Mateo 1:17

Mateo 1:17 AGNNT

Animan, magalin ong ni Abraham sa-sad ong ni David katorsing hinirasion tang namagdalalaton. Ig magalin ka ong ni David asta ong timpong ingkelan tang mga Israelita ong Babilonia, katorsi si kang hinirasion tang namagdalalaton. Ig magalin ka don sa-sad ong pagpangana ong ni Cristo, katorsing hinirasion ka.
AGNNT: Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan
Share