Mwanduso 2
KWERE

Mwanduso 2

2
1Ivo isi na ulanga na vose vili umo vikomelezeka. 2Muna isiku yesaba Mulungu kakomeleza sang'hano yake yose, na siku iyo yesaba Mulungu kahumula. 3Mulungu kaitemela mate siku yesaba na kaitenda iwe kwa ichimu chake, kwaviya siku iyo Mulungu kakomeleza sang'hano yake yose ya ulumbaji na kahumula.
4Vino niivo Mndewa Mulungu viyalumbile ulanga na isi yose.
Mgunda wa Edeni
Lusita ulo Mndewa Mulungu viyalumbile ulanga na isi, 5hakukalile na masavu bule muna iisi na mimeya haisukile kwaviya Mndewa Mulungu haitonyele mvula iisi na iviya kwabule munhu wa kulima. 6Nzasa ilawa hasi ya ulongo na itapagiza isi yose.
7Maabaho Mndewa Mulungu kasola ulongo wa isi na kamuusa mulume, kamuhuvila mhumuzi ya ugima muimhula, na mulume iyo kawa mgima.
8Maabaho Mndewa Mulungu kahanda mgunda hatangigwe Edeni, ubanzi wa ulawilo wa zuwa, umo kamwika mulume iyo yoyamuusile. 9Mndewa Mulungu koteza mibiki kulawa muna iisi, chila modeli ya mibiki yoinogeza na yoikwima matunda yofaya kwa ndiya. Hana uludonho lwa mgunda uwo kukala na mbiki woulava ugima na mbiki wa kuwatendeza wanhu wayamanye yanogile na yehile.
10Lwanda lokuluma kulawa muna mgunda wa Edeni na mazi yakulumila muna ichizi, kulawa uko wiigola nyanda nne. 11Zina da lwanda lwa mwanduso ni Pishoni, ulo loizunguluka isi ya Havila ili na zahabu. 12Zahabu ya isi iyo inoga. Uko iviya kuna mvumbavumba wounung'hila goya wotangigwa bedola na mabwe ya bei ng'hulu yotangigwa oneki. 13Zina da lwanda lwekaidi ni Gihoni, ulo loizunguluka isi yose ya Kushi. 14Zina da lwanda lweketatu ni Tigili, ulo lokulumila banzi ya ulawilo wa zua wa isi ya Ashulu. Zina da lwanda lwekane ni Efulati.
15Maabaho Mndewa Mulungu kamsola mulume iyo na kamwika muna mgunda wa Edeni yachilime na yachilolese. 16Mndewa Mulungu kamulongela, “Kodaha kuja matunda ya mbiki wowose muna umgunda, 17mbali sekeuje matunda ya mbiki wa kuyamanya yanogile na yehile, mana siku dondauje matunda ya mbiki uwo, kweli kwizadanganika.”
18Maabaho Mndewa Mulungu kalonga, “Havinogile bule munhu kukala yaidumwe. Nizamuusila mtazi yomfaya.” 19Ivo Mndewa Mulungu kasola ulongo wa isi na kausa chila modeli ya mnyama na ndege woguluka. Maabaho kamgalila mulume iyo muladi yaweng'he mazina, nayo kaweng'ha chila chiumbe yeli na ugima zina jake. 20Ivo mulume iyo kaweng'ha mazina wanyama wofugigwa na ndege woguluka na wanyama wa kumbago, mbali habule hata imwe yoyofaya kumtaza.
21Maabaho Mndewa Mulungu kamgalila mulume iyo vuwevuwe da nhongo na viyakalile muna zinhongo, kasola lubavu lwake lumwe na kahagubika hanhu baho kwa nyama. 22Mndewa Mulungu kamulava muke muna ulubavu lolusoligwe kulawa kwa mulume iyo, na kamgala kwa mulume iyo. 23Maabaho mulume kalonga,
“Dino niijo divuha da mivuha yangu,
nyama ya nyama zangu,
kezatangigwa muke
kwaviya kalavigwa mwa mulume.”
24Lekamana mulume kowaleka tati yake na mami yake na koilumba na muke wake, nawo wokuwa lukuli lumwe. 25Mulume na muke wose waidi wakala ukengele, mbali hawawonile chinyala bule.

NT © 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

OT © 2019 Pioneer Bible Translators

Learn More About Biblia Ching'hwele