Lúkas 24
PLUNT
24
Jesus Kannikew
Mt 28.1; Mk 16.1; Jo 20.1
1Ayteke paka abet kabeyweke egkis tinogben tipikwiyos ta arimkanit Kiyapwiye Jesus gimew. Egkis iwé ini imihgi ku pariye gahegbetankis. Egkis tipik.
2Egkis danuh atere, egkis uté gimew asabwat ayipa wokepka.
3Egkis hiyapni henne, egkis pareke aterenewa agikut gimew. Henneme egkis ka utí Kiyapwiye Jesus gipit ayge.
4Egkis hiyapni henne, egkis wakaymnibdi kaayhsima. Egkis awna:
―Kineypahki gipit?
Pahaye adahan egkis hiyá piyana awaykemni tabirwak ayge gumunkis. Igkis kasimsapu akak simis tigigihwe.
5Egkis hiyapni henne, egkis apisasew, egkis paberetusaw mabuw ta gikimpuitkis. Ayteke nikwe nerras awaykemni awna ta gutkis:
―Kiyapwiye Jesus ipeg. Mmahki yis gipegepten ay agiku miyapiye giwetri? 6Ig yuma ay. Ig kuwis kannikew. Kiyemnahnay giwn ku samah ig awna yit kuhwekwa ku samah ig aynete apit Galiléyamnaw. 7Apim ini ig awna yit ku ig kamaykiswikanek ta gitkis hiyeg ku pariye mbeyepyenen gihiyakemnikis. Ig awna ku ig daddahkiswikanek henneme amamnam hawkri ariwntak gimiremni ig kannikaw akiw.
8Egkis timapni henne, egkis kiyé inakni giwn.
9Ayteke nikwe egkis pese agikutak gimew egkis diyuhe ta gitkis Kiyapwiye Jesus giwatnipwi madikawkunene gikebyikis gikak pahapwi gawna (11). Egkis danuh atere, egkis ekke gitkis madikte ku pariye danuh gutkis. Henne egkis akki ta gitkis madikte gikannuhnipwi nawenépwi.
10Eg kiyapuno Mahi Madalena gaytakkis norras tinogben gukak kiyapuno Joana gukak kiyapuno Mahi ku pariye kiyapwiye Tiyagu ginag gukakkis nawenópwiwa tinogben akiw. Egkis akki madikte ta gitkis Kiyapwiye Jesus giwatnipwi.
11Igkisme timapni henne, igkis ka iha inakni gunetnikis. Gitkis he inetitapnen.
12Igme kiyapwiye Pedru kannikaw, ig sigise atere arimkanit Kiyapwiye Jesus gimew. Ig danuh atere, ig darakaw ig iwasa atere ta agikut. Ig hiyá he Kiyapwiye Jesus gidagmanpitnen in kihubete ayge agiku gimew. Yumahe gipit ayge. Ig hiyapni henne, ig tipik baruki.
Jesus Hiyapkiswa Ta Gitkis Piyana Gikannuhnipwi
Mk 16.12
13Nikwenéwa apim ini hawkri piyana gikebyikis gikannuhnipwi igkis tipikwiyes ta arimkanit pahá paytwempu kewye Emaús. In msakwa piyawakte ariw Jerusalém. Wis danuh atere adahan pisaya ler.
14Igkis waywapi apigku ahin, igkis kinetihwenes amin ku pariye danuh git Kiyapwiye Jesus amakohnokwa.
15Igkis kinetihwenes ayge akak madikte giwakemnikis. Pahaye adahan igwa Kiyapwiye Jesus humewpi gihapukis butte. Ig waywe pahamteke gikakkis.
16Igkis hiyapni henne, igkis mahikohpig. Gihiyakemnikis ka ik adahan igkis hiyakri.
17Igme Kiyapwiye Jesus ayaprikis:
―Pariye yinetni kuhwekwa ahinaprik?
Igkisme msekwe barukibdi.
18Pahapwi gaytakkis kewye Kilewpas, ig awna:
―Mmah pis nawwotunye arit Jerusalém? Mmah pis ka hiyak ku pariye danuh ayge apim inin hawkri?
19Igme ayaprikis:
―Pariye danuh?
Igkisme kaytwa giwn:
―Ku pariye danuh ta git amekene Jesusmin, ig nazaréyene. Ig Uhokri gawnepe. Ig keh kibeynenen annut. Ig awna kibeynenen yuwit. Uhokri ay gikak. Madikte hiyeg kiyatig. 20Henneme nerras muwpeg kiyatyepwi gikakkis uwewkistenwiy igkis kamaykiswig adahan ig ikaksaka adahanikwa miyaka. Ayteke igkis daddahkiswig. 21Usuhme upewkankama ku ignewa ayta uwiwhpitniwiy giwakutakkis upetunyapuwiy wixwiy israelyenepwi. Ku apim inin kuwis amamnam hawkri ariwntak ku samah ini mbeyne danuh git. 22Henneme ku apim inin aynessa waytakhu tinogben keh usuh wakaymni mpiynepepye. Kabeyweke egkis tipik arimkanit gimew. 23Egkis danuh atere, egkis ka utí gipit ayge. Ayteke nikwe egkis diyuh ta wothu. Egkis awna wothu ku egkis hiyá he ahjnenwa hiyapkiswa gutkis. Igkisme awna gutkis ku ig Kiyapwiye Jesus kuwis ipeg akiw. 24Waytakhu timapni henne, igkis tipik iwasenes gimew. Igkis danuh atere, igkis hiyá ku inyerwa ku samah norras tinogben awna. Henneme igkis ka hiyapri ayge.
25Ig Kiyapwiye Jesus timapni henne, ig awna gitkis:
―Mmahkay yis ka pukuhasaki? Mmahkay yis ka iha madikte ku pariye Uhokri gawnepepu pitatyepwi awna? 26Amawka ku Cristo hiyá madikte ini mbeyne ayteke nikwe Uhokri ikí gikiythani ta gipitit akiw ayhté inugik.
27Ayteke nikwe ig Kiyapwiye Jesus akkamnih madikte yuwit amadgatak Uhokri gannasan minikweknene ku pariye kinetihwa gimin. Ig kapusa ariwntak amekene Moís gikagtan, ig akkamnih madikte gannasankis Uhokri gawnepepu pitatyepwi ku samah in kinetihwa gimin.
28Ayteke ariwnteke ini igkis kennesmin gidawnhankis arimkanit ini paytwempu ku kitwiye igkis. Ig Kiyapwiye Jesus keh ke wotbe ig mapiyepni, ig tipiknene.
29Igkisme kinistig adahan ig msakwa ayge gikakkis. Igkis awna git:
―Uyá msakwanate ay ukakhu, mmanawa kuwis aygete, kabá msanpi.
Ig timapni henne, ig parak atere adahan ig msakwa gimunkis.
30Ig batahkiswe atere adahan axne gikakkis. Ig kidis bugut. Ig kabayha Uhokri. Ayteke ig sigkebdih ini bugut ig ibekhepni gipuriwkis.
31Aynewa Uhokri woke gihiyakemnikis. Igkis hiyakri ku ig Kiyapwiye Jesus. Aynewa akiw ig menwepi giwkis.
32Igkis hiyapni henne, igkis kinetihwa pawtak. Igkis awna:
―Ignewa Kiyapwiye Jesus. Mmanawa ku samah ig kinetihwempiye ukak ig akkamnihpiye Uhokri gannasan wot, giwn dax ta apit uyakni.
33Ayteke nikwe igkis kannikaw igkis diyuhe tipik ta apitit paytwempu Jerusalém akiw. Igkis danuh atere, igkis uté giwatnipwi madikawkunene gikebyikis gikak pahapwi gawna (11), ignes pahadgupunas gikakkis gikannuhnipwi nawenépwi.
34Ku samah igkis danuhantenwa atere, ignes kit awna gitkis:
―Inyerwa Kiyapwiye Jesus kannikew. Ig kuwis hiyapkiswe ta git Simawh Pedru.
35Nerras piyananene gikebyikis timapni henne, igkis akki gitkis ku pariye kuhwekwa danuh gitkis ahinaprik. Igkis akki ku samah igkis hiyakri amun ku samah ig sigkebdihne bugut gidahankis.
Jesus Hiyapkiswa Ta Gitkis Giwatnipwi
Mt 28.16; Mk 16.14; Jo 20.19; Át 1.6
36Ku samah igkis awnempiye inakni yuwit, igwa Kiyapwiye Jesus hiyapkiswa tabir ayge gibetkis. Ig awna gitkis:
―Uhokri gabay yikaknek.
37Igkisme wakaymnibdi mpiynepepye igkis apisasew mpiynepepye. Gitkis igkis hiyá pahapwi anmapti.
38Ig hiyapni henne, ig awna gitkis:
―Mmahki yis kiyimwihwa? Mmahki yis mategbeta yihiyakemni? 39Ipegnay ta nuwakuit ta nukugkuprikut adahan yis hiyak ku nahnewa ay in. Daxtanuy. Ayge nikwe yis ihpin. Mmanawa anmapti yuma gih yuma gapita kema nahma.
40Ig awna inakni, ig akki giwak gitkis akak gikugku adahan igkis hiyá pudubdu adukwen.
41Igkis hiyapni henne, igkis batek mpiynepepye. Kabahte igkis ka ikwa adahan ihpin. Igkis wakaymnibdi mpiynepepye. Ig Kiyapwiye Jesus hiyapni henne, ig awna gitkis:
―Ba yis kamananama adahan nah ax?
42Igkis timapni henne, igkis ikí git im tepka.
43Igme iwepni, ig axni ay giwtrikneswa.
44Ayteke nikwe ig awna gitkis:
―Kuhwekwa ku samah nah aynete yikak, nah akki yit madikte ku pariye amekene Moís gikagtan kinetihwa numinhu, madikte ku pariye Uhokri gawnepepu pitatyepwi kinetihwa numinhu, madikte ku pariye kagta apatkekne Salmus kinetihwa numinhu. Nah awna yit ku inyerwa in danuh nuthunek. Kuri, kibeyne, metakwa in kuwis kahayak.
45Ayteke nikwe ig woke gihiyakemnikis adahan metakwa igkis pukuha Uhokri gannasan gidahan.
46Ig awna gitkis:
―Uhokri gannasan minikweknene awna ku amawka nah hiyá mbeyne kaayhsima, amawka nah umehpika, henneme amamnam hawkri ariwntak numiremni nah kannikaw akiw. 47Hawwata akiw in awna ku amawka inetitkekne atak muwwapu nuwntak adahan ekkene nuwnhu ta gitkis madikte hiyegipiyenepwi. Igkis inetitkekne kinetihwa gitkis adahan ignes wages gihiyakemnikis marihwa Uhokri bayahminigkis ariw gitaraksankis. 48Yisnewa ku pariye inetitkekne ndahan adahan ekkene inakni yuwit ta gitkis. Pitatye yis kapusa akkin ay Jerusalém. 49Hawkuwanek nah kawihkis ntipuh ta yipititnek ku pariye Wigwiy gikaksan ta yit. Msakwanabay ay apit ini paytwempu Jerusalém juktah ku aysaw Uhokri gannu kawihkiska ta yipititnek.
Jesus Iwepka Ta Inugikut
Mk 16.19; Át 1.9
50Ayteke pisenwa inakni gawnhan, igkis pese. Ig Kiyapwiye Jesus waxeprikis kennesa arimkanit paytwempu Betâniya. Ayge ig awokasaw ta gimkanitkis. Ig sarayh kabayka ta gipititkis.
51Hennewa ig tipik giwkis ig iwepka ta inugikut.
52Igkis hiyapni henne, igkis kabayhig. Ayteke igkis diyuhe ta apitit Jerusalém akak madikte gibetkikis.
53Ariwnteke ini igkis takunipti agiku ini leglis kewye Uhokri Gipin. Ayge igkis kibeyhenes Uhokri takunipti.

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Uhokri Gannasan