Matiu 1
XONB

Matiu 1

1
Yesu Kristo aayaajatiib ponn ni aayimbil
(Luk 3.23-38)
1Yesu Kristo aamaal ponn ni aayimbil le bi kigbaŋ kee ponn ni. U nan ye Ubɔr David aayaabil la. David mu nan ye Abraham aayaabil.
2Abraham le nan ma Aisak, Aisak mu ma Jakob,
Jakob mu ma Juda ni unaabitiib.
3Juda mu ma Peres ni Sera. Bina aayimbil le nan ye Tamar.
Peres mu ma Hesronn, Hesronn mu ma Ram,
4Ram mu ma Aminadab, Aminadab mu ma Nasonn,
Nasonn mu ma Salmonn,
5Salmonn mu ma Boas. Una aayimbil nan ye Rahab la.
Boas mu ma Obed. Una aayimbil nan ye Ruf la.
Obed mu ma Jese, 6Jese mu ma Ubɔr David.
David mu ma Solomonn. Una nan ye Yuraya aapuu la, le David kpan u.
7Solomonn mu ma Rehoboam, Rehoboam mu ma Abija,
Abija mu ma Asa,
8Asa mu ma Jehosafat, Jehosafat mu ma Joram,
Joram mu ma Usia,
9Usia mu ma Jotam, Jotam mu ma Ahas,
Ahas mu ma Hesekia,
10Hesekia mu ma Manase, Manase mu ma Amonn,
Amonn mu ma Josia,
11Josia mu ma Jekonia ni unaabitiib buyoonn baadim nan faa bi butɔb ki chuu bi buen Babiloŋ na.
12Baah chuu bi ki di buen Babiloŋ ni na, nee aapuwɔb le
Jekonia ma Sealtiel, Sealtiel mu ma Serubabel,
13Serubabel mu ma Abiud, Abiud mu ma Eliakim,
Eliakim mu ma Asor,
14Asor mu ma Sadok, Sadok mu ma Akim,
Akim mu ma Eliud,
15Eliud mu ma Eleasar, Eleasar mu ma Matann,
Matann mu ma Jakob,
16Jakob mu ma Josef, u ye Mari aachal na.
Mari mu ma Yesu u bi yin u ke Kristo u ga gaa binib lii na.
17Abraham yoonn ki yoor kina ki ti saa Ubɔr David yoonn na nan ye yaajatiib kipiik ni binaa la. David yoonn ki yoor ki ti saa buyoonn baadim chuu bi ki di buen Babiloŋ aatiŋ ni na nan ye yaajatiib kipiik ni binaa la. Buyoonn baadim chuu bi ki di buen Babiloŋ ni na ki yoor ki ti saa Kristo yoonn na nan ye yaajatiib kipiik ni binaa la.
Baah ma Yesu Kristo pu na
(Luk 2.1-7)
18Baah ga nan ma Yesu Kristo na, le bi nan puu ke bi ga di una Mari ki di tii Josef. Baa nan kee kunn u, le bi kan ke u kpa lipuul Uwumbɔr Aafuur Nyaan pu. 19Uchal Josef aah ye uninyaan na, le waa ban ke u jinn u inimɔɔn. U ŋa nlandak ke u loon ki yii u. 20Waah dakl tibɔr ngbaan kina na, le u kan Uwumbɔr aatuun ubaa tidaŋ ponn ni. Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui u, “Josef, Ubɔr David aayaabil, taa yii ke saan joo Mari u li ye aapuu; ba pu? Uwumbɔr Aafuur Nyaan le tii u lipuul ngbaan. 21U ga maa ubijabo, le aa ga yin u ke Yesu;#1.21: Yesu aatataa le ye ke “Uwumbɔr gaa timi lii”. ba pu? uma le ga nyan waanib baatunwanbir ni.”
22Nimina mɔmɔk nan ŋa ke ni gbiin Uwumbɔr aah nan cha waabɔnabr len pu na ke, 23“Usapɔɔn u kaa nyi uja na ga nan dek lipuul ki maa ubijabo, bi ga li yin u ke Imanuel.”#1.23: Lik Aisaya 7.14. (Imanuel aatataa le ye ke “Uwumbɔr bi ti chee”.)
24Le Josef finn ki fii le ki nan ŋa Uwumbɔr aatuun aah tuk u ke u ŋa pu na, le ki yoor Mari di ŋa upuu. 25Waa nan doon u chee le u nin ma waajan aabijabo. Le Josef yin u ke Yesu.

©2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About Uwumbɔr aagbaŋ