LUKAS 3
NLV

LUKAS 3

3
Johannes die Doper – ’n stem
wat roep in die woestyn
1Dit was nou die vyftiende regeringsjaar van Tiberius, die Romeinse keiser. Pilatus was goewerneur in Judea, Herodes Antipas was heerser in Galilea, sy broer Filippus was heerser oor Iturea en Tragonitis, en Lisanias was heerser oor Abilene. 2Annas en Kajafas was die hoofpriesters.
In dié tyd het ’n boodskap van God gekom na Johannes, seun van Sagaria, wat in die woestyn gebly het. 3Johannes het van plek tot plek aan albei kante van die Jordaanrivier beweeg en gepreek dat mense gedoop moes word om te wys dat hulle tot inkeer gekom het, en so vergifnis van sonde ontvang het.
4Jesaja het van Johannes gepraat toe hy gesê het:
“Hy is ’n stem wat uitroep
in die woestyn:
‘Kry die Here se pad gereed.
Maak vir Hom ’n hoofweg.
5Vul die valleie op,
en maak die berge en heuwels
gelyk!
Maak die krom paaie reguit,
en maak die ruwe plekke gelyk!
6En al die mense sal die verlossing
sien
wat van God kom.’”
7Hier is ’n voorbeeld van Johannes se prediking aan die skares wat gekom het om gedoop te word: “Julle broeisel slange! Wie het julle gewaarsku om God se komende oordeel te ontvlug? 8Bewys deur julle lewe dat julle werklik tot inkeer gekom het. Moenie eers daaraan dink om te sê: ‘Ons is veilig – ons is afstammelinge van Abraham’ nie. God kan hierdie klippe in kinders van Abraham verander. 9Die byl van God se oordeel is reeds gereed om julle wortels af te kap. Ja, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, sal afgekap en in die vuur gegooi word.”
10Die skare het gevra: “Wat moet ons dan doen?”
11Johannes het geantwoord: “As jy twee kledingstukke het, gee een vir die armes. As jy kos het, deel dit met hulle wat honger is.”
12Selfs tollenaars het gekom om gedoop te word en gevra: “Leermeester, wat moet ons doen?”
13“Wys julle eerlikheid,” het hy geantwoord. “Maak seker dat julle nie méér belasting invorder as wat vereis word nie.”
14“Wat moet óns doen?” het die soldate gevra.
Johannes het geantwoord: “Moenie geld afpers nie, en moet niemand afdreig of vals beskuldig nie. En wees tevrede met julle salaris.”
15Almal het verwag dat die Messias gou sou kom en hulle was gretig om te weet of dit dalk Johannes is. 16Hy het hulle vrae beantwoord deur te sê: “Ek doop met water, maar Iemand wat groter is as ek, kom binnekort – Iemand soveel groter dat ek nie eens werd is om sy slaaf te wees nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.
17“Hy is gereed om met sy gaffel die kaf van die koring te skei. Hy sal dan die dorsvloer skoonmaak en die graan in sy skuur bêre en die kaf met onblusbare vuur verbrand.”
18Johannes het baie sulke waarskuwings gebruik in sy verkondiging van die Goeie Nuus aan die mense.
19Johannes het ook vir Herodes Antipas, heerser van Galilea, openlik aangespreek omdat hy Herodias, sy broer se vrou, gevat het, en ook oor baie ander verkeerde dinge wat hy gedoen het.
20Daarop het Herodes vir Johannes in die tronk gegooi, en dié sonde by al sy ander sondes gevoeg.
Die openbare bekendstelling van
Jesus se bediening: sy doop
21Eendag toe die skares gedoop word, is Jesus self ook gedoop. Terwyl Hy bid, het die hemel oopgegaan, 22en die Heilige Gees het fisies soos ’n duif op Hom neergedaal. En ’n stem uit die hemel het gesê: “Jy is my geliefde Seun. Jy is ’n kind so na my hart.”
Jesus se geslagsregister,
teruggevoer tot by Adam
23Jesus was omtrent 30 jaar oud toe Hy met sy bediening begin het.
Hy was bekend as die seun van
Josef.
Josef was die seun van Eli.
24Eli die seun van Mattat,
Mattat die seun van Levi,
Levi die seun van Melgi,
Melgi die seun van Jannai,
Jannai die seun van Josef,
25Josef die seun van Mattatias,
Mattatias die seun van Amos,
Amos die seun van Nahum,
Nahum die seun van Hesli,
Hesli die seun van Naggai,
26Naggai die seun van Mahat,
Mahat die seun van Mattatias,
Mattatias die seun van Semeïn,
Semeïn die seun van Josek,
Josek die seun van Joda,
27Joda die seun van Johanan,
Johanan die seun van Resa,
Resa die seun van Serubbabel,
Serubbabel die seun van Sealtiël,
Sealtiël die seun van Neri,
28Neri die seun van Melgi,
Melgi die seun van Addi,
Addi die seun van Kosam,
Kosam die seun van Elmadam,
Elmadam die seun van Er,
29Er die seun van Josua,
Josua die seun van Eliëser,
Eliëser die seun van Jorim,
Jorim die seun van Mattat,
Mattat die seun van Levi,
30Levi die seun van Simeon,
Simeon die seun van Juda,
Juda die seun van Josef,
Josef die seun van Jonam,
Jonam die seun van Eljakim,
31Eljakim die seun van Melea,
Melea die seun van Menna,
Menna die seun van Mattata,
Mattata die seun van Natan,
Natan die seun van Dawid,
32Dawid die seun van Isai,
Isai die seun van Obed,
Obed die seun van Boas,
Boas die seun van Sala,
Sala die seun van Nagson,
33Nagson die seun van
Amminadab,
Amminadab die seun van Admin,
Admin die seun van Arni,
Arni die seun van Gesron,
Gesron die seun van Peres,
Peres die seun van Juda,
34Juda die seun van Jakob,
Jakob die seun van Isak,
Isak die seun van Abraham,
Abraham die seun van Tera,
Tera die seun van Nahor,
35Nahor die seun van Serug,
Serug die seun van Rehu,
Rehu die seun van Peleg,
Peleg die seun van Heber,
Heber die seun van Sala,
36Sala die seun van Kenan,
Kenan die seun van Arpagsad,
Arpagsad die seun van Sem,
Sem die seun van Noag,
Noag die seun van Lameg,
37Lameg die seun van Metusalag,
Metusalag die seun van Henog,
Henog die seun van Jered,
Jered die seun van Mahalalel,
Mahalalel die seun van Kenan,
38Kenan die seun van Enos,
Enos die seun van Set,
Set die seun van Adam,
Adam die seun van God.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Learn More About Nuwe Lewende Vertaling