मत्ती 1
TAJNT

मत्ती 1

1
येशूला आखे म्‍हेमे
लूका ३:२३-३८
1चुरी भ्रिबा म्‍हिला मिनगदे येशू ख्रीष्‍टला वंशला हिन्‍ना। येशू ख्रीष्‍ट दाऊदला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना, ओच्‍छे दाऊद अब्राहामला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना।
2अब्राहामला झा इसहाक मुबा,
इसहाकला झा याकूब,
याकूबला झा यहूदादेन थेला ज्‍योज्‍यो आलेगदे मुबा।
3यहूदाला झा फारेसदेन जाहेर मुबा।
थेनीगदेला आमा तामार मुबा,
फारेसला झा हेस्रोन,
हेस्रोनला झा आराम,
4आरामला झा अम्‍मीनादाब,
अम्‍मीनादाबला झा नहशोन,
नहशोनला झा सल्‍मोन,
5सल्‍मोनला झा बोअज मुबा, थेला आमा राहाब मुबा,
बोअजला झा ओबेद मुबा, थेला आमा रूथ मुबा,
ओबेदला झा यिशै,
6यिशैला झा दाऊद ग्‍ले मुबा,
दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान सोलोमन मुबा, सोलोमनला आमा चा ङाच्‍छा उरियाहला म्रिङ मुबा।
7सोलोमनला झा रहबाम,
रहबामला झा अबिया,
अबियाला झा आश,
8आशला झा यहोशापात,
यहोशापातला झा यहोराम,
यहोरामला झा उज्‍जियाह,
9उज्‍जियाहला झा योताम,
योतामला झा आहाज,
आहाजला झा हिजकिया,
10हिजकियाला झा मनश्‍शे,
मनश्‍शेला झा आमोन,
आमोनला झा योशियाह,
11योशियाहला झा यकोनियासदेन थेला आलेगदेला आबा मुबा। थेनीगदे यहूदीगदेदा चुङ्सी बेबिलोन भिबा ग्‍लारी भोर्बा भन्‍दा ङाच्‍छान न्‍हबा मुबा।#२ राजा २४:१५; २ इति ३६:१०; यर्मि २७:२०
12बेबिलोनरी भोर्माहेन्‍से
यकोनियासला झा शालतिएल न्‍हजी,
ओच्‍छे शालतिएलला झा यरुबाबेल,
13यरुबाबेलला झा अबिउद,
अबिउदला झा एल्‍याकीम,
एल्‍याकीमला झा आजोर,
14आजोरला झा सादोक,
सादोकला झा आखिम,
आखिमला झा एलिउद,
15एलिउदला झा एलाजार,
एलाजारला झा मत्तान,
मत्तानला झा याकूब,
16याकूबला झा योसेफ मुबा, योसेफसे मरियमदा ब्‍याह लजी।
थेनोन मरियमग्‍याम येशू न्‍हजी, थेदा जम्‍मासेन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट भिसी भिला।
17चुह्रङ् लसी अब्राहामहेन्‍से दाऊदधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा, थेह्रङ् लसीन दाऊदहेन्‍से यहूदीगदे बेबिलोनरी भोर्बा धुइधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा, ओच्‍छे बेबिलोनरी भोर्बा धुइहेन्‍से थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट न्‍हबा धुइधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा।
येशू ख्रीष्‍ट न्‍हबा
लूका २:१-७
18येशू ख्रीष्‍ट चुह्रङ् लसी न्‍हजी, योसेफसे येशूला आमादा ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। तर थेनीगदेला ब्‍याह तबा भन्‍दा ङाच्‍छान मरियम परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा मुबा।#लूका १:२७ 19तर थेला ह्रेम्‍बो योसेफ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि तबासे लमा थेदा म्‍हिला ओन्‍छाङरी पेःना थालगै भिसी खालैसे था आयाङ्ना लसी ख्‍लाबा सेम लजी।
20चु ताम म्‍हन्‍बान लमा योसेफ छुप निजी, जमाहेन्‍से म्‍हाङरी थे मुबा ग्‍लारी परमप्रभुला दूत खसी थेदा “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान योसेफ, ए मरियमदेन ब्‍याह लबारी थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा हिन्‍ना। 21थेसे झा गिक न्‍हला, एसे थेला मिन येशू#१:२१ “येशू” भिबाला अर्थ चा परमप्रभुसे थार्ना लला भिबा हिन्‍ना। थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङला म्‍हिगदेदा थेनीगदेला पापग्‍याम थार्ना लला” भिसी भिजी।#लूका १:३१
22परमप्रभुसे अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा बचन पूरा तगै भिसीन चु जम्‍मान तबा हिन्‍ना। 23“च्‍यागो, ब्‍याह आलबा म्रिङकोला गिक न्‍हसेला तला ओच्‍छे थेसे झा न्‍हला, थेला मिन इम्‍मानुएल भिसी थान्‍ना,” इम्‍मानुएल भिबा चा “परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम” भिबा हिन्‍ना।#यशै ७:१४
24योसेफ छोर्माहेन्‍से परमप्रभुला दूतसे पाङ्बा ह्रङ् थेसे मरियमदा ब्‍याह लजी। 25तर मरियमसे कोला आन्‍हतेधोना योसेफ मरियमदेन छ्‌याम आम्‍हेर्नी। मरियमसे कोला न्‍हमाहेन्‍से योसेफसे कोलाला मिन येशू थान्‍जी।#लूका २:२१

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. and Eastern Tamang Language Team.

Learn More About परमेश्वरला बचन छार कबुल