Mat 5
BKB

Mat 5

5
Báaadeↄn Yesu ìwaↄ ũ
(Luk 6.20-23)
1Kɛ́ Yesu gbɛ̃́ bílapiↄ è, à dɛ̀dɛ sĩ̀sĩwa. Kɛ́ à zↄ̃̀lɛ, aà ìwaↄ mↄ̀ aà kĩ́i, 2ↄ̃ à nà yãdaanɛ́wa à mɛ̀:
3Gbɛ̃́ pↄ́ aa ń gbãasaikɛ dↄ̃ↄ mɛ́ báaadeↄ ũ,
asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ ń pↄ́ ũɛ.
4Pↄsiadeↄ mɛ́ báaadeↄ ũ,
asa Lua a ń sↄ̃ níninɛ́ɛ.#5.4 Isa 61.2
5Zĩabusanaↄ mɛ́ báaadeↄ ũ,
asa aamɛ aaↄ dṹnia vĩ.#5.5 Soũ 37.11
6Báaadeↄn yã́zɛde nidɛnaↄ ũ,
asa aamɛ aa kã́.#5.6 Isa 55.1-2
7Báaadeↄn wɛ̃nadↄ̃nɛdeↄ ũ,
asa Lua a wɛ̃nadↄ̃nɛ́ɛ.
8Báaadeↄn nↄ̀sɛpuadeↄ ũ,
asa aamɛ aa wɛsi Lualɛ.#5.8 Soũ 24.3-4
9Báaadeↄn íbɛlɛmidɛnaↄ ũ,
asa wali onɛ́ Lua nɛ́ↄɛ.
10Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ wì ĩadamá yãkɛa a zɛ́wa yã́iↄ ũ,
asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ ń pↄ́ ũɛ.
11Báaadeↄn á ũ, tó wà á sↄ̃sↄ̃ mɛ́ wà ĩadàwá, mɛ́ wà yãvãi píi dↄ̀wá ma yã́i. 12À pↄnakɛ, í yáalↄ, asa á asea aↄ zↄ̃ↄ luabɛ. Màa wà ĩadà ãnabi pↄ́ kú á ãaↄwa.
Yesu ìwaↄ mɛ́ wisi ń gupuauo ũ
(Maa 9.50, Luk 14.34-35)
13Ámɛ á wisi ũ dṹniaɛ. Tó wisi í na sù tà, kpelewa wà kɛ à gↄ̃ wisi ũ lↄi? A àie vĩ lↄo, sema wà kↄ́lɛ gbɛ̃́ↄ táa'owà bàasio.
14Ámɛ á gupua ũ dṹniaɛ. Wɛ̃́lɛ pↄ́ wa kàlɛ sĩ̀sĩ musu lí e àↄ ulɛao. 15Wìli filia na wà pɛ̃na kùlɛwào. Wì di dauwaɛ, i gupu gbɛ̃́ pↄ́ kú uaↄnɛ. 16À gupu gbɛ̃́ↄnɛ beewa, aai á maakɛaↄ e, aai á Mae pↄ́ kú musu sáaukpa.#5.16 1Piɛ 2.12
Mↄizi ikoyã bↄↄlɛkɛa
17Ásu àↄ e ma mↄ Mↄizi ikoyã ń ãnabiↄ yã́ↄ bãdɛi no. Mi mↄ a kee bãdɛio, ma mↄ papaiɛ. 18Sĩana málɛ oɛ́, luabɛ ń dṹniao a gɛ̃, ãma Luayãtaala wɛ̃̀sã nɛ́na ge a pↄ kelenae a bãdɛo, yã́pii a kɛ. 19Ayãmɛto tó gbɛ̃́ yã́ pↄ́ wa dìlɛpiↄ mɛ̀ndo gbàɛ, baa a pↄ́ pↄ́ kɛ̃́sãańzi, mɛ́ ì da gbɛ̃́ↄnɛ aa kɛ màa, ade aↄ kɛ̃́sãańzi kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guuɛ. Tó gbɛ̃́ kũa mɛ́ ì danɛ́ màa sↄ̃, ade aↄ zↄ̃ↄ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guuɛ. 20Málɛ oɛ́, tó á maa i dɛ Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń Falisiↄlao, á gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guuo.
Pↄkũma
21Á mà wa ò yãadeↄnɛ aasuli gbɛ̃dɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃dɛ̀, wa yã́kpalɛkɛaànↄɛ.#5.21 Bↄa 20.13 22Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ a pↄ pà a gbɛ̃́deezi, à kà wà yã́kpalɛkɛaànↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee sↄ̃̀sↄ̃ kà wà gɛaànↄ gbãadeↄ kĩ́i. Gbɛ̃́ pↄ́ ò a gbɛ̃́deeɛ mìsaide sↄ̃ à kà aà gɛ́ tɛ́u. 23Tó n mↄ Lua gbai pↄ́ a gbagbakĩi, mɛ́ à dↄ̀ngu wekĩi kɛ́ n gbɛ̃́dee yã́kũannↄ, 24ǹ n gba to sa'okĩi aɛ we, ní gɛ awakpa gbɛ̃́piɛ gĩa, ní ɛa su ǹ sa'o sa. 25Tó n ibɛɛ ye gɛnnↄ yã́kpalɛu, kɛ kpakpa kɛaànↄ na e aàↄ dazɛu, kɛ́ asu n kpa yã́kpalɛkɛnawao yã́i. Tó ni kɛ màao, yã́kpalɛkɛnapi a n kpa dↄaiwaɛ, i n dakpɛu. 26Sĩana málɛ onɛ, ńyↄ̃ bↄ weo e ǹ gɛ ǹ fĩaboò. Baa tãnga a gↄ̃ tɛnzio.
Gbãsĩkɛa
27Á mà wà mɛ̀ ásuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo.#5.27 Bↄa 20.14 28Ãma mapi málɛ oɛ́, tó gbɛ̃́ nↄɛ gwà ń làasoo pãleo, à gbãsĩkɛ̀aànↄn we kↄ̀. 29Tó n ↄplaa wɛ́ mɛ́ tò ńlɛ fu, bↄ ǹ vũaa. N mɛgue vũaaa maa dɛ wà n mɛ̀ bṹu zu tɛ́ula. 30Tó n ↄplaa mɛ́ tò ńlɛ fu, zↄ̃ ǹ vũaa. N mɛgue vũaaa maa dɛ n mɛ̀ bṹu taa tɛ́ula.
Gia nↄzi yã́
(Mat 19.9, Maa 10.11-12, Luk 16.18)
31Wa ò lↄ, tó gbɛ̃́ lɛ́ gí a nazi, aà gínzila kpawà.#5.31 Iko 24.1-4 32Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, tó gbɛ̃́ gì a nazi, mɛ́ i kɛ à gbãsĩkɛ̀ no, aà zã́pi mɛ́ tò à gↄ̃̀ gbãsĩde ũ. Tó gbɛ̃́ nↄ pↄ́ wà gìi sɛ̀ sↄ̃, à gbãsĩkɛ̀ɛ.
Lɛkɛa Luawa
33Á mà wa ò yãadeↄnɛ lↄ, aali lɛ́ pↄ́ aa kɛ̀ Diiwa kɛ, aasuli bↄ a kpɛo.#5.33 Nao 30.3 34Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, ásuli mɛ á sì ń Luao seo. Ásuli mɛ á sì ń luabɛoo, asa Lua kpalabaaɛ, 35ge dṹnia, asa Lua gbadibↄɛ,#5.35 Isa 66.1 ge Yelusalɛũ, asa Kía zↄ̃ↄ wɛ̃́lɛɛ.#5.35 Soũ 48.3 36Ńsu mɛ ń sì ń n mioo, asa ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ n mikã mɛ̀ndo puakũ ge ǹ a siakũo. 37Àli mɛ ao ge aawo. Yã́ pↄ́ dɛ beea bↄ̀ Setãu kĩ́iɛ.
Tↄsiama
(Luk 6.29-30)
38Á mà wà mɛ̀ wà wɛ́ fĩabo ń wɛ́o, swaa ń swaao.#5.38 Bↄa 21.24 39Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, ásuli gí taiinaio. Tó gbɛ̃́ n sãnkɛ n ↄplaa gɛɛwa, ǹ n ↄzɛɛ pↄ́ dↄɛ̀ lↄ. 40Tó gbɛ̃́ ye n danzii yã́kpalɛkɛnnↄ, ǹ n ulada toɛ̀ lↄ. 41Tó gbɛ̃́ teasidànɛ ǹ asosɛɛ kiloo do, gɛoɛ̀ kiloo pla. 42Tó gbɛ̃́ wabikɛ̀ma, ǹ aà gba. Ńsu gbɛ̃́ pↄ́ ye pↄ́ sɛ̃ama tɛ̃o.
Yea ibɛɛzi
(Luk 6.27-28,32-36)
43Á mà wà mɛ̀ àↄ ye á gbɛ̃́deezi, à za á ibɛɛgu.#5.43 Lev 19.18 44Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, àↄ ye á ibɛɛↄzi, à wabikɛ gbɛ̃́ pↄ́ aaì ĩadawáↄnɛ, 45kɛ́ à gↄ̃ á Mae pↄ́ kú musu nɛ́ↄ ũ sĩana. Asa ì ĩatɛ̃ bↄ gbɛ̃vãiↄnɛ ń gbɛ̃maaↄ píiɛ, ì lou ma tàaesaideↄnɛ ń tàaedeↄ píiɛ. 46Tó gbɛ̃́ pↄ́ yeáziↄ ↄ̃ á yeńzi, á àie e Lua kĩ́ie? Baa ↄsinaↄ lí kɛ màao lé? 47Tó á gbɛ̃́ↄ ↄ̃ i fↄkpakpamá ńtɛ̃ɛ, bↄ́ á dɛò dãↄlai? Baa luayãdↄ̃nsaiↄ lí kɛ màao lé? 48Ayãmɛto àↄ kú wásawasa lá á Mae pↄ́ kú musu kú wásawasawa.#5.48 Lev 19.2

© SIM International, 2010


Learn More About Bibeli Luayãtaalá

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.