Mateo 5
AGN

Mateo 5

5
Ang sinoldok ni Jesus don ong bokid
1Asing pagaita ni Jesus ang kadoro-doroan tang mga taw, napanaw tanandia ig siminakat ong tatang bokid. Pagakarong na don, namampalenget ong nandia tang mga sinagpan#5:1 Ang mga sinagpan ni Jesus belag ta maning ang tampolok lamang may doroa, kondi asta ang domang mga taw ang pirming pamansitabid ong nandia. Ang bitalang “sinagpan,” mga ong Tagalog yay ang “tagasunod” obin “alagad.” Telekan ka ong Bokabolario. na, 2ig pinanoldokan na tanira ta maning ta na:
Ang mga masoirti
(Lucas 6:20-23)
3“Masoirti tang mga taw ang aggakon nira ang kaministiran nira tang Dios,#5:3 Ong bitalang Grigo: Masoirti tang mga malilised ong ispirito.
tenged tanira tang mabilang ong inadian tang Dios.
4Masoirti tang mga pamagsinti,
tenged lipayen tanira tang Dios.
5Masoirti tang mga dibabak ta nem,
tenged tanira tang marisibi tang tanan ang pinangako tang Dios.#5:5 Ong bitalang Grigo: Masoirti tang mga dibabak ta nem, tenged tanira tang manobli tang kalibotan.
6Masoirti tang mga taw ang dorong prosigir nirang tomanen tang kaliagan tang Dios,
tenged tabangan na tanira agod bogos ang maboat nira si.
7Masoirti tang mga masine-bekanen,
tenged tanira ate-bekan ka tang Dios.
8Masoirti tang mga taw ang limpio tang mga popotokon nira,
tenged tanira tang maita ong Dios.
9Masoirti tang mga pamagayos ta mga soroayen,
tenged tanira tang ibilang tang Dios ang mga ana na.
10Masoirti tang mga taw ang aggakigan ig agpaliwagan tenged lamang ong pagtoman nira ong kaliagan tang Dios,
tenged tanira tang mabilang ong inadian na.
11“Masoirti amo mga agginsolton amo ta mga taw natetenged ong yen, ig mga agpaliwagan amo ig agbandanan tang tanan ang klasi ta kalainan ang poros bo-li. 12Dapat mangalipay amo ta mo-ya, tenged dorog kasinlo tang balet ang marisibi mi don ong langit. Demdemen mi, ang agboaten nirang asia ong nindio, pario ka tang bindoat tang mga taw ong mga propita asing tokaw.”
Ang kalimbawan mi pario ong kasin ig ong pa-kal
(Marcos 9:50; Lucas 14:34-35)
13“Yamong mga sinagpano, ang kalimbawan mi midio kasin amo para ong mga taw tarin ong kalibotan.#5:13 Ang kasin pampasabor ong pamangan, ig aggamiten ka agod indi malangga tang domang pamangan pario ta daing. Maning ka ta si, ang mga sinagpan ni Jesus poiding tomabang ong mga masig ka taw nira agod mamalamad tanirang magtoman ong Dios, ig indi malangga tang kaboi nira. Piro mga ang kasin manlasay da, indi ra poiding mapakasin pang moman. Animan anda ray pakinabang na, kondi i-lek da lamang ig maliked-likedan ta mga taw.
14“Ang kalimbawan mi pario ka ong tolok ang pagtorol ta kayagan ong mga taw tarin ong kalibotan.#5:14 Ong bitalang Grigo: Yamo tang kayagan tang kalibotan. Demdemen mi, mga may siodad ang pina-deng ong ta-paw tang bokid sia indi enged matalok. 15Ya ka, anday pagsindi ta kingki oman dapan na ta gantangan, kondi i-tang na lamang ong borondoan ta pa-kal agod masinagan tang tanan ong teled tang balay. 16Animan maning ka atan tang boaten mi. Payagen mi tang pa-kal mi ong talongan tang mga taw, agod itaen nira tang mga mo-yang boat mi ig dayawen nira tang Tatay mi ong langit.”
Ang toldok natetenged ong Katobolan ni Moises
17Ganing pa si Jesus, “Indi enged isipen mi ang napaningo tarin para lipateno tang Katobolan ni Moises ig ang mga pinatako tang mga propita. Napaningo tarin belag ta maning para lipaten kondi agod mainabo enged tang tanan ang sinolat nira. 18Tandan mi na: Mintras atan pa tang langit may ang tanek, anda enged ay parti tang Katobolan ang poiding baliwalaen. Maski pa ang kage-leyan ang korit ong tanga bitalan na, inding pisan malipatan ta importansia na mintras indi pa gainabo tang tanan ang kaliliagan tang Dios ang ga-tang ong Katobolan. 19Animan ang sinopay magbaliwala maski tatang malakan ang tobol tang Dios, ig magtoldok ong doma ang maski indi ra ka tomanen nira, ang taw ang asi ipabetang ang kadibabakan ong tanan ong inadian tang Dios. Piro ang sinopay magtoman tang mga tobol tang Dios, ig magtoldok ong doma ang magtoman tang tobol na, tanandia oldan ta kadengegan ong inadian tang Dios. 20Animan agganingo ong nindio: Kaministiran ang pagtoman mi ong kaliagan tang Dios somobra pa ong pagtoman tang mga Pariseo ig manigtoldok tang Katobolan.#5:20 Ong bitalang Grigo: Ang kato-lidan mi dapat sobra ong kato-lidan tang mga Parisio ig manigtoldok tang Katobolan. Tenged mga belag, indi amo enged ma-pen ong inadian tang Dios.”
Ang toldok natetenged ong kasilag
21Ganing pa si Jesus, “Gata-wanan ming asing tokaw ang yaten ang mga kamepet-mepetan sindolan tang tobol tang Dios ang ganing indi tanira mamatay ta taw, tenged maski sinopay mamatay manabat ong osgado.#5:21 Exodo 20:13; Deuteronomio 5:17; 16:18 22Piro mandian agganingo ong nindio: Maski gasilag lamang tang tatang taw ong masig ka taw na, manabat da tanandia ong osgado. Ig ang maski sinopay manginsolto ong masig ka taw na, tomalonga ka ong kalawigan ang korti. Ig ang taw ang maganing ong masig ka taw na ang ‘Anday kointa mo!’ alenget dang sintinsian ong apoy ang indi enged mapatay-patay, don ong impirno. 23Animan maski dona ra ong altar ong Timplo#5:23 Asing timpo ni Jesus, ang “Timplo” yay ang kaimportantian ang palagsimban tang mga Judio. Don tanira pamagtorol tang mga bolontad nira ong Dios. Telekan ka ong Bokabolario, ong “Timplo” ig “Bolontad.” ang pagekel tang ibolontad mo ong Dios, oman mga mademdeman mo ang may galainan ta nem ong nio tang logod mo, 24ibo-wan mo kang lagi tang bolontad mo don ong may altar, paningan mo kang lagi tang taw ang asi agod magigtomboya ong nandia. Pagatapos ba-loa magbalik ong Timplo ig magtorol tang bolontad mo ong Dios.
25“Pabetang ta, mga yawa dinimanda ta tatang taw, magigayosa ang lagi ong nandia mintras indi amo pa gakabot ong korti. Tenged mga don amo ra ong osgado, itaben yintrigā tang osgado ong goardia ig dayona rang prison. 26Ong matod, india enged maloa don asta indi malobot mong mabayadan tang molta mo.”
Ang toldok natetenged ong pangombabay ig pangonlali
27“Gata-wanan mi ka tang tobol asing tokaw ang ganing, ‘Indi amo mangombabay obin mangonlali.’#5:27 Exodo 20:14; Deuteronomio 5:18 28Piro mandian agganingo ong nindio: Mga ang tatang lali maski ong pama-dek na lamang ong babay may malain ang aggisipen na, sia pario ra ka ang pangombabay tanandia. 29Animan mga ang mata mong to#5:29 Para ong mga Grigo, asta ang domang mga taw, agpabetang nira ang parting to tang sinangoni yay ang kaimportantian. yay ang gagikanan ang yawa pagkatalak, koaten mo ig ibanggil! Tenged mas mo-ya pang maski malipatana tang tanga partian tang sinangoni mo, belag lamang tang bilog ang sinangoni mo tang i-lek ong impirno. 30Ig mga ang kalima mong to ya kay ang pagekel ong nio ang magkatalak, potolon mo ig ibanggil! Mo-ya pang maski malipatana tang tanga partian tang sinangoni mo, belag lamang tang bilog ang sinangoni mo tang i-lek ong impirno.”
Ang toldok natetenged ong pagberelagen tang magkatawa
(Mateo 19:9; Marcos 10:11-12; Lucas 16:18)
31“Asing tokaw may katobolan ka ang ganing, mga ang lali ono galiliagan nang belagan tang katawa na, kaministiran oldan na tang babay ta kasolatan bilang ka-telan ang tanandia binelagan na ra.#5:31 Deuteronomio 24:1-4. Ang papilis ang maning don, pagpamatod nga ang babay anda enged ay talak na, tenged tanandia indi naglayas ong katawa na, kondi ang katawa na yay ang nagpalayas ong nandia. 32Piro mandian agganingo ong nindio, mga belagan tang lali tang katawa na tenged ong maski onopay dailan, poira lamang mga nangonlali tanandia,#5:32 Ang mga bitalang “poira lamang mga nangonlali tanandia,” poidi kang maliag yaning: poira lamang mga ang kasal nira kontra rang lagi ong li. ang lali mismo tang pagtolmon ong katawa na ang magkatalak. Tenged mga pakatawa si tang babay ong doma, magigdolog tanandia ong belag ta matod ang katawa na. Ig ang maski sinopay mangatawa ong nandia, loloang pangombabay ka tanandia.”
Indi amo manompa
33Ganing pa si Jesus, “Gata-wanan mi ka, asing tokaw ang mga kamepet-mepetan ta pinamanan ang mga may pinangako nira ig sinompan nira pa ong aran tang Gino, kaministiran ang boaten nira enged.#5:33 Levitico 19:12; Bilang 30:20; Deuteronomio 23:21 34Piro mandian yo, agganingo ong nindio: Mga mangako amo, indi amo enged manompa ang gamiten tang aran tang Dios obin maski onopang bagayay. Indi amo maganing, ‘Pa-dek tang langit!’ tenged don kakarong tang Dios ong trono na. 35Obin maning, ‘Pa-dek tang tanek!’ tenged yay ang borondoan tang kakay na. Indi amo ka maganing, ‘Pa-dek tang Jerusalem!’ tenged yay ang siodad tang makagagaem ang Adi. 36Indi amo ka maganing ang, ‘Sompano! Mapatayo pa!’ Tenged ang Dios tang pagbiot tang kaboi mo.#5:36 Ong bitalang Grigo: Ong pagpanompa mo, indi boaten mong tistigos tang kolo mo. Maski ngani tang naet ang boa tang kolo mi, indi maboat ming magimong koban obin indi. 37Animan mga may boaten mo, mo-ya pa maning amo ra lamang, ‘Ee’ mga ee, ig ‘Indi’ mga indi. Tenged mga dolangan mi pa ta mga panompa-sompa, sia pagalin ong ni Satanas.”
Indi amo melet
(Lucas 6:29-30)
38“Gata-wanan mi ka tang katobolan asing tokaw ang ganing, ‘Ang sinopay nagkoat tang mata tang kapario na, kaministiran ang koaten ka tang mata na. Ig ang sinopay nagbingaw tang isi tang kapario na, dapat bingawen ka tang isi na.’#5:38 Exodo 21:24; Levitico 24:20; Deuteronomio 19:21 39Piro mandian agganingo ong nindio, mga may taw ang nagboat ta malain ong nio, india ra melet. Pabetang ta, mga tampalingena ong emet mong to, ipatalonga mo pa tang dobali. 40Ig mga may magdimanda kontra ong nio agod makomit na tang lambong mo, i-dol mo asta ang takol mo. 41Mga paregesena ta tatang sondalo ang papagtakanen tang karga na ta tang kilomitro, takanen mo narin sa-sad pa ong doroang kilomitro. 42Oldan mi tang mga pamama-dol ong nindio, ig palbeten mi tang mga mamanlet ong nindio.”
Gegman mi tang mga kasoay mi
(Lucas 6:27-28, 32-36)
43“Gata-wanan mi ra tang toldok asing tokaw ang ganing, ‘Gegman mo tang tangay mo piro asilagan mo tang kasoay mo.’#5:43 “tangay mo.” Mga ong bitalang Grigo: kamalay mo. Levitico 19:18. 44Piro mandian agganingo ong nindio: Gegman mi tang mga kasoay mi, ig ipangadi mi tang mga pamagpaliwag ong nindio 45agod magimo among matod ang mga ana tang Tatay mi ong langit. Tenged belag lamang ta ong mga mo-yang taw agpasingkalen na tang kaldaw, kondi asta ong mga malain ang taw. Ig belag ka lamang ta ong mga mato-lid agto-dol na tang koran, kondi asta ra ka ong mga belag ta mato-lid.
46“Indi amo magisip ang may elaten ming balet mga ang mga taw ang pagmal ong nindio ya lamang ay agmalen mi. Tenged maski ngani ang mga manigtokot ta bois, ang agbibilang ming malain ang mga taw, agmalen ka nira tang mga pamagmal ong nira. 47Ig mga ang tangay mo lamang tang agsapeten mo, onopa enged tang agboaten mo ang sobra pa ong doma? Maski ngani ang mga taw ang indi gailala ong Dios, pamanapet ka ong mga tangay nira. 48Animan, prosigiran ming anday kakorangan ong pagkataw mi, pario tang Tatay mi ong langit, ang anda enged ay kakorangan ong nandia.”

© 2020, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About ANG BITALA TANG DIOS: Ba-long Inigoan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.