اعمال 3:19-20

اعمال 3:19-20 NMV

پس توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود و ایام تجدید قوا از حضور خداوند برایتان فرا رسد، و تا خدا، عیسی، یعنی همان مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود، بفرستد،
NMV: هزارۀ نو
Share

اعمال 3:19-20

Share