Mat 5
XEDNT

Mat 5

5
Vərɗa zɗaku sura 5 ka labə ta 7
Luk 6:20-23
1Nghay Yesu ta sliʼadaghata dəmga da tsi, ka sliʼaftá tsi ka lafi ta kuɗuŋur ka nzata. Ka sliʼadaghatá duhwalhani tavatani. 2Ka zlraftá tsi ta tagha skwi ŋa taŋ, kaʼa mantsa:
3«Rfu da gwal nda sna ta pɗa taŋ ma
Sulkum, kabga ŋa taŋ ga mghama Lazglafta.
4Rfu da gwal ta taw ndanana, kabga dzaʼa
lɓana lɓa Lazglafta ta ŋuɗufa taŋ.
5Rfu da gwal leɓtekwa ghəŋa taŋ, kabga
dzaʼa vlaŋvla Lazglafta ta haɗik ya tanaf tsi ta
imi ta sləməŋ ta həŋ.
6Rfu da gwal ta dzə maya nda ndala maga
skwi ta kumə Lazglafta ta həŋ, kabga dzaʼa baghaku həŋ.
7Rfu da gwal ta tawa hiɗahiɗa ta mndu
kabga dzaʼa taway Lazglafta ta hiɗahiɗa ta həŋ.
8Rfu da gwal hezleʼ a ŋuɗufa taŋ, kabga dzaʼa
nghaŋngha həŋ ta Lazglafta.
9Rfu da gwal ta sləga zɗaku mataba
mnduha, kabga zwana ɗa kuni ka Lazglafta
dzaʼazlay nda həŋ.
10Rfu da gwal ta gə lu ta iri ŋa taŋ ta ghəŋa
magay taŋ ta skwi tɗukwa, kabga ŋa taŋ ga
mghama Lazglafta.
11Rfu da kaghuni, ka ta rarazay lu ta
kaghuni, ka ta gay lu ta iri ŋa ghuni, ka ta
vazay lu ta rutsak ta kaghuni ta ghəŋa gwaɗa ta iʼi.
12Rfawarfa ta rfu, ka nzata kuni waɗah,
kabga mamu nisəla ghuni dagala ta kzla
kaghuni ta luwa. Manda va tsaya ganapta lu tiri
ta anabiha ta tiŋlaghutá kaghuni.»
Nzaku ka slughul nda tsuwaɗaka ghəŋa haɗik
Mak 9:50, Luk 14:34-35
13«Kaghuni slughula ghəŋa haɗik. Ka sabsa nəmaku ma slughul ná, waka lu dzaʼa nəmglanafta na? Ta haɗ hayhayani wu, ta ghəŋa pghidiŋta ŋa diŋlay mnduha yeya.
14«Kaghuni tsuwaɗaka ghəŋa haɗik. Haɗ luwa ta bafta lu ta ghwá ta ɗifaghuta wa. 15Haɗ lu ta tsamtá vu ma pitirla ka dzuɓamta ma tughuba wa. Ta vli tskala ta fagata lu ŋa tsuwaɗakayni ta inda gwal ma tsa həga ya. 16Manda tsaya dzaʼa tsuwaɗakakwa tsuwaɗaka ghuni ta kəma mnduha, kada nghaŋta həŋ ta ŋərma slna ta magə kuni, ŋa zləzlvay taŋ ta da ghuni ta luwa.»
Ŋlanafta Yesu ta inda zlahu
17«Ma fa kuni ta ghəŋ kazlay: Sa da hərɗiŋtá zlaha Musa nda tagha skwa la anabi yu kəʼa. Sa da hərɗiŋta a yu wu, sa da ŋlanaftá yu. 18Kahwathwata ka yu ta mnaghunata: Ka ta tekeʼa luwa nda haɗik katsi, haɗ sana skwi dər neɗ, dər ndəheɗ dzaʼa wuɗanaghuta lu mataba zlaha Musa, ha ka laghani ta fitika kɗavakta inda skwi wa.
19«Tsaya tama, dər wa ta kwalaghutá snatá dər ya kwitikw mataba tsa zlahuha ya, ka tagha magay manda tsa ŋani ya ŋa sanlaha ná, dzaʼa nzakway tsa mndu ya ka sagəŋ gudzekw ma ga mghama Lazglafta. Ama ka snasna mndu ta tsa zlahu ya, ka tagha magay manda tsa ŋani ya ŋa sanlaha guli ná, ka mndu dagala tsa mndu ya dzaʼazlay ma ga mghama Lazglafta. 20Kahwathwata ka yu ta mnaghunata: Ka malaghumala a kaghuni ta snatá zlahu ka gwal tagha zlahu ŋa mnduha nda la Farisa wu katsi ná, haɗ kuni dzaʼa walaŋtá lami da ga mghama Lazglafta wa.»
Tagha skwi ta ghəŋa ɓasa ŋuɗuf
21«Nda sna kuni ta skwi mnana lu ta dzidzíha mu ghalya kazlay: Yaha ka walaŋta dzatá mndu#5:21 Ngha ta Sabi 20:13 nda Vrafta ta Zlahu 5:17. kəʼa. Dər wa mndu ta dzatá mndu ná, dzaʼa klay lu da guma kəʼa. 22Ama ka iʼi ta mnaghunata ná, dər wa ta ɓasanavatá ŋuɗuf ta zwaŋamani ka mukumani a tsi ka tsi, dzaʼa klay lu ta tsa mndu ya da guma. Dər wa mndu dzaʼa mnay nda zwaŋamani ka mukumani a tsi kazlay: Ghwaɗak kəʼa ná, dzaʼa klay lu ta tsa mndu ya ta kəma guyatá ghəŋa gwal tsa guma. Dər wa mndu dzaʼa mnay nda zwaŋamani ka mukumani a tsi kazlay: Rgha kəʼa, nda ra tsa mndu ya ŋa vzaghata da duda vu.
23«Tsaya tama, ka kladagha kla ka ta skwi ŋa vlay ta gwir ŋa Lazglafta, ka havaktá ka hada ta gwaɗa ya ta kul dzraku mataba ghuni nda zwaŋama gha katsi, 24zlaŋzla ta tsa skwa gha ya hada tavata tsa gwir ya, ka vraghuta ka dzrafta nda tsi karaku, kada vrakta ka vlaŋtá tsa skwa gha ya ta Lazglafta.
25«Ka mamu skwi mataba ghuni nda mndu katsi, ta kul lagha kuni da vla guma nda tsi ya, ŋavaŋa ka dzrafta kuni ma kɗaku tsi kladaghaghata da vla guma, da klaftá mndu ta tsa guma ta kagha ka vlaŋtá la sludzi, da vzaghatá lu ta kagha da gamak. 26Kahwathwata ka yu ta mnaghata, haɗ ka dzaʼa sabi hada kata kɗiŋ a ka ta planatá kɗavakta penani wa.»
Tagha skwi ta ghəŋa hliri
27«Nda sna kuni ta skwi mna lu kazlay: Yaha ka da hliri#5:27 Ngha ta Sabi 20:14 nda Vrafta ta Zlahu 5:18. kəʼa. 28Ama ka iʼi ta mnaghunata ná, mndu ta nghafta nda ira mbəzleh ta markwa sani ma mndu ná, nda ghada klutani ta tsa marakw ya ma ŋuɗufani. 29Ka ira gha nda ga zeghwi ta kla kagha da ga dmaku katsi, tsakwasliŋ tsakwasla ka wuɗidiŋta ka diʼiŋ. Dər pɗata ka ta fawaya gha turtuk ka ya da vzamta lu ta kagha tsuhtsuh da duda vu. 30Ala, ka dzva zeghwa gha ta kla kagha da maga dmaku ya, tsiŋtsa ka wuɗidiŋta ka diʼiŋ, dər pɗata ka ta fawaya gha turtuk ka ya da vzamta lu ta kagha tsuhtsuh da duda vu.»
Tagha skwi ta ghəŋa ghzla marakw
Mat 19:9, Mak 10:11-12, Luk 16:18
31«Ka lu mnata guli na: “Ka ghzliŋghzla mndu ta markwa taŋ katsi, vindanaftani ta ɗelewera ghzlatani#5:31 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 24:1..” 32Ama ka iʼi ta mnaghunata na: Ka ghzliŋghzla mndu ta markwa taŋ, ka ta ghəŋa hliri a tsi wu katsi, famfa ta tsa marakw ya da hliri. Ka klafkla mndu ta marakw ghzliŋ lu guli, hliri ta hlə tsa mndu ya,» kaʼa.
Gwaɗa ta ghəŋa waɗu
33«Nda sna kuni ta skwi mnana lu ta dzidzíha ghalya na: Yaha ka da walaŋta waɗu kəʼa. Manda va tsa waɗana ka ta Mgham#5:33 Ngha ta Zlahu 19:12, Mbsak 30:3 Vrafta ta Zlahu 23:22-24. Lazglafta gha ya ná, manda va tsaya ká ka magata. 34Ama ka iʼi ta mnaghunata na: Yaha kuni walaŋta waɗutá vli, dər nda luwa, kabga vla nzakwa Lazglafta ya. 35Dər nda haɗik, kabga vla fa səlani ya. Dər nda luwa Ursalima, kabga luwa Mgham dagala ya. 36Yaha ka da waɗu nda ghəŋa gha, kabga laviŋ a ka ta mbəɗanafta ka ŋusliŋ dər ka ŋra ta ya dər turtuk ma swida gha wa. 37Gwaɗa ya ŋa sabi ma wa ghuni ná, ka aŋi tsi, aŋi. Ka mantsa a tsi wu, mantsa a wa. Inda ya dzaʼa sganaghata lu ta ghəŋa tsaya ná, sagha da halaway.»
Gwaɗa ta ghəŋa planamtá mndu ta ŋaslu nda ŋaslu
Luk 6:29-30
38«Nda sna kuni ta mnata lu kazlay: Nda iri dzaʼa plamta lu ta iri, nda sliʼiŋ dzaʼa plamta lu ta sliʼiŋ#5:38 Ngha ta Sabi 21:23-25 nda Zlahu 24:19-20, nda Vrafta ta Zlahu 19:21. kəʼa. 39Ama ka iʼi ta mnaghunata ná, ka magamaga mndu ta ghwaɗaka skwi, yaha kuni da vranamta. Katək ná, ka dzughusdza mndu ma lagəŋa gha nda ga zeghwi, mbəɗanambəɗa guli ta lagəŋa gha nda ga zlaɓa. 40Ka kurakura mndu ta wlatá kagha kabga ŋa klugudughustá dawra gha, fanavafa guli ta lguta huɗa gha. 41Ka pgha ta iʼi tkweʼ ka meli turtuk ka mndu nda kagha ya, pghafpgha gha ka meli his. 42Ka ɗawaŋɗawa mndu ta skwi da kagha vlaŋvla gha. Ka laghala mndu da ɓla nzawa da kagha, ma sɗanaf ka.»
Gwaɗa ta ghəŋa ɗva ghuma
Luk 6:27-28,32-36
43«Nda sna kuni ta skwi mna lu kazlay: Ɗvuɗva ta zwaŋama gha#5:43 Ngha ta Zlahu 19:18, nda Vrafta ta Zlahu 23:3-6., ghuma gha katsi husaghata kəʼa. 44Ama ka iʼi ta mnaghunata: Ɗvuwaɗva ta ghuma ghuni, magawa duʼa ta ghəŋa gwal ta giri ŋa ghuni. 45Tsaya dzaʼa kəl kuni ka nzakway ka vərɗa zwana Da ghuni ya ta luwa, kabga tsatsi ta sliʼaganaptá fitik ta ghəŋa gwal kul zɗaku ghəŋa taŋ, nda ya ta ghəŋa gwal zɗa ghəŋa taŋ. Ta nzagazna ta imi ta ghəŋa tɗukwa mnduha, nda ya ta ghəŋa ghwaɗaka mnduha. 46Ka gwal ta ɗvutá kaghuni yeya ka kuni laghu ɗvuta katsi, mndəra wati nisəla ta dzaʼa kuni mutsəgəlta na? Dər gwal tska dzumna guli ná, mantsa ya a ta maga həŋ guli ra? 47Ka ŋa zwaŋama gha yeya ta ga kaghuni ta zgu katsi ná, ndaw malaghuta kaghuni tama? Mantsa ya a ta maga gwal kul snaŋta Lazglafta guli ra? 48Nzawanza ka vərɗa mndu manda va nzakwa Da ghuni ta luwa ka vərɗa mndu#5:48 Ngha ta Zlahu 19:2, Vrafta ta Zlahu 18:13. ya.»

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Deftera Lfiɗa Dzratawi