Maatiyu Habaru dow ɗerewol ngo'ol
FUVNT

Maatiyu Habaru dow ɗerewol ngo'ol

Habaru dow ɗerewol ngo'ol
Go'oto nder lilaaɓe Yeesu sappo e ɗiɗo bi'eteeɗo Maatiyu windi ɗerewol ngo'ol. Ɗerewol ngo'ol e holla Yeesu woni Almasiihu mo Alkawal Kiingal waɗi alkawal o waray. Maatiyu o Yahuudankeejo, nden e mo meta dow ko Yahuudanko'en mboowi, waato Attawra e sakkanki Allah e diina maɓɓe. O hollii Yeesu woni kisnoowo mo Yahuudanko'en e koo moye keɗii garol muuɗum. Ɗu'um habaru ɗum Habaru Belɗum ngam koo moye.
Ɗerewol ngo'ol ngol siryaama boɗɗum. Ngol fuɗɗirii e habaru lenyol Yeesu. Lenyol maako hollii o hebbinii annabaaku ɗum annabo'en ngaɗi dow Almasiihu. Ɗerewol ngol hollii danyngol maako e no danyngol ngol woodiri teddungal Allah. Ɗonmaa ngol hollii baptisma maako, e no o foondiraa, e no o wa'ajiniri, e no o ekkitiniri, e no o yamɗitiniri yimɓe. Nden ngol hollii no o torriraa e no o wariraa dow gaafaangal ngam hakke yimɓe fuu. Ɗonmaa ngol hollii o ummake daga mayde.
Ko Woni Nder:
Lenyol Yeesu e danyngol maako (1—2.23)
Wa'ajinki Yahaya Gaɗoowo Baptisma (3.1‑12)
Baptisma Yeesu e no Ceyɗan foondirimo (3.13—4.11)
Kuuɗe Yeesu e leydi Galiili (4.12—18.35)
Daga Galiili yaaki Urucaliima (19.1—20.34)
Yontoore Yeesu cakitiinde (21.1—27.66)
Ummaaki Yeesu daga mayde e yaaki maako dow (28.1‑20)