PSALMS 89
NLV
89
Wie is soos die Here?
1’n Gedig van Etan die Esragiet.
2Ek wil altyd sing
van die goedheid
van die Here.
Ek wil, geslag na geslag,
sy getrouheid bekendmaak.
3Ek het gesê:
“U troue liefde
sal vir altyd duur.
U getrouheid
is so standvastig
soos die hemel.”
4U het gesê:
“Ek het ’n verbond gesluit
met my uitverkorene.
Ek het ’n eed afgelê
vir Dawid, my dienaar:
5‘Ek sal jou nageslag
vir altyd as konings vestig,
en jou troon bou
van geslag tot geslag.’”
Sela
6Here,
die hemel prys u wondermag;
die hemelse wesens
prys u trou.
7Want wie in die hemel
kan met die Here
vergelyk word?
Wie onder die hemelse wesens
is soos die Here?
8In die hemelse vergadering
is daar groot ontsag vir God.
Hy is meer ontsagwekkend
as hulle wat Hom omring.
9Here, God die Almagtige,
wie is magtig soos U, Here?
U is omring
deur u getrouheid.
10U heers
oor die bruisende oseane.
As die golwe styg,
laat U dit bedaar.
11U het vir Rahab vernietig,
met u sterke arm
u vyande verdryf.
12Aan U behoort die hemel,
die aarde is u besitting,
die wêreld en alles daarin –
dit alles het U gemaak.
13U het noord en suid gemaak,
Tabor en Hermon
prys u Naam.
14U arm is toegerus met mag,
u hand is sterk,
u regterhand is omhoog!
15Geregtigheid en reg
is die fondament van u troon.
Onfeilbare trou en waarheid
is tot u diens.
16Geseënd is hulle
wat U met vreugde dien,
wat lewe in die lig
van u teenwoordigheid,
Here.
17Hulle juig die hele dag
oor u Naam,
is verheug oor u regverdigheid.
18U is hulle kragtige roem.
Deur u goedheid
is ons sterk.
19Die Here is ons beskermer,
die Heilige van Israel
is ons koning.
20Voorheen het U
deur ’n visioen
met hulle wat aan U getrou is,
gepraat en gesê:
“Ek het hulp verleen
aan ’n krygsman.
Uit die gewone mense
het Ek die uitverkore een
verhef.
21Ek het my dienskneg Dawid
gevind.
Met heilige olie
het Ek hom gesalf.
22Met my hand
sal Ek hom ondersteun,
met my arm
sal Ek hom sterk maak.
23Vyande
sal hom nie onderwerp nie,
goddeloses sal hom
nie verdruk nie.
24Ek sal sy vyande
voor hom verpletter
en sy haters verslaan.
25My trou en liefde
sal met hom wees,
en deur my Naam sal hy oorwin.
26Ek sal sy mag uitbrei
tot by die see,
en tot by die riviere.
27Hy sal vir My sê:
‘U is my Vader, my God,
die rots van my redding.’
28Ek sal hom
my eersgeborene maak,
die magtigste koning op aarde.
29Ek sal vir altyd
aan hom my trou betoon;
my verbond met hom
vas laat staan.
30Ek sal ’n opvolger
vir altyd bepaal;
sy troon sal wees sonder einde,
so lank as wat die hemel bestaan.
31Maar as sy seuns
my gebooie nalaat
en nie in my weë wandel nie,
32as hulle nie my bepalings navolg,
nie my bevele gehoorsaam nie,
33dan sal Ek hulle eiesinnigheid straf,
hulle oortredings swaar bestraf.
34Maar my liefde vir hom
sal nooit ophou nie,
en my trou aan hom
sal Ek nie wegneem nie.
35Ek sal my verbond
nie verbreek nie,
en wat Ek beloof het,
nie verander nie.
36Ek het by my heiligheid
’n eed afgelê,
en my belofte aan Dawid
sal Ek nie verbreek nie.
37Sy nakomelinge
sal altyd daar wees,
en sy troon sal blywend wees
soos die son.
38Soos die maan
is dit daar vir altyd,
’n getroue getuie
in die lug!”
Sela
39Maar U het hom verwerp
en verstoot.
U was kwaad vir u gesalfde.
40U het u verbond met hom
laat vaar,
U het sy kroon
op die grond vertrap.
41U het al sy stadsmure
afgebreek
en sy vestings
in puinhope verander.
42Elkeen wat verbykom,
beroof hom,
terwyl sy bure hom bespot.
43U het sy vyande laat triomfeer,
al sy teenstanders laat jubel.
44U het sy swaard nutteloos gemaak,
hom nie bygestaan
in die geveg nie.
45U het sy grootsheid beëindig
en sy troon
op die grond gegooi.
46U het hom oud
voor sy tyd gemaak
en hom met vernedering oordek.
Sela
47Hoe lank nog, Here?
Sal U Uself vir altyd verberg,
en u toorn soos vuur laat brand?
48Dink tog hoe verganklik
is die lewe.
Is die skepping van die mens
dan ’n nuttelose daad?
49Watter mens kan lewe
sonder om die dood te sien?
Wie kan homself red
uit die mag van die doderyk?
Sela
50Here, waar is u liefde van vroeër
wat U in u trou
met ’n eed
aan Dawid beloof het?
51Dink tog, Here,
aan die vernedering
van u dienaars,
hoe ek in my hart
die beledigings
van baie volke dra.
52Hulle wat spot,
is u vyande, Here,
hulle bespot elke tree
van u gesalfde.
53Lof aan die Here vir altyd!
Amen, ja, amen!

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling