Mat 4
XEDNT

Mat 4

4
Dzəghaŋta halaway ta Yesu ma mtak
Mak 1:12-13, Luk 4:1-13
1Tahula tsa, ka klaghatá Sulkuma Lazglafta ta Yesu da mtak ŋa dzəghay halaway. 2Tahula magatani ta fitik fwaɗ mbsak nda rviɗik tani nda fitik tani ta suma#4:2 Suma: Tsaya fitik ya dzaʼa kurata mndu ta zlanatá za skwa zay nda sa skwa say ka vaghay nda hanay ma fitik ya dzaʼa kura mndu ta klafta ka magay., ka kuzlanaftá maya. 3Ka gavanavatá halaway, kaʼa nda tsi mantsa: «Ka si Zwaŋa Lazglafta ka katsi ná, mnanamna ta na palaha na ka mbəɗavafta həŋ ka skwa zay,» kaʼa nda tsi. 4Ka Yesu mantsa: «Ka lu vindafta ma gwaɗa Lazglafta na: “nda skwa zay kweŋkweŋ yeya a ta nzata mndu nda hafu wu, ama nda inda gwaɗa ta sabi ma wa Lazglafta,#4:4 Ngha ta Vrafta ta zlahu 8:3.”» kaʼa.
5Ka klaghatá halaway ta Yesu da Ursalima luwa ya nda ghuɓa. Ka kladaftá tsi ta bɗəma həga Lazglafta. 6Ka halaway nda tsi mantsa: «Ka si Zwaŋa Lazglafta ka katsi ná, vzadavza ta vgha ta haɗik. Ka lu vindafta ma gwaɗa Lazglafta na: “dzaʼa ghunafghuna Lazglafta ta duhwalhani ŋa tsuʼaftá kagha ma dzva taŋ ŋa kwala səla gha da gruŋtá pala#4:6 Ngha ta Zabura 91:11-12.,”» kaʼa nda tsi. 7Ka Yesu guli mantsa: «Ka lu vindafta ma gwaɗa Lazglafta guli na: “Ma dzəghə ka ta Mgham Lazglafta#4:7 Ngha ta Vrafta ta zlahu 8:16 gha kəʼa,”» kaʼa nda tsi.
8Tahula tsa, ka kləglaghatá halaway ta bɗəma sana ghwá nda slra, ka maranatá za mgham ma ghəŋa haɗik nda gadghəlani tani. 9Kaʼa nda tsi mantsa: «Ka tsəlɓa tsəlɓa ka ma ghuva ɗa ka vlihatá glaku, ta vlaghavla yu ta inda taŋ demdem,» kaʼa. 10Ka Yesu nda tsi mantsa: «Halaway! Laghula gha ta vata iʼi. “Ŋa Mghama gha Lazglafta dzaʼa vla ka ta glaku, da tsatsi turtukwani dzaʼa skwa ka ta htsiŋ#4:10 Ngha ta Vrafta ta zlahu 8:13,”» ka lu vindafta ma deftera Lazglafta, kaʼa nda tsi. 11Mnatani ta tsaya, ka zlanavatá halaway. Ka sliʼadaghatá duhwalha Lazglafta, ka vlaŋtá həŋ ta skwa zay.
Zlrafta Yesu ta mna Lfiɗa Gwaɗa ma luwa Galili
Mak 1:14-15, Luk 4:14-15
12Manda snaŋta Yesu kazlay: Waʼa hbam hba lu ta Yuhwana ma gamak kəʼa, ka sliʼaftá tsi ka laghwi ta haɗika Galili. 13Ka zlanatá tsi ta luwa Nazaret. Ka laghwi da nzata ma luwa Kafarnahum ta nzakway ta wa drəfa Galili, ma kwakwara luwa Zabuluŋ nda Naftali. 14Mantsa ya magata tsi ŋa dzanaghatá ghəŋa gwaɗa ya mnə anabi Isaya:
15«Kaghuni kwakwara Zabuluŋ nda Naftali
ta nzakway ta wa drəf tvə sana ɓla ghwa Zurdeŋ,
nda kagha haɗika Galili ta nzaku gwal kul haɗ ka la Yahuda mida ya,
16dzaʼa nda ngha gwal ta nzaku ma grusl ta mghama tsuwaɗak. Lanagha la tsuwaɗak ta gwal ta nzaku ma luwa zlatanagha sulkuma mtaku ta həŋ#4:16 Ngha ta Isaya 8:23—9:1,» kaʼa. 17Daga ma tsa fitik ya zlrafta Yesu ta mna gwaɗa, kaʼa mantsa: «Mbəɗanafwa mbəɗa ta nzakwa ghuni! Ndusa ga mghama Lazglafta ka sagha!» kaʼa.
Hgafta Yesu ta taŋtaŋa duhwalhani
Mak 1:16-20, Luk 5:1-11
18Ta wawakwani Yesu ta wa drəfa Galili, ka nghaŋtá tsi ta zwanamaha his, i Simuŋ ta hgu lu ka Piyer ya nda zwaŋamani Andre. Ta wɗa kadəŋa taŋ həŋ da drəf ŋa tuma klipi kabga tuma klipi slna taŋ. 19«Mbaɗwa mista ɗa ŋa naghunafta ɗa ka gwal hlaktá mnduha,» ka Yesu nda həŋ. 20Ka gi zlanavatá həŋ ta kadəŋha taŋ ka laghu mistani.
21Mbaɗapta taŋ dauʼ, ka nghaŋtá tsi ta zwanamaha his guli, i Yakubu nda Yuhwana zwana Zebedi. Kawadaga həŋ nda da taŋ Zebedi ma kwambalu ta paya kadəŋa taŋ. Ka hgaftá Yesu ta həŋ. 22Ka zlanavatá həŋ ta tsa kwambala taŋ ya nda da taŋ tani, ka laghwi mista Yesu.
Taghay Yesu ta skwi, nda mbambayni ta mnduha
23Ka rə Yesu ta inda haɗika Galili, ka tagha skwi ŋa mnduha ma həgaha tagha skwa la Yahuda, ka mna Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa ga mghama Lazglafta, ka mbamba mnduha ma inda ɗaŋwaha taŋ, nda inda ya ta raghwa həŋ. 24Ka tuta gwaɗa wdiɗ ta ghəŋa Yesu ta inda haɗika Siri. Ka hlədanaghatá lu ta inda gwal ɗaŋwa, nda gwal ta ŋra ɗaŋwaha kavghakavgha, nda gwal nda ksa da halaway, nda gwal nda ksa da seteni, nda gwal nda rwa səla taŋ. Ka mbambə Yesu ta həŋ. 25Ka sliʼi dəmga mistani, gwal ta sliʼafta ta haɗika Galili, nda gwal ta sliʼafta ta kwakwara Dekapwalus, nda ya ma luwa Ursalima, nda ya ta haɗika Zudiya, nda gwal nda ta sana ɓla ghwa Zurdeŋ.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Deftera Lfiɗa Dzratawi