YouVersion Logo
Search Icon

यूहन्‍ना 1

1
बचन म्‍हि दोसी न्‍हबा
1जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान बचन भिबा मुबा, थे बचन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम मुबा, ओच्‍छे बचननोन परमेश्‍वर मुबा। 2जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन थे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम मुबा।
3परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हे थेनोन बचनग्‍याम स्‍होजी। परमेश्‍वरसे स्‍होबा स्‍हेगदे न्‍हङ‍री बचनग्‍याम आस्‍होबा स्‍हे तिगैनोन आरे। 4बचनसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हेगदेसे थेनोन बचनग्‍याम जुनी याङ्जी। थेनोन जुनी जम्‍मान म्‍हिगदेला य्‍हाल हिन्‍ना। 5थे य्‍हाल धोपधोपरी य्‍हाल य्‍हाल तला, ओच्‍छे धोपसे थे य्‍हालदा खाइमै साइबारी आखम।
6परमेश्‍वरसे म्‍हि गिक पुइखबा मुबा, थेला मिन यूहन्‍ना मुबा।#मत्ती ३:१; मर्कू १:४; लूका ३:१-२ 7थेग्‍यामसेन जम्‍मान म्‍हिगदेसे थे य्‍हालदा विश्‍वास लगै भिसी परमेश्‍वरसे थेदा थे य्‍हालला बारेरी पाङ्‌बाला लागिरी पुइखबा मुबा। 8थे चा थे य्‍हाल आहिन्‍बा मुबा। तर थे य्‍हालला बारेरी म्‍हिगदेदा घोना लबारी थे खबा मुबा।
9जम्‍मान म्‍हिगदेदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा सत्‍य य्‍हाल चा जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबान मुबा। 10थे जम्‍बुलिङरी मुबा, जम्‍बुलिङ थेग्‍यामसेन स्‍होबा हिन्‍ना। तसैनोन जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे थेदा ङोआसेनी। 11थे ह्राङलान म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी। तर थेदा ह्राङलान म्‍हिगदेसे मान आलनी। 12तर जुन म्‍हिसे थेदा मान लसी थेथोरी विश्‍वास लजी, थेनीगदेदा थेसे परमेश्‍वरला सन्‍तान दोबा हक पिन्‍जी। 13थेनीगदे म्‍हिला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार खजिबै म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम न्‍हबा आहिन। थेनीगदे परमेश्‍वरसे स्‍होबा परमेश्‍वरलान कोलागदे हिन्‍ना।
14चुनोन बचन म्‍हि दोसी न्‍हजी, ओच्‍छे दयामायादेन सत्‍यसे प्‍लिङ्‌सी थे य्‍हाङला गुङरी धन्‍छ्‌याजी। ङन्‍से थेला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति म्राङ्जी, थे य्‍हालदेन शक्ति परमेश्‍वरला गिकजेन झाला मुबा।
15यूहन्‍नासे थेला बारेरी चुह्रङ् भिसी क्रिङ्बान पाङ्जी, “ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबा चा ङा भन्‍दा घ्रेन म्‍हि हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थे ङा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन मुबा। थे म्‍हिला बारेरी ङाइ ङाच्‍छान पाङ्बा मुबा।”
16थे दयामायासे प्‍लिङ्बा मुला। थेतबासेलमा थेग्‍यामसेन य्‍हाङसे दयामायाथोरी दयामाया याङ्बा मुला। 17तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा मोशाग्‍याम ठिम पिन्‍मुबा। तर येशू ख्रीष्‍टग्‍याम चा दयामायादेन सत्‍य ताम पिन्‍बा मुला। 18परमेश्‍वरदा खालैसेन खाइमै म्राङ्बा आरे। तर परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम मुबा थेला गिकजेन झा परमेश्‍वरसेन य्‍हाङदा परमेश्‍वर आबा खाह्रङ्बा मुला भिसी उन्‍बा मुला।
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे पाङ्बा ताम
मत्ती ३:१-१२; मर्कूस १:१-८; लूका ३:१-१८
19यरूशलेम शहरग्‍याम यहूदीगदेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबागदेदेन लेवीगदेदा यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी थे खाल चीम? भिसी ङ्‌योइबारी पुइमा यूहन्‍नासे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्मुबा। 20थेसे थेनीगदेदा “ङा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍नोन आहिन” भिसी सत्‍य ताम पाङ्जी।
21जमाहेन्‍से थेनीगदेसे यूहन्‍नादा “थेह्रङ् भिसम ए खाल हिन्‍ना? तिग ए एलिया हिन्‍ना” भिसी ङ्‌योइजी।
तर यूहन्‍नासे “ङा आहिन” भिसी जोहाब पिन्‍जी।
दोःसी थेनीगदेसे “तिग ए थेनोन अगमवक्ता हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा,
यूहन्‍नासे “ङा थे अगमवक्ताएनोन आहिन” भिसी जोहाब पिन्‍जी।#१:२१ चु पदरी “थे अगमवक्ता” भिबा चा ठिमला किताबरी यहूदीगदेदा पुइखला भिसी पाङ्बा अगमवक्ताला बारेरी हिन्‍ना।#व्‍यव १८:१५, १८; मला ४:५
22जमाहेन्‍से दोःसीनोन थेनीगदेसे यूहन्‍नादा “ए खाल हिन्‍ना? ङन्‍दा पाङ्‍गो। ङन्‍दा चुरी पुइखबा म्‍हिगदेदा एला बारेरी पाङ्तोःबा मुला। थेतबासेलमा ए खाल हिन्‍ना? ङन्‍दा पाङ्‍गो” भिसी भिमा,
23यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “यशैया अगमवक्तासे पाङ्बा ह्रङ्नोन ‘परमप्रभु भ्रबाला लागिरी थेला ग्‍याम सोजो स्‍होउ’ भिसी तोङतोङबा ग्‍लारी क्रिङ्बा म्‍हि गिकला काइ ङानोन हिन्‍ना” भिसी पाङ्जी।#यशै ४०:३
24थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ फरिसीगदेसे 25यूहन्‍नादा “ए थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टएनोन आहिन, एलियाएनोन आहिन, ओच्‍छे थे अगमवक्ताएनोन आहिन भिसम तिग्‍दा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा?” भिसी ङ्‌योइजी।
26जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “ङाइ क्‍युइसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा मुला, तर एनीगदेला गुङरी खालै गिक मुला थेदा एनीगदेसे ङोसेबा आरे। 27ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबा चा थेनोन हिन्‍ना। ङा थेला लखमला तुना ब्‍लबाधोनाला आरे” भिसी भिजी।
28चु ताम यर्दन स्‍योङला क्‍याम्‍सङपट्टि बेथानिया भिबा नाम्‍सारी तबा मुबा, थेरीन यूहन्‍नासे म्‍हिगदेदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बान मुबा।
परमेश्‍वरला झा
29न्‍हङगरदङ येशू ह्राङ मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबान लबा म्राङ्सी यूहन्‍नासे चुह्रङ् भिजी, “च्‍यागो, जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान म्‍हिदा पापग्‍याम फेबा परमेश्‍वरसे पुइखबा ग्‍ले!#१:२९ “परमेश्‍वरसे पुइखबा ग्‍ले” भिसी भ्रिबा तामदा ग्रीक बाइबलरी परमेश्‍वरसे पुइखबा ग्‍यु बोगो भिसी भ्रिबा मुला। चु ताम १:३६ पदरीनोन मुला। 30थेला बारेरी ङाइ ङाच्‍छान पाङ्बा मुबा, ‘ङा भन्‍दा लिच्‍छा म्‍हि गिक फेप्‍खबान मुला, थे ङा भन्‍दा शक्तिशाली मुला। तिग्‍दा भिसम थे ङा न्‍हबा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन मुबा।’ 31थे खाल हिन्‍ना भिबा ताम ङादा था आरेबा, तर इस्राएलीगदेसे थेदा ङोसेगै भिसीन ङाइ क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बान खबा हिन्‍ना।”
32यूहन्‍नासे अझ ह्राङसे म्राङ्बा ताम चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “ङाइ परमेश्‍वरला आत्‍मा ढुकुर ह्रङ् लसी स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खसी थेथोरी धन्‍छ्‌याबा म्राङ्जी। 33ङाइ अझ थेदा ङोसेबा आरेबा, तर क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍गो भिसी ङादा पुइखबासेन, ‘एसे जुन म्‍हिथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खसी धन्‍छ्‌याबा म्राङ्ला, थेसेन परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी। 34थेथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा ङाइ म्राङ्बा मुला। थेतबासेलमा ङाइ पाङ्बा चु ताम सत्‍य हिन्‍ना, परमेश्‍वरला झा चा थेनोन हिन्‍ना।”
येशूसे ङाच्‍छा धम्‍बा चेलागदे
35दोःसी न्‍हङगरदङ यूहन्‍ना ह्राङला चेलागदे न्‍हङला न्‍हीदेन छ्‌याम राप्‍सी चिबा मुबा। 36येशू फेप्‍बान लबा म्राङ्सी यूहन्‍नासे, “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा ग्‍ले!” भिसी पाङ्जी। 37चु ताम थेःसी यूहन्‍नाला चेला न्‍ही येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा निजी।
38येशूसे फ्‍लिक दोःसी स्‍हीमा, थेनीगदे लिच्‍छा लिच्‍छा खबान लबा म्राङ्सी येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे तिग म्‍हाइबा?” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “गुरु ह्राङ खानङ धन्‍छ्‌यामुला?” भिसी ङ्‌योइमा,
39येशूसे थेनीगदेदा “ङादेन छ्‌याम खउ, एनीगदेसे म्राङ्ला” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम निजी, ओच्‍छे येशू धन्‍छ्‌याबा ग्‍ला म्राङ्जी। जमाकुनु ओस्‍पन ङ्‍यसेला चार बजब तसी जिन्‍बासे लमा थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम चिजी।
40यूहन्‍नासे पाङ्बा ताम थेःसी येशूदेन छ्‌याम निबा थे चेला न्‍ही न्‍हङला गिक चा सिमोन पत्रुसला आले अन्‍द्रियास मुबा। 41थेसे ङाच्‍छा ह्राङला ज्‍योज्‍यो सिमोनदा स्‍याप्‍सी, “ङन्‍से मसीहदा स्‍याप्‍जी,” भिसी पाङ्जी। हिब्रू ग्‍योइरी “मसीह” भिबा चा “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट” भिबा हिन्‍ना। 42थेसे सिमोनदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी।
येशूसे सिमोनदा स्‍हीसी, “ए योनाला झा सिमोन हिन्‍ना, एला मिन केफास हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। केफास भिबा चा ग्रीक ग्‍योइरी पत्रुस भिबा हिन्‍ना।#१:४२ “पत्रुस” भिबा चा युङबाला पहरा भिबा हिन्‍ना।
फिलिपदेन नथानेल
43न्‍हङगरदङ येशू गालील अञ्‍चलरी नितोःजी भिसी फेप्‍मा फिलिपदा स्‍याप्‍जी। ओच्‍छे येशूसे थेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 44फिलिपएनोन पत्रुसदेन अन्‍द्रियासलान शहर बेथसेदाला मुबा। 45जमाहेन्‍से फिलिप नथानेलदा ह्रुप तबारी निजी। ओच्‍छे नथानेलदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “मोशासे भ्रिबा ठिमदेन अगमवक्तागदेसे जुन म्‍हिला बारेरी पाङ्बा मुबा, ङन्‍से थे म्‍हिदा स्‍याप्‍बा मुला। थे योसेफला झा नासरतला येशू हिन्‍ना।”
46नथानेलसे थेदा “तिग नासरतग्‍यामसेनोन तिगै ज्‍यबा स्‍हे खला?” भिसी ङ्‌योइमा, फिलिपसे थेदा “खसी च्‍यागो” भिसी जोहाब पिन्‍जी।
47नथानेल ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबान लबा म्राङ्सी येशूसे थेला बारेरी “तिगै लुसीला ताम आलबा पक्‍का इस्राएलीदा च्‍यागो” भिसी सुङ्जी।
48नथानेलसे येशूदा “ह्राङसे ङाला बारेरी खाह्रङ् लसी था याङ्जी?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेदा “फिलिपसे एदा ङ्‌योइबारी निबा भन्‍दा ङाच्‍छान ङाइ एदा अञ्‍जीरला दोङ टारी म्राङ्मुबा” भिसी जोहाब पिन्‍जी।
49जमाहेन्‍से नथानेलसे येशूदा “रब्‍बी, ह्राङनोन परमेश्‍वरला झा इस्राएलला ग्‍ले हिन्‍ना” भिसी भिजी।
50येशूसे थेदा “ङाइ एदा अञ्‍जीरला दोङ टारी म्राङ्जी भिबासे लमा एसे विश्‍वास लबा आहिन? एसे अझ चु भन्‍दान घ्रेन घ्रेन तामगदे म्राङ्ला” भिसी सुङ्जी। 51दोःसी येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे स्‍वर्ग ठोङ्बादेन परमेश्‍वरला दूतगदे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिथोरी फाप्‍खबान लबा तोर निबान लबा म्राङ्ला” भिसी सुङ्जी।#उत्‍प २८:१२

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;