Matiu 2
NAKNT
2
Egite la tahalo la mari hari lalai e Iesus
1E Iesus, e tilala taposea oio la mautu e Betlehem, oio la gale e Iudea, te la imamala ale e Herod pou la mulugaluga te la gale alele. E Iesus sibitala kaluvu, egiteu la tahalo la mari isahari loio te la gale isa malau ale la haro porosile ovola, egite hiliti, egite goio goale e Ierusalem veia ge hari lalai e Iesus ele veia egite ge hiloa. Egite goio guvi oio e Ierusalem, 2egite goio tahi egiteu la valalua mago “La pepeso ale e tilala so tapaposea, eia ge la mulugaluga tegiteu la valalua e Iuda, eia oiove? Amite hiloti la irovilala tetala, la matatabu uru, eia porosile, amite gomaie veia ge sagege roboa ge vaisalea.”
3Eala moli la mulugaluga e Herod, eia tai lolo la tilahi tegiteu ele, la gabutatalala tetala marapa, me egiteu tai la valalua e Ierusalem, egite marapa. 4Tio, e Herod goio baha tavu egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, egite la valalua la mari tai ale mari tataho la viputumulila tegite Iuda, egite goio pou vikapopo, e Herod goio tahi egiteu mago “Mave, egite ururu vikara mave te la guluvi te Kraist, e tilala ge taposea oiove?” 5Egite loloa mai ele, egite goio veiala mago “E Kraist, eia ge sibitala oio la mautu e Betlehem te la gale e Iudea, mai la merera te la bilalaha te La Uru eia kekesia maie:
6Maura Betlehem ele te la gale e Iudea,
la valalua veia eme la mautu bulalahu moli isasa,
eala moli eme la kalia la mautu sesele,
la vuhula la mulugaluga ale uru sesele,
e tilala ge taposea oio taume.
La tahalo ale, eia ge vibaumuli
la maratatila taku sesele,
la valalua me hatavivile e Israel.”
7Eala moli e Herod eia lolo la merera tegiteu ele, eia goio tahi keke moli egiteu la valalua la mari ale loio la mautu malau mago “La matatabu ale amuto hiloa, amuto mulimulia somai, eia sibitala alisa?” 8Goio, egite koli la tilahi tetalale, eia goio baha taro egiteu veia egite ge goio e Betlehem, eia veia giteu mago “Amuto goio paa mulia, mai amuto sivutitia, amuto ge gomai, amuto ge veiagu, la vuhula eau tai ge goio ge lotu tavua.”
9Tio egite loloti la merera te Herod mai ele, egite goio tuga, egite tilimulimuli molia la matatabu ale egite hilotia lomuli la porosesile la mata la haro te la gale tegiteuo, la matatabu ele eia mamuga egiteu, eia goio magiri matata moli oio la varu la luma soatao, ale la pepeso e tilala taposea oio volale. 10Ale egite hiloa la matatabu eia vituria giteu la gauru mai ele, egite sagege pepeho seseleti. 11Egite goio guvi, egite goio tiroro soilo la luma, egite goio hiloa la pepeso, egira me tilala e Maria, egite goio toto tulu otalo, egite togoa, egite lotu tavua. Egite goio lao la palo tegiteu, egite goio abia la pepeso la vaabila tegiteu, egite abiale tilala, egite abiala la gold, la paura ale malia tataho, me la bululu la obu ale mali vivili tataho tai. 12Tio, egite goio mavuta, egite taga, te la logo La Tahalo Uru mera taro egiteu veia egite umala ge beu rivua veia ge veiale Herod te la pepeso ale e tilala taposatia. Eala egite kati roromuli e Herod, egite goio polo te la gauru isapolo, egite goio beu rivu loua te la mautu tegiteu.
E Iosep, e Maria, e latu girua, egite hele soio e Gipto
13Mulimuli, egite la valalua la mari goio tuga, e Iosep goio mavuta, eia hilo e angelo isasa eia sibitala tavua, eia veiala mago “Amula me rutumu hiliti, bokoa e latu muluale, amuto ge tuga, amuto hele soio e Gipto. Amuto ge pou oio la gale e Giptole kara te ale eau ge veiamu, la vuhula e Herod veia ge paa muli la pepeso aleiele, eia ge bilia eia ge peho.” 14Tio, e Iosep goio hiliti moli te la logo ale, eia puli molia e rutula e Mariale, e latu girua, egite hiliti, tuga, goio e Gipto. 15E Iosep me rutula, e latu girua, egite pou oio e Gipto kara ale e Herod peho. Mai ele, la merera te la bilalaha te La Uru ale pala eia puru sesele, la mererale eia veia maie “Eau tola tavu e latugu loio e Gipto eia ge gomai.”
E Herod bili egiteu la pepeso
16Tio, e Herod ga pou taitali egiteu la tahalo la mari veia egite ge beua ge veiala la pepeso ale e tilala taposea, egite kamati beua soio tetala. La hatela mamasi, eia igo totolo, eia goio baha la valalua isahari soio e Betlehem me soio te la maututula ale hagagavi oio e Betlehem veia egite ge bili taro egiteu la pepeso ale hatamalemale, egiteu ale la leavala tegiteu souka ilua, mai la vikararala tegiteu la tahalo la mari egite veiala pala te la imamala ale la matatabu ale virovi la piligole Kraist eia sibitala ovola. 17Eia mai sesele la merera te La Uru eia veipalea te la bilalaha tetala e Ieremaia, la merera aleiele eia puru seseleti, eia maie:
18Oio e Rama egite lolo la tilali, la kilaku,
e Rakel eia taitali legiteu e latatula,
la valalua me hatavivile egite kama koramulia veia
egite ge vimalu e Rakel, ouka viruru,
la vuhula eia kamati hilo la mata giteu e latatulale.
E Iosep, e rutula e Maria, e latu girua, egite beua loio e Gipto
19Tio, e Herod goio peho, me mulimuli te la pileho tetalale e Iosep goio mavuta, e angelo isasa sibitala tavua, 20eia goio veiala mago “Eme ge hiliti, pulia e rutumu me latumu, amuto ge beua soio la gale e Israel, la vuhula la tahalo ale eia veia ge bili e latumu, eia pehoti.”
21Tio e Iosep loloa mai ele, eia goio hiliti, eia pulia e rutula, e latula, egite beua soio e Israel. 22Eala moli e Iosep goio lolo la valolo maie e Arkelas e latule Herod eia koliti e tamala, eia la mulugaluga oio e Iudea, eala e Iosep eia taga la goiola te la gale alele. Eala moli la tilaga te Iosep isasa, eia mavuta, eia tagea La Tahalo Uru veiala eia ge polo gale ge goio e Galilea. 23Tio, egite me rutula me latu girua, egite tuga, egite goio pou oio e Nasaret. Eia puru muli sesele la merera tegiteu la bilalaha te La Uru ale pala, egite veitia maie “Egite ge toia veia e Kraist eia la tau Nasaret.”

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist