
21Ingen syr ein lapp av ukrympa tøy på eit gammalt klesplagg. For då riv den nye bota med seg eit stykke av det gamle plagget, og rifta blir verre. 22#2,22 ny vin i gamle skinnsekker Ny vin måtte lagrast i nye vinsekker, som utvida seg og ikkje rivna når vinen gjæra. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For då sprengjer vinen sekkene, vinen renn ut, og sekkene blir øydelagde. Nei, ny vin i nye skinnsekker!»
Jesus og sabbaten
(Matt 12,1–14; Luk 6,1–11)
23 # 5 Mos 23,25 Ein gong Jesus gjekk langsmed kornåkrane på sabbaten, tok læresveinane hans til å riva av aks medan dei gjekk. 24#2 Mos 20,8ff Då sa farisearane til han: «Sjå, kvifor gjer dei slikt som ingen har lov til på sabbaten?» 25#1 Sam 21,1ff Han svara: «Har de aldri lese kva David gjorde då han var i naud og både han og mennene hans svalt? 26#2,26 Guds hus her ein heilagdom i Nob like ved Jerusalem. Jf. 1 Sam 21,1. skodebrøda brød som skulle liggja framme i heilagdomen som ei offergåve til Herren. Dei vart skifte ut kvar sabbat og kunne då etast av prestane. Jf. 3 Mos 24,5–9; 1 Sam 21,1–6. =offer og soning. Han gjekk inn i Guds hus den tid Abjatar var øvsteprest, og åt skodebrøda, dei som berre prestane har lov til å eta. Han gav òg til dei som var med han.» 27#5 Mos 5,14 Og Jesus sa til dei: «Sabbaten vart til for mennesket og ikkje mennesket for sabbaten. 28Difor er Menneskesonen herre over sabbaten òg.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About Bibelen 2011 nynorsk

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.