Mwanzo 1
WMWBI

Mwanzo 1

1
Kumbiwa ka bingu na ardhi na piya vinu viri nkati yake
1Mwanzo Mwenyezimungu komba bingu na duniya. 2Ardhi íkiwa yawaka bila umbo. Íkiwa bahari yakwica na kwinukala, na Roho ya Mwenyezimungu ákidandaza yaaa julu ya maji.
3Sambi Mwenyezimungu akisema javi: “Iwepo nuru!” Basi ire nuru ikanza kuwapo. 4Mwenyezimungu akiwona nuru ire kuwa ngema. Akawanya nuru na kisi. 5Mwenyezimungu nuru ire keta “nsana” na kisi keta “usiku”. Ikipita suku ya kwanza, kukica subuu.
6Sambi Mwenyezimungu akisema: “Uwe-po wasaa kati ya maji, ipate maji awanyike!” 7Basi Mwenyezimungu paatendire wasaa akawanya maji ari sini na julu ya wasaa. Kwa javyo, vikikuna novyo. 8Mwenyezimungu wasaa keta “bingu”. Ikipita suku ya piri, kukica subuu.
9Sambi Mwenyezimungu akisema javi: “Maji ari sini ya wasaa akusanyike awe mahala pamoja, iwoneke nrima.” Kwa javyo, vikikuna novyo. 10Mwenyezimungu nrima ire keta “ardhi” na maji akusanyike are keta “bahari”. Basi Mwenyezimungu kawona kuwa vyema.
11Mwenyezimungu tena akisema: “Ardhi iwotese minyani yakupa mbeyu jisijisi na miti ya visumo jisijisi ya kila namuna, na kila kisumo na nango yake.” Kwa javyo, vikikuna novyo. 12Ardhi ikiwotesa minyani yakupa mbeyu jisijisi ya kila namuna, na miti ya visumo vya nango jisijisi ya kila namuna. Basi Mwenyezimungu akiwona kuwa vyema. 13Ikipita suku ya tatu, kukica subuu.
14Basi Mwenyezimungu akisema: “Binguni viwepo vyakumwarika, ipate wawanyike usiku na nsana! Viwe alama ya kumanyirisa mirongo ya wakati, suku, na myaka. 15Na vyakumwarika sivyo vya binguni vifãi novyo kumwarika ardhi.” Kwa javyo, vikikuna novyo. 16Mwenyezimungu katenda vinu viwiri vikulu vyakumwarika. Cakumwarika kikulu pakulu ndi juwa ritaware nsana, na kitoto ndi mwezi utaware usiku. Na katenda novyo nondwa. 17Nevyo Mwenyezimungu akitula wasaa ya binguni vimwarike ardhi, 18ipate vitaware usiku na nsana, na vyawanye kisi na nlangaza. Basi Mwenyezimungu akiwona kuwa vyema. 19Ikipita suku ya ane, kukica subuu.
20Sambi Mwenyezimungu akisema: “Mmaji ainshi makundi a viyumbe hai na nkati ya wasaa uri kati ya ardhi na bingu ziruke nyuni!” 21Mwenyezimungu kawomba manyama wakulu-wakulu na viyumbe hai vya mbahari vikenenda viriga-viriga mmaji nomure fo, piya vya kila namuna jisijisi. Komba nyuni kila namuna jisijisi. Basi Mwenyezimungu akiwona kuwa vyema. 22Mwenyezimungu akiwajanliya akisema: “Muwe na rútuba mukure mupongolane na mwijare maji mbahari, na novyo nyuni zipongolane zongezeke muinti!” 23Ikipita suku ya tanu, kukica subuu.
24Sambi Mwenyezimungu akisema javi: “Ardhi ipongore viyumbe hai piya vya kila namuna jisijisi: nyama zakufuwiwa, wadudu wakurikweta pansi, na nyama za nnundu za kila namuna jisijisi.” Kwa javyo vikikuna novyo. 25Mwenyezimungu kawomba manyama wa nnundu wa kila namuna jisijisi, manyama wakufuwiwa kila namuna jisijisi, na wadudu piya wakurikweta pansi kila namuna jisijisi. Basi Mwenyezimungu akiwona kuwa vyema.
26Mwenyezimungu akisema tena: “Timumbe binadamu kwa wajii yetu, wakulandana nofwe, ataware inswi za mbahari, nyuni zakwiruka, manyama wakufuwiwa, wa nnundu, na wadudu piya wakurikweta pansi.” 27Basi Mwenyezimungu kamumba binadamu kwa wajii yake, kweli-kwelini kwa wajii yake mwanyewe kamumba munu, mwananlume na mwanamuka kawomba.
28Mwenyezimungu akiwajanliya, akiwambira javi: “Muwe na rútuba, mukure na mupongolane. Mongezeke na muwe na uwezo julu ya vinu piya. Mutaware inswi za mbahari, nyuni zakwiruka, na manyama piya wakwenenda muinti.” 29Mwenyezimungu akiwambira tena: “Onani! Nukupani kila namuna ya minyani yakupa mbeyu ijare muinti-mu piya, na miti piya yakupa visumo vya nango, ipate viwe cakurya cenu. 30Na nyama piya za muinti, nyuni piya zakwiruka, na wadudu piya wakurikweta pansi, piya vyenye uhai, cakurya cawo cikuwa minyani miwisi piya.” Kwa javyo, vikikuna novyo. 31Mwenyezimungu vyaatendire vire piya kawona kuwa vyema pakulu sana. Ikipita suku ya sita, kukica subuu.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Habari Ngema