Parallel
39
Die Here is my enigste
hoop
1Vir die koorleier: Op die wysie
van “Jedutun”. ’n Dawidspsalm.
2Ek het gesê:
“Ek sal bedag wees
op wat ek doen
en nie sondig met wat ek sê nie.
Ek sal versigtig wees
om nie te praat
in die teenwoordigheid
van die goddelose nie.”
3Maar toe ek daar in stilte
bly staan
en nie oor goeie dinge
kon praat nie,
het my ontsteltenis
groter geword.
4Dit het in my begin kook.
Terwyl ek nagedink het,
het ek kwaad geword,
en toe het ek begin praat:
5“Here, sê my tog
wanneer is my einde.
Wat is die getal
van my lewensdae?
Laat my besef
hoe lank my lewe
nog sal wees!
6Kyk, U het my lewe
’n blote handbreedte lank gemaak.
My lewensduur
is byna niks in u oë nie.
Al is hy hoe selfversekerd,
die mens is verganklik.”
Sela
7Die mens
is net ’n bewegende skaduwee.
Al sy gejaagdheid is tevergeefs:
Hy versamel rykdom,
maar weet nie wie
dit gaan gebruik nie.
8Here, waarop kan ek dan hoop?
U is my enigste hoop.
9Red my van my oortredings.
Moenie dat ek die spot
van dwase mense word nie.
10Ek swyg voor U.
Ek sal nie ’n woord sê nie,
want U het dit gedoen.
11Neem tog u beproewing
weg van my!
Ek is uitgeput
weens die las wat U op my lê.
12As U ’n mens straf
oor sy sondes,
verteer U dit wat hy begeer
soos ’n mot.
Daar is geen twyfel nie:
Elke mens is waarlik
verganklik.
Sela
13Luister tog na my gebed,
Here!
Luister na my geroep om hulp!
Moenie my trane miskyk nie.
Want ek is soos ’n vreemdeling
by U,
’n bywoner soos my voorouers.
14Spaar my lewe
sodat ek weer kan glimlag
voordat ek doodgaan
en nie meer bestaan nie.