Matwaya 5
WMWBI

Matwaya 5

5
Utuba pamwango
1Pawonire makundi a wanu, Insa akikwera pamwango, akikala. Na wanafunzi wake wakuka wakijumana naye.
Furaha yakweli
2Akifungula kanywa, akanza kuwafunda akamba:
3“Heri ndi wenye kuriwona usikini roho zawo#5:3 “Wenye kuriwona usikini roho zawo” mana ake ndi wanu wariwona kutowa kuwa kinu mbere ya Mwenyezimungu. Awaridãi mbere ya Mwenyezimungu.
kamana ufalume wa binguni#5:3 Ufalume wa binguni mana ake ndi kutawala ka Mwenyezimungu. ndi wawo.
4Heri ndi wenye kulalamika,
kamana wakuja kunyamaziwa.
5Heri ndi wenye kurinyenyekeya,
kamana wakuja kuwa wenye ardhi.
6Heri ndi wenye njala na nyotwa ya shariya,
kamana wakuja kwikutisiwa.
7Heri ndi wenye utungu,
kamana newo wawoneriwa utungu.
8Heri ndi wenye moyo swafi,
kamana wakuja kummona Mwenyezimungu.
9Heri ndi wenye kupatanisa wanu,
kamana wakwitiwa wana wa Mwenyezimungu.
10Heri ndi wenye kuhudiwa kwa sababu ya haki,
kamana ufalume wa binguni ndi wawo.
11Heri kwenu wakati wamwiniwa,
na wamwandibiwa,
na wamubuniriwa kila namuna ya ulongo,
kwa sababu yangu omi!
12Furahini na muwe radi pakulu, kamana thawabu yenu ndi ulu mbinguni. Kamana novyo ndi vyawandibiwe minabii wapitire kábula ya umwe.”
Munyu na nlangaza
13Insa akizidi kusema javi: “Umwe ndi munyu mulumwengu‑mu! Munyu ukilamwa, cílungiriwa kinani? Auna nguvu tena, ila ukwefiwa kunundu, uluwatiwa na wanu. 14Umwe ndi nlangaza mulumwengu‑mu. Kaya yakujengiwa pajulu ya mwango aifisiwa. 15Hapana munu akoréza kandiyeru kufinika na tamboru, ila atula pajulu ya meza, iwamwarikire wanu piya wári nnyumba. 16Kwa namuna moja novyo, ulangare nlangaza wenu mbere ya wanu, ipate wawone vitendo vyenu vyema, wansifu Baba wenu ári mbinguni.”
Kuhusu shariya
17Cengine Insa kawambira kaamba: “Musidanizire kamba nija kufuja shariya za Taureti au vyawakifunda minabii. Sijire kuvunja, ila nija kutimiza. 18Nukwambirani kweli kuwa, mpaka kwisa ka bingu na ardhi, aipo fataha wala shada isaka kulaviwa nTaureti mpaka vinu piya vitimiziwe. 19Ndimana, munu afúja ezi ámuri‑zi, anta iwe noto moja tu basi, na kuwafunda wenziwe watende novyo, akuja kuwoniwa ntoto futi nkati ya ufalume wa binguni. Falakini afuláta ezi ámuri‑zi kuno akifunda, akuja kuwoniwa nkulu nkati ya ufalume wa binguni. 20Basi, nukwambirani kuwa shariya yenu, ikitowa kupunda haki ya wanlimu wa shariya na Mafarizeu, amwingira futi ufalume wa binguni.”
Mambo a kukimiwa
21Kawambira tena javi: “Musikira vyawambiriwe#5:21 Ona Kulawa 20:13; Kumbukumbu 5:17. wámida, ‘Usiulaye. Olaya onse, imbidi ahukumiwe.’ 22Falakini omi nukwambirani kuwa piya-mwe mwenyé kunkimwira mwenziwe, imbidi ahukumiwe. Mwenyé kunkejeli mwenziwe, imbidi oke kumilandu. Mwenyé kumwita mwenziwe ‘zozo’, imbidi oke motoni. 23Sambi, ikiwa kwankulavya swadaka#5:23 Kulavya swadaka nNyumba Takatifu nkaya ya Yerusalemu. yako julu ya uralu, nopo ukikumbukira kuwa mwenziwo kanawo dugudugu julu yako, 24asa nopo swadaka‑yo mbere ya uralu‑wo, uke ukapatane kwanza na mwenziwo. Sambi, ukiludi, lavya swadaka yako. 25Patana na aduwi wako upesi paúri naye munjira ipate asukupereke ka mwenyé kulamula, neye kukupereka ka amiri wa kalaboshu, wefyeriwe nomo. 26Nukwambira kweli, visaka kuwa vyonse, aulawa‑mo mpaka uripe nzuruku kamili.”
Kuhusu uzinzi
27Insa kawafunda tena javi: “Musikira vyayâmbiwe#5:27 Ona Kulawa 20:14; Kumbukumbu 5:18., ‘Usizinge’. 28Falakini omi nukwambirani kuwa kila mwenyé kunnang'aníza mwanamuka ka kumperereza iye, kazinga futi. 29Basi sambi, kamba rikukosesa riso rako ra nkono nriro, kotopola, wefye baidi yako. Kamana, ndi fadari kwako kwefya kifingo kimoja ca mwiri wako, koliko mwiri wako nzima kwingira motoni. 30Na kamba ukukosesa nkono nriro wako, tupula nowo, wefye baidi yako. Basi, ndi fadari kwako kwasika kifingo cako kimojawapo, koliko mwiri wako nzima kwingira motoni. 31Yambiwa novyo javi, ‘Amwása nkawake onse, ampe talaka.’#5:31 Ona Kumbukumbu 24:1. 32Falakini omi nukwambirani kuwa kila mwenyé kumwasa nkawake saíri kwa sababu ya uzinzi, muka‑yo antenza kuzinga. Na mwenyé kunlomba muka wakwasiwa, kankuzinga.”
Kuhusu kulapa
33Insa akizidi kuwambira: “Musikira tena vyawâmbiriwe wámida: ‘Usilapire ulongo ila mutimize mbere ya Mola kulapa kwenu.’ 34Falakini omi nukwambirani kuwa usilapire kinu ciwa conse: wala binguni kamana ndi kiti ca Mwenyezimungu, 35wala usilapire duniya, kamana ndi yaluwatira maulu ake, wala usilapire Yerusalemu kamana ndi kaya ya Nfalume Nkulu, 36wala usilapire kiswa cako#5:36 “Kulapira kiswa” mana ake ndi kupereka kiswa ikiwa ulongo, na kupereka kiswa ndi kufwa. kamana auna uwezo wa kubadili nywiri zako kuwa nyelupa au nyerufi. 37Basi, kusowera kwenu kuwe ‘aye’ íri ‘kweli aye’, ‘sivyo’ íri ‘kweli sivyo’. Ca kupunda epo conse, cilawa ka Mbaya.”
Kuhusu kuripirirana
38Cengine kawambira kaamba: “Musikira vyayâmbiwe kuwa: ‘Riso kwa riso, rino kwa rino.’ 39Fala omi nukwambirani kuwa musishindane na wenye kukutendani ubaya. Kwasa javyo, ikiwa munu kakwibiya langu ra nkono nriro, zungunuka umpe langu ra upande mwengine. 40Ikiwa munu kakukeshari atware anzu yako, kazaku rako nero mwasire. 41Munu akukulazimisha kusukula kinu kilometuru moja, uka naye mpaka mbiri. 42Munu akukulebela kinu kimojawapo, mpe, na munu akija kukukopa, nkopeshe usinture minyongo.”
Kuhusu kuwapenda maaduwi
43Ikisa kawambira javi: “Musikira vyayâmbiwe, ‘Mpende mwenziwo, mwine aduwi wako.’ 44Fala omi nukwambirani javi: Wapendeni maaduwi wenu, na watendereni duwa wenye kukulumbatani, 45ipate muwe wana wa Baba wenu ári binguni. Kamana awarisa juwa rake ka wema na wabaya, anyesa nvula ka wenye shariya na sawana shariya. 46Kamana mukiwapenda wenye kukupendani, thawabuni yamupata? Sinovyo vyawatenda anta wenye kuripisa nsoko? 47Mukiwadairi habari wenzenu basi, camutendire ndi cepi? Sinovyo vyawatenda anta wanu sawamwijiwa Mwenyezimungu? 48Basi mukamilike kamba vyakamilike Baba wenu ári binguni.”

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Habari Ngema