Nehemiah 7:48

NLT
New Living Translation

48Lebanah, Hagabah, Shalmai,