Matie 5
KYF

Matie 5

5
-Zezu -slolua nyɩma gbʋ
(Lk 6.20-23)
1Da -Zezu 'yɩa nyɩmaa -zlo -yɔ, ɔ -gblaa -gɔgɔ yabhlo 'wlu, 'ɩn ɔ yia -mɔ ladɩ. Ɔ 'bɩnɔnya gbelia ɔ, 2'ɩn ɔ yia wa slolue bhli, ɔ nɛɛ:
3«Nyɩma -wa'a laa wa 'dɛ nyɩma -Lagɔ 'yu,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, -Lagɔ pɩlɩ wa 'wlu la.
4-Wa mɩa wida,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, -Lagɔ yia wa 'kʋayli 'paa.
5Nyɩma -wa mɩa sa bhe,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, ma yia dʋdʋ 'wʋbhua 'bɩ -liliee saa.
6Nyɩma -wa nyɩma tɩklɩɩ -zɛzɛ tʋ mɩa 'bhada ŋwɔ 'bhisa,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, lʋa wa yia.
7Nyɩma -wa yɩlɩa wa -lima nyazɩ,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, -Lagɔ yia wa nyazɩ 'yɩlɩa.
8Nyɩma -wa ka dlɩ mɩa tɩklɩɩ,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, -Lagɔ wa yia 'yɩa.
9Nyɩma -wa bɩbɛlɩa nyɩma -yɔ,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, -Lagɔ yia wa laa ɔ 'yua.
10Nyɩma -wa wa palɩa 'klɩyɩe 'wʋ,
wa mɩ nyɩma tɩklɩɩ nyaa 'gbʋ,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya,
-we ka gbʋ -wa, -Lagɔ pɩlɩ wa 'wlu la.
11«Nɩɩ, wa -ka amɩaa 'ŋnɩ -nyumɔ, wa -ka aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩ, wa -ka aɩn yoyo gbʋ -gʋ la zʋlʋ na 'gbʋ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ amɩaa -nʋ nya. 12A li 'mʋna sa duun, -we ka gbʋ -wa, -tnʋʋ 'kadɩ a yia 'yɩa -Lagɔɔ -gbɛ. Nɩɩ, 'sa -bhlokpadɛ wa 'palɩa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya, -wa -galɩa aɩn 'yu, 'klɩyɩe 'wʋ.
-Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya mɩ zlɩ -yɔ gumu 'bhisa
(Mk 4.21, 9.50; Lk 8.16, 14.34-35)
13«Nɩɩ, amɩa, dʋdʋgʋ -nyɩmaa gumu 'bhisa a mɩa. Nɩɩ, gumu -ka 'nʋŋwɛ 'bhʋ, sa wa 'ka we namanɩa? We 'nɩ 'maslɛɛn -lu yabhlogbɔɔ 'wʋkʋ. Nɩɩ, 'pipee wa vitelia we, 'ɩn nyɩma nɔa we -gʋ.
14«Nɩɩ, amɩa, dʋdʋgʋ -nyɩmaa zlɩ 'bhisa a mɩa. 'Gbe wa zʋa -gɔgɔ 'wlu, wa 'nɩ mneni wa 'ka we zize. 15'Ɩn wa -yɔ 'napɛ -ka yi, wa'a dɩ we -solu zɔ la. Yalɩ wa dɩa we la, 'ɩn we yɩa nyɩma weee -gʋ la, we 'nɩ mʋʋ? 16'Sa -bhlokpadɛ, amɩaa zlɩ 'kaa nyɩma 'yu lɩ, 'ɩn wa 'ka amɩaa lɛnʋgbʋ -zɔnʋ -yɔyɩ, 'ɩn wa 'ka amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩɩ 'ŋnɩ -mnɩnɩ.
-Zezu -yɔ -Lagɔɔ tite
17«A 'na pʋpalɩ dlɩ zɔ la -nɩ, nɩɩ, *Moizɩɩ tite -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa wɛlɩ ɩn yia lasaa -nɩ. Ɩn 'nɩ we lasasɩee 'gbʋ yi. Yi ɩn yia, 'ɩn we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛ.
18«Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, dʋdʋ -yɔ yalɩ 'nɩ -slɔ labhʋ, -Lagɔɔ titee cɛlɩlɩɩ 'ya 'kienyi -lɛ 'na 'ka labhʋ, 'ɩn dʋdʋ 'kaa bhɩa. 19We 'dɛɛ 'gbʋ, nyɩmɛ -ɔ mɩa 'kienyi -lɛ, -wa -Lagɔ pɩlɩa 'wlu la glaa, mɔ -wa nyɩmɛ -ɔ'ɔ zʋa -Lagɔɔ tite 'kienyi -lɛ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ slolua ɔ -lima sa wa'a zʋa we 'nʋŋwɛ. Nɩɩ, -ɔ slolua ɔ -lima -Lagɔɔ tite 'nʋŋwɛzʋzʋe, mɔ -wa kpasa, nyɩma -wa -Lagɔ pɩlɩa 'wlu la glaa. 20Ɩn nɛɛ aɩn -yla: a zʋ -Lagɔɔ tite 'nʋŋwɛ. A -zi -Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, we 'nɩ -mʋʋʋ, nyɩma -wa -Lagɔ pɩlɩa 'wlu la, a 'na 'ka wa glaa -mɩ.
A -yɔ amɩaa bhelia suslolu 'wʋ
21«A ka 'nʋ nɩɩ, wa nɛɛ amɩaa dʋkpasɩ -ylaɛ: ‹A 'na 'bhalɩ nyɩmɛ -nɩ. Nɩɩ, -ɔ ka ɔ bheli 'bha, gbʋwʋbhunya 'yu wa yia ɔ kwaa.› 22Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: -ɔ -ka ɔ bheli -yɔ 'cɛpalɩ, gbʋwʋbhunya 'yu wa kwaa ɔ. -Ɔ -ka gba ɔ bheli -yla, -mɔɔ mɩ nyɩmɛ -kpʋa nya, nyɩma kpasɩ 'yu wa kwaa ɔ, 'ɩn wa bhua ɔ -yɔgbʋ 'wʋ. -Ɔ -ka ɔ bheli -yla gba: ‹Nyɔgʋgʋ›, ɔ ka we 'klʋ wa 'ka ɔ -kosu -we'e nyumoa 'wʋ kwa. 23We -ka nɩɩ, -na wlawlalu -ɩn mɩ -Lagɔ kwada 'slakagʋsalɩlu 'yu, 'ɩn -ɩn yi ligbe nɩɩ, -ɩn -yɔ -na bheli 'sɔ ka gbʋ, 24-ɩn tɩ -bha wee wlawlalu 'slakagʋsalɩlu 'yu, -ɩn mnɩ, -ɩn -yɔ -na bheli 'ka gbʋ -bhɩa, 'bhie, -ɩn 'ka wee wlawlalu -Lagɔ -la.
25«Nɩɩ, nyɩmɛ -ka -mɩ gbʋ 'wluladɩlɩ, 'ɩn -ɩn -yɔ ɔ 'sɔ 'ka gbʋwʋbhunya 'yu mnɩda -mɩ, -ɩn -yɔ ɔ 'sɔ -bhɩa gbʋ slʋɩ, da a mɩa -slɔ 'yloogblʋ. Nɩɩ, we 'nɩ -mʋʋ, 'ɩn ɔ kwaa -mɩ gbʋwʋbhunya 'yu, 'ɩn gbʋwʋbhunya nyɛa -mɩ 'slʋja yoo, 'ɩn wa paa -mɩ -kaslʋ 'wʋ. 26Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa: -ɩn 'nɩ -slɔ ɔ tama 'wʋbhlolu -nʋ wla, -ɩn 'na 'ka -mɔ 'tla.
-Ɩn -yɔ nyɩmɛ -putuu 'ŋwnɔ 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ
27«A ka 'nʋ nɩɩ, wa nɛɛ: ‹-Ɩn -yɔ 'ŋwnɔ -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ›.#5.27 Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ. 28Nɩɩ, -amɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla: nyɩmɛ -ka ɔ -libheyii 'ŋwnɔ yla, 'ɩn ɔ -budu 'wʋdɩ tʋ -ka ɔ 'bha, ɔ -yɔ ɔ ka -budu 'wʋdɩ ɔ dlɩ zɔ.
29«We -ka nɩɩ, -na lilikwɛ -yliya kwa -mɩ gbʋnyuu lʋ, -sa -bha we, viteli we 'pɩpɩ. We nanɩ 'yli -ɩn 'ka -na kuu kibhe mnɔnʋ, we -zi wa 'ka -na ku weee viteli -kosu -we'e nyumoa 'wʋ. 30We -ka nɩɩ, -na lilikwɛ -sɔ kwa -mɩ gbʋnyuu lʋ, dɩ -bha we, viteli we 'pɩpɩ. We nanɩ 'yli -ɩn 'ka -na 'lali yabhlo mnɔnʋ, we -zi -ɩn 'ka -kosu -we'e nyumoa 'wʋpla -na -kpabhie nya.
A 'na -salɩ 'ŋwnɔ 'kwnɛ -nɩ
(Mt 9.9; Mk 10.11-12; Lk 6.18)
31«Wa nɛɛ 'ya aɩn -ylaɛ: ‹Nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ 'ŋwnɔ 'kwnɛ -sa, ɔ 'nyɛ ɔ 'kwnɛ -sa -sɛbhɛ yoo.› 32'Ɩn -amɩ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: nyɩmɛ 'nɩ mneni ɔ 'ka ɔ 'ŋwnɔ 'kwnɛ -sa, 'mʋ we 'nɩ ɔ mʋtnɩ kwɛ -kakɩe 'wʋbhʋ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ka ɔ 'ŋwnɔ 'kwnɛ -sa, ɔ gbʋnyuu lʋ -sulue -wa, -we ka gbʋ -wa, nʋkpasu -putu ɔ yia kwaa. 'Ɩn nyɩmɛ -mɔmɔ -ka 'kwnɛ -sa ŋwnɔ kwa, gbʋnyuu ɔ nʋa lɛ.
A 'na bili -nɩ
33«A ka 'nʋ nɩɩ, wa nɛɛ amɩaa dʋkpasɩ -ylaɛ: ‹-Ɩn 'na bili yoyo sa -nɩ. -We -ɩn bia -Lagɔ 'yu, -ɩn nʋ we lɛ.› 34Nɩɩ, -amɩ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: a 'na bili 'mnumnu -nɩ. A 'na bili yalɩ -nɩ, nɩɩ, mʋ -wa -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩkpe. 35A 'na bili dʋdʋ -nɩ, mʋ -gʋ ɔ dɩa bhʋ la. A 'na bili -Zeluzalɛmʋ -nɩ, nɩɩ, mʋ -wa -Lagɔnyɩma weee 'wlulapɩlɩnyɔɔ gbe. 36-Ɩn 'na bili -na 'wlu -nɩ, nɩɩ, -ɩn 'nɩ mneni -ɩn 'ka -na 'wluo nyi -bhlogbɔɔ 'bhiti, we 'ka 'pʋpa -zɛ, we 'ka 'ylukpa -zɛ. 37We -ka ‹ɩɩn›, a gba ‹ɩɩn›, we -ka ‹-ɩnnya›, a gba ‹-ɩnnya›. -We -na yia we 'bɩgʋ zʋa, gbʋnyuuu didee -gbɛ we bhʋa.
A 'na nʋnʋ gbʋʋ 'lɛɛji lɛ -nɩ
(Lk 6.29-30)
38«A ka 'nʋ nɩɩ, wa nɛɛ: ‹'Ylii 'lɛɛji -wa yli, 'ɩn glaa 'lɛɛji -wa gla.› 39Nɩɩ, -amɩ nɛɛ aɩn -yla: -ɔ nʋa -mɩ -yla gbʋ lɛ, -ɩn 'na nʋnʋ we 'lɛɛji lɛ -nɩ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ka -na lilikwɛ -yukwli 'kpa 'wʋsʋbha, -ɩn 'bhiti we -gʋdʋ, ɔ 'ka -bha yabhlo 'pa. 40Nyɩmɛ -ka -mɩ gbʋwʋbhunya 'yu kwa, ɔ 'ka -na -bana 'wʋbhu, 'nyɛ ɔ 'yoo, ɔ 'ka -na -gʋslunaa 'wʋbhu. 41-Laide -ka -mɩ 'gba 'wludɩ -ɩn 'ka kilo -bhlo lɛnʋ, -ɩn nʋ kilo 'sɔ lɛ. 42Nyɩmɛ -ka -mɩ -lu -zlalɩ, 'nyɛ we ɔ. Nyɩmɛ -ka -na -lu -bhoa yi, -ɩn 'na palɩ ɔ -blɩgʋ -nɩ.
A -kalɩ amɩaa tʋnyɩmaa zɛ
(Lk 6.27-28,32-36)
43«A ka 'nʋ nɩɩ: ‹-Ɩn -kalɩ -na -libheyii zɛ, 'ɩn -na tʋnyɩmɛ mɩa, -ɩn 'ka -mɔɔ 'wʋnyɛ.› 44Nɩɩ, -amɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla: a -kalɩ amɩaa tʋnyɩmaa zɛ, 'ɩn -wa palɩa aɩn 'klɩyɩe 'wʋ, a bhubhoe -Lagɔ wa 'ŋnɩ nya. 45'Bhie, a 'ka amɩaa Dide, -ɔ mɩa yalɩɩ 'yua -zɛ. Nɩɩ, -Lagɔ sɔlʋa ɔ 'ylʋ 'wʋ nyɩma -zɔnʋ -yɔ nyɩma 'nyii -gʋ, 'ɩn -wa nʋa gbʋzɔnʋ lɛ, we -yɔ -wa nʋa gbʋnyuu lɛ, 'ɩn ɔ lʋalɩa wa -gʋ 'nyu.
46«-Wa -kalɩa amɩaa zɛ, we -ka -maa -bhloo 'dɛɛ zɛ a -kalɩ, a 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ 'klʋ -ka -Lagɔ 'yu. Nɩɩ, *nisʋn -gwɛzisanyaa 'dɛbhie -gbolu, 'sa -bhlokpadɛ wa nʋa. 47A -ka amɩaa bheliaa 'dɛkpʋa fʋsa nɩ, gbʋ 'kadʋ a nʋa -bha lɛ yɩ? Nɩɩ, -wa 'nɩa -Lagɔ -yi, 'sa -bhlokpadɛ wa nʋa, we 'nɩ mʋʋ? 48We 'dɛɛ 'gbʋ, amɩa, a -mɩ tɩklɩɩ sa amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ mɩa tɩklɩɩɩ 'bhisa.

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Kouya

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.